👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer, sannolikhet och statistik åk 8 y boken

Skapad 2021-05-20 16:33 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 8 Matematik
Nu tränar vi vidare på att lösa ekvationer. Även sannolikhetslära kommer vi att arbeta med. Hur stor är sannolikheten att få ett klöver när du drar ett kort i en kortlek? Kap 5 V. 7-12 Kap 6 V. 19-23

Innehåll

Kapitel 5 Ekvationer

Under detta arbetsområde får du lära dig:

 • skillnaden mellan ett algebraiskt uttryck och en ekvation
 • använda balansmetoden för att lösa ekvationer
 • teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • uttrycka verkliga situationer matematiskt med ekvationer
 • teckna och upptäcka matematiska samband med hjälp av ekvationer
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara, motivera och resonera kring begrepp inom området
  Viktiga begrepp: ekvation, vänster led, höger led, obekant, balansmetoden, antagande, förenkla, parentes

  Kapitel 6 Sannolikhet och statistik

  I det här kapitlet får du lära dig:
 • undersöka och resonera kring begreppet sannolikhet
 • uttrycka sannolikhet i bråkform och procentform
 • utföra beräkningar av sannolikhet för en händelse och för flera oberoende händelser
 • uttrycka verkliga situationer matematiskt med sannolikhet
 • tolka och använda lämpliga lägesmått i olika situationer
 • tolka och använda olika sorters diagram för att beskriva samband
 • resonera och argumentera kring missvisande statistik
 • undersöka och beskriva resultat från undersökningar i tabeller och diagram
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Undervisning/arbetssätt

För att du ska få utveckla dina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta områdena med prov. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9