👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning Kunskap, utveckling och lärande

Skapad 2021-05-18 10:19 i Testförskola Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Varje nivå inom utbildningsväsendet har enligt skollagen skyldighet att organisera för ett systematiskt kvalitetsarbete som inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Det innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Arbetslagens bedömning och analys blir därför central för rektors bedömning av enhetens totala måluppfyllelsen inom det aktuella området.

Innehåll

Analysstöd för förskolan

De inledande frågorna handlar om den bedömning/det resultat som ska analyseras. Under rubriken förutsättningar behandlas sedan de förhållanden som legat till grund för verksamheten. Undervisningsfrågorna kopplar resultatet till genomförandet och den avslutande utvecklingsdelen handlar om vad vi kan förbättra.

Resultat

Förutsättningar

Undervisning

Utveckling

 

Resultat

Hur ser vi på den bedömning som ligger till grund för den här analysen?

Var resultatet det förväntade?

Finns det några särskilt positiva/negativa delar i den bedömning som gjorts?

Finns det mönster eller skillnader utifrån bedömningen mellan avdelningar, barngrupper, flickor och pojkar

 

Förutsättningar

Beskriv förutsättningarna i barngruppen under läsåret.

Beskriv förutsättningar för arbetslaget att samverka kring undervisningen gällande planering och genomförande.

På vilket sätt används barnens intresse och nyfikenhet som grund för undervisningen?

Hur anpassas verksamheten för barnen utifrån deras behov och förutsättningar?

Hur ser det främjande och förebyggande barnhälsoarbetet ut i barngruppen?

 

Undervisning

Hur har organiseringen av undervisningen, lärmiljöer och arbetssätt påverkat barnens möjlighet till lärande och utveckling?

Formulera hindren för de barn som har svårigheter att ta del av verksamheten.

Formulera framgångsfaktorer för de barn som kan ta del av verksamheten.

På vilket sätt skapar  IT verktygen mervärde för barnens lärande och utveckling?

På vilka sätt arbetar arbetslagen för att öka likvärdigheten och allsidigheten gällande barnens möjligheter att ta del av olika lärmiljöer?

 

Utveckling

Identifiera några viktiga faktorer som kan påverka bedömningen positivt.

Vilka av dessa faktorer kan arbetslaget påverka?

Finns det grupper av barn som fokus behöver öka kring för att anpassa verksamheten ytterligare?

På vilket sätt bör arbetet kring dessa barn utvecklas?

Vilka förändringar av förutsättningarna behöver vi göra för att förbättra verksamheten?

Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att vidga våra perspektiv och inhämta ny kunskap?

Matriser

Uppföljning Kunskap, utveckling och lärande

Bedöm ert genomförande utifrån följande kriterier

Nivå 1
Inte alls
Nivå 2
Till viss del
Nivå 3
Till stor del
Ny nivå
Helt
Aspekt 1
Vi stimulerar barnens lärande i vardagliga och lekfulla sammanhang som barnen upplever som roliga och meningsfulla.
Ny aspekt
Vi ger varje barn stöd och stimulans utifrån sina specifika behov och förutsättningar oavsett om det är ett tillfälligt behov eller mer varaktigt.