👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål engelska åk 7

Skapad 2021-05-19 11:35 i Modersmålsenheten GR Linköping
Grundskola 7 Modersmål
Den här terminen har du möjlighet att utveckla din läsning och skrivning av olika typer av texter.

Innehåll

Lärandemål

 • Du ska kunna göra begripliga presentationer för olika mottagare.
 • Du ska kunna på ett effektivt sätt ställa frågor till texter, jämföra det lästa med egna erfarenheter.
 • Du ska kunna läsa olika typer av texter och texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
 • Du ska kunna läsa och skriva olika typer av texter. Till exempel berättande text, poetiska, förklarande, instruerande text.
 • Du ska känner till vissa av Amerikanska, Engelska, Irlandska och Ausralianska traditioner.

Arbetssätt

 • Du kommer att lära dig hur du skapar en begriplig presentation för olika mottagare.
 • Du kommer att få läsa olika typer av texter och texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
 • Du kommer att få öva på att skriva olika typer av texter.
 • Vi kommer att titta på filmer om traditioner och diskutera kring traditionerna.
 • Du kommer att läsa kurslitteratur och göra övningar.

Arbetssätt

 • Du visar att du kan göra en begriplig presentation.
 • Du kan läsa, förstå och tolka texter från olika medier samt att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Du kan läsa anpassade texter obehindrat med varierat röstläge och tempo för att förstärka textens innehåll.
 • Du visar att du kan skriva olika typer av texter med innehåll som är sammanhängande.
 • Du kan skriva förståeligt med korrekt stavning och grammatik.
 • Du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk och föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dem.

HT

Veckan 34 Introduktion. genomgång kursplan, kunskapskrav och kurslitteratur.

Veckan 35 Upplevelser från sommaren eller en enkel berättelse om en resa.

Veckan 36 Läsa kurslitteratur “How to Win Friends and Influence People" ” Del 1,kap.1 och 2 och jobba med övningar.

Veckan 37 Läsa kurslitteratur “How to Win Friends and Influence People” Del 2, kap.1 och 2 och jobba med övningar.

Veckan 38 Läsa kurslitteratur “How to Win Friends and Influence People” Del 3, kap.1 och 2 och jobba med övningar.

Veckan 39 Läsa kurslitteratur “I Used to Have a Handle on LIfe but it Broke” sid.130-140 och jobba med övningar.

Veckan 40 Läsa kurslitteratur “I Used to Have a Handle on Life but it Broke” sid 152- 163 och jobba med övningar.

veckan 41 Läsa berättande och argumenterande text och svara på frågorna

Veckan 42-43 Läsa argumenterande text. 

Veckan 44 Höstlov

Veckan 45 Läsa argumenterande text.

Veckan 46 Skriva argumenterande text tillsammens.

Veckan 47  Träna att skriva argumenterande text.

veckan 48 Skriva argumenterande text.

Veckan 50-51 Titta på en film och diskutera kring filmen. Reflektion och avslutning.

VT

Veckan 2-3 Berätta om julen och vad du har gjort under lovet (presentation).

Veckan 4-7 Läsa " I Used to Have a Handle on Life but it Broke"” sid 31-33 och jobba med övningar.

Veckan 8 Sportlov

Veckan 9-12 Kort berätta om sportlovet och fortsätta med “I used to Have Handle on Life but then it Broke"

Vecka 12-13 Läsa "How to Win Friends and Influece People" ” Del 3 Kap 8 och jobba med övningar.

Vecka 14 Påsklov : Läxor: övningar. Läsa faktatext. 

Veckan 15 Läsa faktatext från olika medier. 

Veckan 16 Läsa fakta om USA, Australia, Ireland, England tillsammens.

Veckan 17  Skriva en faktatext tillsammans.

Veckan 18 Träna att skriva faktatext. (par)

Veckan 19 Skriva faktatext. (enskild)

Vecka 20-22 ” I used to Have a Handle on Life but then it Broke"” kap 1 och 2 och jobba med övningar.

Veckan 23 Reflektion och avslutning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  A 6