👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 5 - Sannolikhet & statistik

Skapad 2021-05-24 11:31 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 8 Matematik
Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Vi bedömer risker eller chanser för att olika händelser ska hända, hur kombinatoriska principer kan användas och inom statistik tolkar vi tabeller och diagram, spridningsmått och histogram.

Innehåll

Mål

När du har jobbat med det här området ska du kunna:
 • förstå vad chans och risk är
 • beräkna sannolikheten av att en händelse ska inträffa
 • beräkna sannolikheten i flera steg
 • förklara vad som menas med beroende och oberoende händelser
 • beräkna antal kombinationer av olika möjligheter
 • hur spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar
 • tolka histogram

Arbetsbeskrivning

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Enskilt arbete

Bedömning

Du bedöms utifrån kunskapskraven och följande förmågor under arbetets gång:

 •  Begrepp - din förmåga att använda relevanta begrepp och sambandet emellan olika begrepp.
 •  Metod - din förmåga att välja lämpliga metoder och kunna utföra dem med säkerhet på rutinuppgifter och problemlösning.
 •  Problemlösning - din förmåga att lösa uppgifter där metoden inte är uppenbar, att värdera lösningar och strategier.
 •  Resonemang - din förmåga att leda och följa matematiska resonemang och dra slutsatser av dessa.
 •  Kommunikation - din förmåga att föra samtal i matematiken, såväl skriftligt som muntligt, genom att använda dess uttrycksformer på ett tydligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav - sannolikhet & statistik

Du har ännu inte nått en godkänd nivå och behöver fortsätta att...
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Lösa problem med strategier, metoder & modeller (P)
Problemlösning innebär att du ska kunna lösa problem på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att du ska själv kunna välja lämplig metod för att lösa problemet.
...öva mer på att lösa problemuppgifter genom att välja metod och strategi som passar till uppgiften
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp (B)
Hur väl du kan förstå och använda matematiska begrepp och samband mellan dessa.
...öva mer på de olika grundläggande begreppen som hör till området "Samband och förändring".
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder (M)
Du ska kunna välja och använda lämpliga metoder som passar till uppgiften.
...öva mer på de olika grundläggande metoderna som hör till området "Sannolikhet och statistik".
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet sannolikhet & statistik med tillfredställande resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet sannolikhet & statistik med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet sannolikhet & statistik med mycket gott resultat.
Redogöra för tillvägagångssätt (K)
Redovisning innebär att du tydligt visar hur du har valt att lösa en uppgift. Redovisningarna ska vara strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
...öva mer på att visa dina uträkningar, dvs hur du kommer fram till ett svar.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang (R)
Resonera och motivera innebär att du kan förklara hur du har tänkt, varför du anser att t.ex ett påstående är rätt eller fel.
...öva mer på att resonera kring uppgifter. Varför det är det rätt/fel osv.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.