👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korpens Projektsammanfattning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-05-19 15:26 i 123131 Förskolan Nicolaigården Stockholm Södermalm
Förskola
Vi startade projektet med att barnen fick ta med ett sommarminne som visade på ett möte med naturen. Vi fick då ta del av många olika spännande möten! Vi såg att barnen visade stort intresse för olika djur. Barnen ställde frågor och ville veta mer. Vi tog tillsammans reda på fakta om olika djur. En dag visade ett barn en bild på ett möte med en igelkott.

Innehåll

Korpens möte med naturen

                                                                                                   

Inledning

Vi såg att barnen visade stort intresse för olika djur, hur de lever och vad de gör. I och med detta bestämde vi oss för att tillsammans med barnen fördjupa oss i djurens liv, undersöka vad olika djur behöver för att må bra samt relatera detta till vad människor behöver. Vår förhoppning var att arbetet kring djur skulle utveckla empati och förståelse för djur och varandra. Projektet väckte nyfikenhet för djur och natur. Vi tog reda på fakta om olika djur och utvecklade mer kunskap om dem, vi valde att inrikta oss extra på igelkottar då det fångade många barns intresse. Vi kom in på intressanta samtal om känslor då barnen noterade hur igelkotten fällde upp sina taggar. Vi såg ett behov i gruppen av att utveckla tankar om känslor och förståelse för andra. Barnen skapade egna igelkottar och hus till dessa med hjälp av gips, lera och andra spännande material. Vår avsikt kom att bli att under läsåret utforska naturen mer. Under läsåret besökte vi bland annat Skansen och Rosendals trädgård många gånger och letade vårtecken i dess natur. Det ledde till reflektioner kring vad växter behöver för att växa. Vi bestämde oss då för att rikta in projektet på plantering för att barnen skulle kunna utforska på nära håll vad växter egentligen behöver.                                      

 

Sammanfattning

 

Vi valde detta fokus då vi såg att barnen intresserade sig för djur och natur. Vi såg också ett behov i gruppen att stärka relationerna mellan barnen och att arbeta med empati. Vår förhoppning var att arbetet skulle leda till större förståelse för andra varelser. Barnen har fått lära känna flera olika djur, vi har tittat på bilder, tagit reda på fakta om djuren och delat med oss av våra kunskaper. Vi har arbetat med varierade arbetssätt. Vi har använt oss av dramatisering, dans, skapande med olika material, observerat, läst faktalitteratur, arbetat i mindre och större grupper i olika sammanhang och använt digitala verktyg såsom green screen och projicering. Förskollärarna har haft huvudansvaret när det kommer till undervisning och planering av projektet, men hela arbetslaget har deltagit och varit involverade. Förskollärarna har dokumenterat, ansvarat för material och lärmiljöernas utformning.
 
Vi har planterat och lärt oss om växter och hur vi tar hand om dem. Barnen har haft inflytande genom att vi utgått från vad de visat intresse för, samt lyssnat på barnens idéer gällande material och arbetssätt. Vi har reflekterat ihop genom att ställa öppna frågor till barnen som vi tillsammans diskuterat. Detta har skett i olika sammanhang, men mestadels under undervisningsstunderna på tisdagar och torsdagar. Vi ser att detta gemensamma projektet har stärkt relationerna i gruppen. Vi ser att barnen har tagit hand om sina igelkottar och växter, men även varandras. Vi ser att samarbetet då barnen exempelvis har målat ihop har varit lustfyllt och stärkt relationerna i gruppen. Barnen har lärt sig mycket gällande igelkottar under projektets gång, såsom hur de lever, vart de bor och vad de äter. Vi märker att det varit meningsfullt för barnen då det pratats och frågats mycket gällande just igelkottar. I och med barnens planteringar och kontinuerlig uppföljning av detta, har vi kunnat se att alla barns kunnande inom plantering och växter, har förändrats. Dels har barnen visat intresse för det de själva planterat, men även kompisars planteringar. Många barn har numera väldigt bra koll på vad som växer snabbast, växters behov och varför växter vissnar. När det kommer till både skapande av igelkottar, samt planteringar, märker vi att barnen utvecklat respekt för varandras skapande och växtligheter. Det var många som inte arbetat med gips tidigare, dessa barn fick lära sig grunden i detta. Barnen har haft stor del i att själva få välja material och använda sina kreativa förmågor. I ett av Korpens rum (den långa korridoren) har vi under projektets gång dokumenterat dess förlopp. Här har vi hängt vi upp och ställt fram allt som är kopplat till projektet så att barnen har kunnat minnas och sett allt vi gör och har gjort. Under undervisningsstunderna har vi synliggjort och reflekterat kring vad vi tidigare gjort, samt vad som kommer att ske. 
 
 Den pedagogiska lärmiljön har bidragit till att vi har kunnat arbeta med projektet med hjälp av olika arbetssätt. I vår stora ateljé har vi skapat med lera, gips, färg och andra skapandematerial. Här har flera barn kunnat arbeta samtidigt och tillsammans, här har vi också haft utrymme att spara pågående skapande. Barnens skapande har stått framme synligt för barnen, dessa har lockat in barnen i samtal om varandras skapande. Barnens igelkottshem samt växter har haft centrala platser, vilket fungerat som mötesplatser för barnen. Här har de tittat på varandras igelkottar/växter och tagit hand om varandras igelkottar/växter. Det material och de verktyg vi sett som viktigast i projektet är de som bidragit till att barnen arbetat med händerna och med kroppen som gips, lera, jord och frön. Det har även varit viktigt med litteratur, bilder och berättelser. Dessa har fångat barnens intresse, skapat samtal och engagemang. Familjerna har involverats i projektet via dokumentation på Skoplattformen och information på föräldramöten, samt i daglig "tamburkontakt". Det vi upplever som mest positivt i projektet är barnens engagemang, att det kändes meningsfullt för dem. Det som var svårare för oss att få till i pandemitider var att använda oss av dans, då vi ej fick vara fler än 8 personer i vår danssal.
 
Vi känner oss stolta över hur barnens relationer har stärkts och hur omtänksamma de varit gentemot varandra i olika sammanhang de vistats i. Vi ser även att barnens empatiförmågor har stärkts under projektets gång, vilket också var ett av syftena med projektet. Inför kommande projekt är en viktig lärdom att gemensamma projekt kan stärka gruppen. Det är viktigt att utgå från det som intresserar barnen, att använda sig av barnens idéer. Det har varit mycket bra att ha två undervisningsstunder i veckan i mindre grupper avsedda för projektet. Det är då vi verkligen har kunnat fördjupa oss i vad som sker och kommer att ske. Blivande beprövade erfarenheter utifrån detta projekt är bland annat hur viktigt det är att utgå från barnens intressen och idéer. Vi fortsätter gärna att arbeta projektinriktat. Det har varit lärorikt och roligt att ha en röd tråd att följa under hela läsåret. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18