👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4: Medeltiden

Skapad 2021-05-18 17:28 i Parkskolan Kristianstad
Medeltiden - hur folk levde i Sverige och Norden. Från Svea rikets grundare Birger Magnusson (Birger Jarl) till Gustav Vasa, Vasatidens start.
Grundskola 4 Historia
På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar, städer och kyrkor i Norden. Vi ansluter oss till medeltiden i och med kristnandet från år 1050 och tiden varar fram till Gustav Vasa blir kung år 1523.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.  Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska också utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder. Genom undervisningen får du också tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 
  konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. *Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Tidsbegreppet medeltiden och olika syn på dess betydelse
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Informationssökning i några olika medier och källor.

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, jarl, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, helgon, fogde, bönder, självhushållning, de fyra stånden, Hansan, Stockholms blodbad, orsak, konsekvens

Mål med arbetsområdet Medeltiden

Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Hur livet i ett kloster fungerade och vad som fanns i klostren.

* Vem Olof Skötkonung, Birger Jarl, Magnus Eriksson, den heliga Birgitta och drottning Margareta var.

* Vad människorna arbetade med på medeltiden och att män och kvinnor arbetade med olika saker.

* Hur städer började växa fram.

* Vad digerdöden var.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var.

* Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.

Arbetssätt

På det här viset kommer vi att arbeta:

Se filmer, läsa i lärobok och svara på frågor kring innehållet, genomföra muntliga diskussioner och övningar, ha genomgångar och göra egna mindre arbeten om Medeltiden.

Bedömning

Jag bedömer;

- Dina kunskaper om förhållanden, händelser och gestalter under medeltiden

- Din förmåga att förklara orsak och konsekvens till förändringar i samhället samt människors levnadsvillkor

- Din förmåga att använda historiskt källmaterial och se spår i dagens samhälle

- Din förmåga att använda dig av historiska begrepp

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden åk 4

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Du visar kunskaper om...
Fråga 1-6.
 • Hi  A 6
Du har ännu inte visat på tillräckliga kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om förhållanden, skeende och gestalter under medeltiden. svarar rätt på några frågor
Du har visat att du har utvecklade kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden. svarar rätt på flera frågor
Du har visat att du har väl utvecklade kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden. svarar rätt på de flesta frågorna
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och levnadsvillkor förhållanden.
Fråga 7
 • Hi  A 6
Du har inte visat att du på ett grundläggande sätt kan diskutera
Någon fakta
Flera fakta
Samtlig fakta
Du kan använda historiska begrepp
Fråga 8-9
 • Hi  A 6
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av historiska begrepp som vi berört under arbetsområdet.
Du har visat att du kan använda dig av historiska begrepp på ett grundläggande sätt. Du kan några, 4-5
Du har visat att du kan använda dig av historiska begrepp på ett utvecklat sätt. Du kan flera, 6-7
Du har visat att du kan använda dig av historiska begrepp på ett väl utvecklat sätt. Du kan de flesta, 8