👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigans projektutvärdering 4a

Skapad 2021-05-03 16:44 i 181361 Förskolan Solrosen Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Nyckelpigans projektutvärdering vt 2021

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering:

Nyckelpigans projekt som vi startade höstterminen 2020 har pågått under hela läsåret och vi har haft skogen som utgångpunkt. Ett av syftena med detta var att till att börja med att få ihop vår grupp där vi fått 8 nya barn utifrån. Att få en VI-känsla i gruppen där alla barnen har stor betydelse för utvecklingen i gruppen då vi ser gruppdynamiken som en central del i utbildningen. Vi har arbetat med hur man är en bra kompis, de äldre barnen hjälper de yngre och att vi alla är viktiga i gruppen. Vår grupp har fått en stark sammanhållning och är måna om varandra och de har en stark gruppkänsla där de hjälper varandra och är sammanhållningen är god. 

En annan del i vårt projket har varit att komma ut i naturen och få uppleva den och använda det skogsmaterial som vi plockar i skogen, hemma på förskolan. Barnen har lärt sig om att inte kasta skräp i naturen, inte skrika i skogen då vi skrämmer djuren som bor där och att få känna lukten av skog och känna lugnet, vi sjunger, ger barnen olika matematiska uppgifter och barnen har fått plocka material som vi sedan har målat, klistrat och använt på olika sätt i sitt skapande. Vi har på så sätt lärt barnen att skogen har stora möjligheter och barnen har fått leka med det materialet där sammanhållningen har en central punkt.

Barnen har fått en god självkänsla då de måste lyssna på våra instruktioner om hur långt de får gå före, efter oss. Vi måste hålla ihop då vi går över gator, kunna hålla en kompis i handen och ta ansvar för att vi kommer till och från skogen utan att något barn har tappas bort. Vi ser att vår grupp har lärt sig att vi måste hålla ihop, att vara måna om varandra, hjälpa varandra och att skogen har många möjligheter och att det material som just DET barnet har plockat är viktigt. Detta ger uttryck även på förskolan då barnen har lärt sig vilka kompisar som går på nyckelpigan och de känner en stark VI-känsla. 

Nyckelpigans barngrupp har under de två terminerna blivit en sammansvetsad grupp där vi tar hand om varandra. Gruppen har utvecklats till en grupp med många områden som de har utvecklat, så som ansvarstagande barn, alla barnen har fått stort utrymme till skapande aktiviteter genom färg, form och eget formgivande samt att få uppleva skogen kontinuerligt.

Eftersom vårt "mattetroll" är med oss i skogen så har matematiken kommit in som ett naturligt inslag i gruppen. Har har givit barnen olika matematiska uppgifter där de har lärt sig om antal, sortering, talkamrater, ord som beskriver liten, färre, fler, stor, högt upp, långt ner mm. Barnen kan räkna långt, använder matematiska begrepp som fler, många, högt upp, vi ser en utveckling och våra vårdnadshavare har uttryckt att barnen kan mycket inom matematikens värld. 

Allt material som vi har plockat i skogen har barnen sedan själva kunnat välja vad de vill göra av materialet. I veckorna så delar vi upp barnen i olika grupper där de kan välja vad de vill göra. Några målar, några limmar kottar och pinnar på vårt aktivitetsbord. Skapande material har varit ett återkommande inslag där vi har erbjudit flera olika uttrycksformer, så som lera, drama, sång, dans och rytmik. 

Vi frågar barnen vad de vill göra, de äldsta barnen kan nu bra uttrycka sina tankar om vad de vill och de kan även fråga om de önskar något speciellt material. Vi arbetar för att ge barnen möjlighet att själva kunna välja vad och var de vill delta. De äldsta barnen vet vilket material som finns för dem även om de inte alltid ser allt material. Be äldsta barnen är trygga i vårt material och de använder materialet där de utforskar på egen hand. Detta ger ringar på vattnet och de yngre barnen lär sig av de äldre. 

