👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Flotten: Sista sträckan vt-21

Skapad 2021-05-05 08:40 i Årstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3
Planeringen gäller för Flottens fritidsklasser i ettan på Årstaskolan. Nu är det inte långt kvar! Fram till skolavslutning i juni månad kommer vi att på bästa möjliga sätt att komplettera undervisningen som sker i klassrummet. Vi fortsätter att vara helt och hållet utomhus. Vi hoppas på kanonväder nu när det börjar bli varmare utomhus. Vi kommer att ha många aktiviteter utomhus.

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem


Vi har ett projekt igång med boden som ska rustas upp! Eleverna är engagerade och tycker att det ska bli roligt med att vi fixar med den. Vi flyttar allt material från gamla boden till den andra boden på skolgården. Arbetet kommer att fortsätta under sommarlovet. Skolgården kommer att bli ett projekt också. Vi har fixat med olika aktiviteter som eleverna kan välja göra

MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD - innehåll

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

aktiviteter:

bollar

hopprep

tipspromenad

Det finns en pärm med olika utmaningar.

tipspromenaden är från föregående planering som vi inte kunde genomföra pga brist på personal

utomhus v. 18 Personal på Flotten

fritidshemmets dag (11/5 tisdag)

Vi firar fritidshemmets dag på skolgården tillsammans med alla andra fritidsenheter på skolan.

vi ordnar olika aktiviteter, lekar och mest sannolikt kommer ansiktsmålningen att komma tillbaka.

utomhus v.19 all personal på fritids.

aktiviteter: 

kubb

brännboll

frisbee 

Vi kör olika aktiviteter på skolgården samt går iväg till fälten bakom modulerna för att kunna köra lite andra aktiviteter utomhus v.19 Personal på Flotten

hälsovecka

kubb

brännboll

frisbee 

övrigt

Vi kör olika aktiviteter på skolgården samt går iväg till fälten bakom modulerna för att kunna köra lite andra aktiviteter utomhus v.20 Personal på flotten

hälsovecka

måla/rita 

läsa 

Vi kör olika aktiviteter på skolgården, olika pyssliga aktiviteter finns att tillgängliga. utomhus v.20 Personal på Flotten

aktiviteter:

målning/rita utomhus

olika sporter

utmaningar

Vi kör olika aktiviteter på skolgården, olika pyssliga aktiviteter finns att tillgängliga. utomhus v.21 Personal på Flotten

aktiviteter:

målning/rita utomhus

olika sporter

utmaningar

Vi kör olika aktiviteter på skolgården, olika pyssliga aktiviteter finns att tillgängliga. utomhus v.22 Personal på Flotten

aktiviteter:

målning/rita utomhus

olika sporter

utmaningar

Vi kör olika aktiviteter på skolgården, olika pyssliga aktiviteter finns att tillgängliga. utomhus v.22 Personal på Flotten

aktiviteter: sista rycket 

 

skolavslutningsvecka


utomhus v.23 Personal på Flotten
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?


Vi utvärderar med eleverna och vad de tycker och sedan även i personalgruppen. Vi dokumenterar i våra lokaler och ska börja dokumentera i lärloggar här på unikum. Då kan föräldrar ta del av en del av det vi gör. Nathalie gör detta i den bästa mån det går.UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)


Vi i personalgruppen tycker att den här sista period innan lovet har gått bra! Många elever som sysslar med olika aktiviteter och de aktiviteter vi haft off skolgård har varit uppskattade av många, stora som små. Nu ser vi fram emot att få börja gå in igen, och ha mer variation i vår fritidsundervisning.

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…) Effekten blev..

 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?

Här på unikum kan vh se vad vi kommer att göra och elever samtalar vi med på samlingarna.