👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baserad på Zick zack läsrummet åk 5

Skapad 2021-05-24 13:01 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Zick Zack Läsrummet
Grundskola 5 Svenska
Zick zack Läsrummet

Innehåll

Tid

Åk 5

Syfte

Centralt innehåll

Metod/Arbetssätt

 • Konkretisering av målen utifrån ZickZack Läsrummet

 

 • Under arbetsområdet kommer ni att få lära er:
 • att förförståelse och förkunskaper av såväl innehåll, ord, begrepp och texttyp är viktiga ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter
 • att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad
 • att läsa olika typer av texter med förståelse och flyt
 • att använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse
 • att utveckla ert ord- och begreppsförråd
 • att vi när vi tillsammans pratar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

 

 • Hur undervisningen kommer att gå till
 • Före läsningen: vi pratar om texten, svåra ord, Pethra läser högt, vi läser/lyssnar gemensamt etc.
 • Under läsningen: Klassen/gruppen läser gemensamt olika typer av texter, tränar på olika
 • lässtrategier (olika sätt att läsa samt strategier för att förstå och kontrollera sin förståelse).
 • Efter läsningen: Eleverna får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen,  mellan och bortom raderna, samt befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar.

 

 • Dessa förmågor kommer att bedömas
 • förstå syftet med texten
 • med flyt och förståelse kunna läsa/lyssna olika typer av texter på en åk 5
 • kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter
 • kunna välja och använda dig av olika läs - och ordförståelsestrategier
 • reflektera kring din läsning.

 

 • Hur kommer du att få visa dina förmågor
 • Eleven visar sina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna – och arbeta med olika ord- och begreppsövningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6