På förskolan så pratar vi ofta vid maten, samlingen och i smågrupper om vad vi har gjort i skogen eller i våra smågrupper. Vi reflekterar tillsammans och lyfter vår projket, ibland tittar vi på bilder på lärplattan från skogen, skapande aktiviteter och allt som vi gjort. Då sätter vi och barnen ord på deras kunskap och belyser vad de har lärt sig och hur de lär sig. 

De yngsta barnen har samma möjligheter att delta men de sitter inte alltid kvar lika länge som de äldre. Vi märker ändå att de yngsta lär genom att vara bredvid och lär genom att se och höra vad som pågår i gruppen. De yngre gör som de äldre, speciellt då som de yngre kan leka för sig själva. De äldsta barnen väcker nyfikenhet hos de yngre och sätter ord på vad de gör. 

Vi pedagoger berättar ofta för vårdnadshavarna vid hämtning vad deras barn varit med om, en kortare berättelse och så uppmanar vi dem att titta i skolplattformen för att kunna ta del av barnens vardag på förskolan. Många föräldrar lyfter och säger att  de ser at barnen lär sig och att de märker att barnen trivs i förskolan. Tyvärr så är det för få som verkligen tar del av barnens utbildning genom skolplattformen anser vi. Våra utvecklingssamtal som vi har haft under mars månad har också varit en stund som vi har fått bekräftat av våra vårdnadshavare att barnen har lärt sig mycket under året. De beskriver ofta att vår sammanhållning märks i gruppen och att barnen har stort talutrymme där språket utvecklas väl. 

Vi har använt vår "bokväska" under hela året där barnen får ta hem väskan en gång i veckan och så får de ta med sig en bok hemifrån som vi sedan läser på förskolan. Det har utvecklat språket hos barnen och stunden då vi läser boken har vi använt som en stund då vi belyser vikten av att visa respekt för det barnet som har sin bok med sig. Alla bör lyssna och sitta stilla, det barnet som har med sig boken får då berätta lite om bokens innehåll och kanske att de kan berätta när de läser boken hemma. 

När det gäller sättet att organisera barnen vid olika aktiviteter så har vi pedagoger varit de som har "dukat" upp och bjudit in till samvaro och aktivitet. I början på terminen så kommer nästa alltid alla barn och vill delta men det ebbar ut lite vart efter som barnen lär sig att vi kan ha flera stationer i gång fast på olika platser. Så under  terminerna har barnen lärt sig att det finns olika aktiviteter att välja på. Vi kan också se till att barnen roterar vid de olika stationerna. Detta ger barnen kunskap om att få vänta på sin tur, alla får delta men vid olika tillfällen. På så sätt kommer vi ifrån en maktkamp där det lätt blir så att barnen bara utgår från sina idéer och önskemål. 

Nu under den senare delen av denna termin så har vi läst sagan om "Bockarna Bruce" och illustrerat sagan med skogsmaterial genom att leka sagan. Som avslutning kommer vi att ha en förmiddag då vi spelar upp sagan för barnen i vår grupp och för fjärilens barn då en 4 pedagoger kommer att delta i evenemanget. 

Vi vill också ta med "rörelse" i vår beskrivning av verksamheten denna termin. Det är ju en del en satsningen denna termin från stadsdelen och vi har varje dag i någon form haft rörelse, antingen ute på gården eller inne på avdelningen med musik och olika rörelseprogram som många barn har deltagit i. Det har gynnat alla barnen på förskolan och vi har fått in rörelse som ett naturligt inslag i vardagen. När vi går till skogen så låter vi de flesta barnen går själva då de inte sitter i vagnen. Väl framme i skogen så uppmanar vi barnen att gå, hoppa, röra på sig, klättra mm. Vi pratar ofta om att det är viktigt att röra på sig och det ger hungerkänslor, det i sin tur ger oss goda förutsättningar till att få in vikten av att äta ordentlig lunch när vi kommer tillbaka till förskolan. Vårt mål med detta har varit att belysa hur kroppen fungerar med energi, mat och sömn som är grundpelarna för att orka vara på förskolan och att utvecklas till en god kompis och i förlängningen en god medborgare i vårt samhälle. Barnen har fått en förståelse för att "rörelse" är viktigt och de hjälper varandra i skogen. Klättrar upp för höga berget, ner i branta slänten etc. Vi har ofta pratat om vikten av att ta hand om skogen och naturen, att inte kasta skräp omkring oss osv. 

