👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brottet - lag och rätt

Skapad 2021-05-24 19:44 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbete i samhällskunskap om lag och rätt
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi är medborgare i ett demokratiskt rättssamhälle och i och med det så har vi många rättigheter. Detta innebär att vi då också har många skyldigheter. Vi har rätt att tycka och tänka vad vi vill, men vi har också skyldighet att följa de lagar och regler som finns. Regler är till för att göra det lättare för oss att umgås med varandra. Tänk om alla skulle ställa sig först i kön, prata hela tiden utan att lyssna och slå till varandra så fort de blev arga. Om alla skulle göra vad som helst när som helst skulle det bli svårt att leva tillsammans. En del regler finns bara som en tyst överenskommelse, medan andra kanske finns i en regelbok eller i lagboken.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Med hjälp av dina kunskaper om lag och rätt undersöker du hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar. Vid diskussioner och i skriftliga uppgifter beskriver du samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I en filmatiserad berättelse beskriver du ett brott och den efterföljande rättegången. I ditt berättande och vid diskussioner använder du dig av samhällsvetenskapliga begrepp. 

I diskussioner kring aktuella samhällsfrågor tar du ställning och argumenterar för din sak. Du underbygger dina argument med fakta och värderingar som finns runtomkring oss. 

I diskussioner resonerar du kring demokratiska och mänskliga rättigheter och skyldigheter.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom rättssamhället och hur detta är uppbyggt.

Vi går igenom och tränar på olika samhällsvetenskapliga begrepp.

Vi filmar en berättelse om ett brott och den efterföljande rättegången. Vi spelar upp för varandra och ger respons på hur väl vi kan använda oss av begreppen.

Vi lyfter aktuella samhällsfrågor och tränar på att argumentera med hjälp av fakta och värderingar. Vi tränar oss i att skilja på fakta och värdering. 

Vi resonerar kring olika demokratiska värden och mänskliga rättigheter och skyldigheter

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper om det svenska rättssamhället.

Din förmåga att beskriva samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Din förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp. 

Din förmåga att ta ställning och argumentera för aktuella samhällsfrågor.

Din förmåga att resonera kring demokratiska värden och mänskliga rättigheter och skyldigheter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Argumentera
Framför åsikter och argument men saknar motivering eller förklaring
Framför och bemöter åsikter och argument och motiverar genom att tycka och känna
Framför och bemöter åsikter och argument och underbygger dessa med relevant fakta/erfarenhet
Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger dessa med relevant fakta/erfarenhet genom att dra paralleller och koppla till andra sammanhang
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram