👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala om litteraturen, upplysning och romantik (2021fix)

Skapad 2021-05-20 09:27 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Renässansen, upplysningen och romantiken
Gymnasieskola Svenska
Detta litteraturmoment går över två litterära epoker: upplysningen och romantiken. Det tar upp kända författare från epoken och avslutas med ett muntlig anförande om en författare. Ni kommer även att examineras i de olika skrivuppgifterna i momentet.

Innehåll

 

Innehåll och syfte Detta moment kommer att ta upp den litteraturen från de två epokerna med nedslag på kända författare och utdrag ur deras texter. Ni kommer även att tilldelas en författare som blir er egen fördjupning, som ni i slutet kommer ni att hålla en muntlig presentation om. Fakta och textutdrag kommer att varvas med kreativa uppgifter och reflektioner som sätter litteraturen i samband med epokerna och tankar som fanns då.

Lärandemål Ett övergripande mål är att du ska kunna förstå sambandet mellan litteraturen och den tid som den skrevs i (upplysningen och romantiken). Du ska kunna läsa och tolka litteraturen och se samband och skriva reflektioner med hjälp av dina egna tankar och känslor utifrån texterna. Parallellt med detta ska du också öva dig på och förbättra din muntliga förmåga i form av att delta i diskussioner, samt att planera och genomföra ett muntligt argumenterande anförande (disposition, stilfigurer, argumentationsteknik, kontakt med åhörare, presentation m.m.).

Undervisningen har olika arbetssätt som: föreläsning, läsa och analysera textutdrag, arbeta med diverse uppgifter, samt reflekterande skrivande. I momentet kommer du även självständigt behöva samla och sovra material om din specifika författare. Vi kommer att hålla rundabordsdiskussioner för att hitta den tes som du ska driva om din författare.

Formativ bedömning görs fortlöpande i undervisningen, arbetet på lektionerna och de olika deluppgifterna som vi arbetar med. Allt det du gjort kommer att sammanställas till en totalbedömning i slutet av momentet. Du kommer också att bedömas efter det muntliga argumenterande anförandet

 

Uppgifter

 • Manus till Tala om litteraturen

 • Manus till Tala om litteraturen

 • Manus till Tala om litteraturen

 • Manus till Tala om litteraturen

 • Manus till Tala om litteraturen

 • Manus till Tala om litteraturen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -

Matriser

Sve
Tala om litteraturen - upplysningen och romantiken

--->
--->
--->
Muntligt anförande
Anförandet presenterade en författare med viss säkerhet med fakta, argument och egna tankar. Dispositionen var tydligt urskiljbar. Språket är begripligt och åhörarna kan förstå innehållet. – läser från manus tittar ibland upp från det – har ibland ett bra tempo även om det ibland bli lite hastigt Du har viss åhörarkontakt och försöker använda dig av ögonkontakt och kroppsspråk. Det presentationstekniska hjälpmedlet användes med viss säkerhet
Delar av kraven för C är även uppvisade.
Anförandet presenterade på ett nyanserat sätt en författare med viss säkerhet med fakta, argument och egna tankar. Anförandet är väldisponerat. Språket är ledigt och stilen är anpassad till situationen – talar snarare än läser – använder stilfigurer och ethos, logos, pathos – talar i ett lämpligt tempo Du etablerar viss kontakt med åhörarna, t ex med hjälp av blicken och kroppsspråk/gester. Det presentationstekniska hjälpmedlet användes med viss säkerhet och stödde och tydliggjorde framställningen.
Delar av kraven för A är även uppvisade.
Anförandet presenterade på ett nyanserat sätt en författare med säkerhet med fakta, argument och egna tankar. Anförandet väldisponerat. Språket är ledigt och varierat och välformulerat stilen är anpassad till situationen – talar och läser inte – använder säkerhet av ethos, logos, pathos och stilfigurer som fungerar väl i sitt sammanhang och landar hos åhöraren – talar genomgående i ett lämpligt tempo och förstärker innehållet genom röst och engagemang Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Du etablerar god kontakt med åhörarna, t ex med hjälp av närvaro, blick och kroppsspråk/gester. Det presentationstekniska hjälpmedlet användes med viss säkerhet och stödde och tydliggjorde och var väl integrerat i framställningen.
Författarens dröm (argumentation)
Du presenterar författarens dröm och kommer med välgrundade argument för den.
Delar av kraven för C är även uppvisade.
Du presenterar författarens dröm och kommer med välgrundade argument för den, som har bra fokus på tesen och inte svävar ut för långt.
Delar av kraven för A är även uppvisade.
Du presenterar författarens dröm och kommer med välgrundade argument för den, som har bra fokus på tesen och inte svävar ut för långt. Dessutom nyanseras tesen på något sätt med motargument eller andra perspektiv
Koppling till litteraturen (muntligt anförande)
Anförandet visar med viss säkerhet upp förståelse för och relaterar till författarens liv, texter och epok. Det diskuterar innehåll med översiktliga samband mellan författaren och dess epok. Det ger exempel på idéer och känslor
Delar av kraven för C är även uppvisade.
Anförandet visar med viss säkerhet upp förståelse för och relaterar till författarens liv, texter och epok. Det diskuterar innehåll, tankar och ger samband mellan författaren och dess epok. Det diskuterar utförligt idéer och känslor
Delar av kraven för A är även uppvisade.
Anförandet visar med säkerhet upp förståelse för och relaterar till författarens liv, texter och epok. Det diskuterar innehåll tankar och ger nyanserade samband mellan författaren och dess epok. Det diskuterar utförligt och nyanserat idéer och känslor
Arbete med uppgifterna i momentet
Uppgifterna visar med viss säkerhet upp förståelse för innehållet i och relaterar till källtexterna från de två epokerna. De diskuterar innehåll och tankar i texterna och ger översiktliga samband mellan dem och tiden de skrevs i. De visar på något samband med nutiden och ger någon egen tanke på detta. De ger exempel på idéer och känslor
Delar av kraven för C är även uppvisade.
Uppgifterna visar med viss säkerhet upp förståelse för innehållet i och relaterar till källtexterna från de två epokerna. De diskuterar innehåll och tankar i texterna och ger samband mellan dem och tiden de skrevs i. De sätter texterna i relation till nutiden. De förmedlar utförligt hur texterna förmedlar idéer och känslor
Delar av kraven för A är även uppvisade.
Uppgifterna visar med säkerhet upp förståelse för innehållet i och relaterar till källtexterna från de två epokerna. De diskuterar innehåll och tankar i texterna, ger nyanserade samband mellan dem och tiden de skrevs i. De sätter texterna i relation till nutiden De förmedlar utförligt och nyanserat hur texterna förmedlar idéer och känslor