Våra yngsta barn lär sig mycket av de äldre, de ser och gör likadant. De yngsta försöker att sätta ord på vad de har upplevt, vi märker de genom att de pekar, visar och vi märker att barnen vågar ta plats. Vi har arbetat mycket med att fördela talutrymmet mellan barnen så att alla har möjlighet att få tala. 

Vi är mest stolta över att vår barngrupp har en sån fin sammanhållning och de är måna om varandra där alla är viktiga i gruppen. Detta ger barnen en god grund att stå på inför uppflyttning till storbarnshuset. När man får ihop en grupp på detta sätt så är det mycket enklare att fortsätta med olika aktiviteter då barnen har en god självkänsla och de är fina kamrater med varandra. 

Vi anser att det är sååå viktigt att bygga goda relationer mellan barnen och oss vuxna där trygghet och tillit är viktiga inslag. Barnen ska bli trygga i gruppen där de från att hitta tryggheten i oss vuxna till att hitta trygghet i kamraterna och materialet blir en central punkt. När barnen är trygga med sig själva, sina kamrater och i materialet då fortlöper och våra undervisnings situationer mer lättsamt. Vi pedagoger kan då utmana barnen med nya kunskaper där vi Vygotsky´s tankar och filosofi i grunden. Vi utgår då från vad barnen kan och så utmanar vi dem genom att höja nivån lite. Barnen får med sig lite av det som de redan kan och nya svårare utmaningar kommer till.  Nyfikenheten väcks och lusten att lära följer barnen i deras utveckling. Barnen knyter nya relationer då nyfikenheten finns för att se vad och hur äldre barn leker. 

 

Vi är stolta över att våra barn har sin fin gemenskap och är goda kamrater med varandra, där hänsyn och respekt för varandra märks i gruppen. Pedagoger i storbarnshuset uttrycker att de ser hur vår grupp har utvecklats till goda kamrater där de månar om varandra och är goda kamrater. Barnen visar respekt för varandras olikheter och tankar, alla tänker inte lika och det är bara bra. De får ofta själva välja aktivitet och i vilken grupp de vill delta, det blir i förlängningen en lärdom om att vara goda samhällsmedborgare och stå för sitt beslut. Vi bejakar att barnen ska ta ansvar för att de nu har valt denna aktivitet/ denna grupp, då stannar man kvar och tar ansvar för att det blir en trevlig tid tillsammans där man delar med sig av sin kunskap och bidrar till en positiv utveckling. Efter den stunden kan barnet sedan byta aktivitet/ grupp för nya utmaningar. 

Vi kommer att fortsätta att arbeta på detta arbetssätt till nästa termin, då vi startar med att bygga upp tryggheten och tillit i gruppen. Att vi som pedagoger ger barnen trygghet och skapar de bästa förutsättningarna för vidare undervisning och lärande. Att vi pedagoger visar respekt för barnens tankar och idéer, ingenting är fel utan allas åsikter är viktiga och tillsammans kan vi lära nytt. 

 

Etiketter :

# Barns inflytande

#  Barns matematiska utveckling

#  Barnkonventionen

#  Barns språkliga och kommunikativa utveckling

#  Hållbar utveckling

# Rörelse och hälsa

#  Pedagogisk miljö och material

# Normer och värden

# Utveckling och lärande

#  Skapande verksamhet och olika uttrycksformer

#  Lek

#  Naturvetenskap och teknik

#  Digitalitet 

Med vänliga hälsningar Lena, Veronica och Mia