👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursprov: sva 1 - att göra gott

Skapad 2021-05-24 12:42 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Kursprov/np svenska som andraspråk 1

Matriser

Sva
Utredande text - Därför vill vi hjälpa andra

E
C
A
Innehåll och kritisk läsning
Elevens lösning innehåller exempel och förklaringar. Eleven presenterar något från novellen. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Innehållet är som helhet fylligt och relevant. Det som eleven presenterar från novellen är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till novellen.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Se kriterier för C.
Språk och stil
Läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är så tydligt att innehållet framgår. Stilen är delvis anpassad till texttypen, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig. Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren, t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.

Sva
Debattinlägg - balans i tillvaron

E
C
A
Innehåll och kritisk läsning
Eleven uttrycker sin åsikt om X och framför något argument. Eleven presenterar något från NN:s artikel. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande. Det som eleven presenterar från NN:s artikel är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Argumentationen är nyanserad eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till artikeln av NN. Argumentationen blir därmed som helhet effektiv.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Se kriterier för C.
Språk och stil
Läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är så tydligt att innehållet framgår. Stilen är delvis anpassad till texttypen, t.ex. genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig. Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren, t.ex. genom variation av meningstyper eller slagkraftiga och uttrycksfulla formuleringar.

Sva
Informerande tal om att göra gott

E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av temat. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat med både en huvudtanke och exempel.
Innehållet är fokuserat och tydliggör ämnets komplexitet.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och lätt att följa. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3 min. eller mer).
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).
Anförandet har en tydlig struktur där huvudtanken effektivt lyfts fram.
Språk och stil
Kommunikationen hindras inte av språket annat än i undantagsfall, dvs. ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är oftast tillräckligt goda för att anförandets innehåll ska nå fram till åhörarna.
Kommunikationen fungerar, dvs. den hindras inte av språket som är tydligt och klart.
Kommunikationen fungerar väl, dvs. ordförrådet är varierat och eleven visar tillräckligt god behärskning av uttal och grammatik för situationen.
Framförande
Framförandet är sådant att informationen i stort sett går fram. Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven använder någon strategi som ökar åhörarkontakten, t.ex. ögonkontakt, pausering eller gester. Det presentationstekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet.
Framförandet är säkert och eleven använder olika slags strategier som ökar åhörarkontakten. Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.