👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blue-Bot

Skapad 2021-05-20 15:57 i 224431 Förskolan Rosteriet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi vill introducera programmering i barngruppen med hjälp av Blue-Bot. Blue-Bot programmeras med hjälp av pilarna på ryggen. Blue-Bot är genomskinlig så att man kan se kretskort, elektroder, sladdar, motor och lampor.

Innehåll

Var är vi?

Vi vill lägga grunden till att barnen på sikt kan det som krävs för att leva i ett modernt samhälle och till vad som senare förväntas utav dem i skolan. 

 

Vart ska vi?

Vi vill introducera enkel programmering i barngruppen med hjälp av Blue-Bot.

Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m. Vi vill gärna vidareutveckla deras förmågor som vi ser genom att börja prata om och utföra enklare programmering.

Vi vill uppnå:

 • Kommunikation
 • Att ge instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Matematik
 • Att föra matematiska resonemang
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Planering
 • Lägesbeskrivning
 • Logiskt tänkande
 • Språk
 • Använda olika digitala verktyg
 • Kreativitet

 

Hur gör vi?

Blue-Bot kommer att vara ETT verktyg till att tillägna sig och utveckla olika förmågor och kunskaper. .Programmering och arbetet med Blue-Bot kommer att göras i smågrupper och barnen kommer bli indelade i grupper. Förhoppningen är att Blue-Boten kommer att utmana och väcka lust att lära inom matematik, språk, naturvetenskap och teknik, musik, motorik och skapande. Även att det sociala samspelet kommer att utmanas, prövas och utvecklas.

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi pedagoger använder dokumentation som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens lärloggar på unikum. Alla barn deltar efter förmåga och intresse. Det kommer även dokumenteras på barnens individuella lärloggar kring barnens utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18