👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-21 Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Skapad 2021-05-06 14:38 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling" under höstterminen i årskurs 1. 

Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. På motsvarande sätt gäller att en elev i årskurs 2 bör ha uppnått Avstämning B i slutet av årskursen. Detta för att säkerställa att elevens läs- och skrivutveckling fortskrider som det är tänkt. För årskurs 3 gäller att Avstämning C samspelar med kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskursen enligt kursplanen i svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Sammanställning - Svenska skrivutveckling

Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
Procedurförmåga
 • Sv   3
Du börjar skriva för att uttrycka dig.
Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Du skriver längre texter med handling och innehåll.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Du har skrivriktningen klar för dig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Du prövar att skriva för att kommunicera.
Du skriver text för att kommunicera.
Du skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du gör mellanrum mellan orden.
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Du kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Du kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Du kan stava många för eleven vanliga ord.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Du markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Sv SvA
Sammanställning - Svenska läsutveckling

Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
Procedurförmåga
 • Sv   1
Du har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Du läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.
Du använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Procedurförmåga
 • Sv   1
Du namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Du är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Du läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Procedurförmåga
 • Sv   1
Du urskiljer ord i meningar.
Du läser enkla meningar med flyt.
Du utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Procedurförmåga
 • Sv   1
Du läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin.
Du stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Du korrigerar dig själv vid behov.
Procedurförmåga
 • Sv   1
Du prövar att läsa om och korrigera dig själv på lärarens uppmaning.
Du läser för det mesta om och korrigerar då dig själv vid behov.
Du läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   1
Du visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Du läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   1
Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Du börjar använda olika förståelse-strategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.