👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT-21

Skapad 2021-05-26 00:57 i Skogsgläntan förskola Eslöv
Förskola
Att på ett roligt och lekfullt sätt göra barnen intresserade och nyfikna på matematiken. Med hjälp av bland annat naturen och dess innehåll lära sig praktiskt mer om de olika begreppen längd, mängd och vikt.. Även genom att använda sagor och ramsor som ett medvetet verktyg utforskar vi tillsammans, barn och pedagoger matematikens värld.

Innehåll

Variationsteoretiskt informerat undervisningsupplägg

Variationsteori bygger på att man på förhand kartlägger barnets kunskaper inom området som undervisningen ska behandla. Dessa kartläggningar tar man sedan hänsyn till när undervisningen ska planeras och genomföras. Undervisningen genomförs med hjälp av olika variationsmönster i åtanke (så att barnen kan se och förstå utifrån olikheter). Efter undervisningen görs en efterbedömning för att se vad undervisningen har haft för effekt på barnen.

Bakgrund och Syfte: 

Utforska matematikens olika former och begrepp samt upptäcka matematik i vår omgivning. 

 

Nuläge: Vi har uppmärksammat att barnen visat ett intresse av siffror och räkning. Detta vill vi ta tillvara och bygga vidare på.

 

Utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik och detta kan ge möjlighet för barnen att öva sitt logiska tänkande på fler sätt än bara med siffror. Vi vill att matematik ska vara något roligt och utmanande.

 

 Mål:

 

Samtolkning

 

Ge barnen grundläggande matematiska kunskaper, termer och få en grundförståelse för matematiska begrepp.

 

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om matematik.
Vi vill ge barnen ökad kunskap om logiskt tänkande.
Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla matematiska begrepp och antals uppfattning

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Samplanering

 

Metod:

Genom samtal och lekfull undervisning synliggöra olika matematiska begrepp som till exempel geometriska figurer, siffror och andra symboler, volym, vikt samt rörelse. Göra inbördes jämförelser mellan föremål gällande exempelvis storlek eller form. 

Barnen kommer att utforska matematik genom att:

Vi tar vara på de vardagliga matematiska situationerna. Vi benämner och sätter ord på de matematiska begreppen.

- titta och undersöka former- geometriska figurer

- undersöka färger, mönster

-prepositioner

- sortera i olika kategorier, mängd

- titta på antal och olika matematiska begrepp.

-lägesord, rumsuppfattning

-siffror, antalsuppfattning, ordningstal

-volym och vikt samt rörelse (mängd, mätning, friktion)

-arbeta med uppdragskort- praktiskt - jämföra- och komma fram till resultat/beslut

-konstruktion

-addition

-subtraktion

Detta lärande/ undervisning kommer att ske både i stor och mindre grupp.

 

Vad (lärandeobjekt)?
Använda sin förmåga, resonera och tänka logiskt i matematiska termer.

Hur(form)? Genom samtal och lekfull undervisning synliggöra olika matematiska begrepp som till exempel geometriska figurer, längd, storlek, siffror och andra symboler, volym, vikt samt rörelse. Synliggöra jämförelser mellan föremål gällande exempelvis storlek eller form. Tydliggöra siffror och antal i variation på ett lek och lust fyllt vis. 

 

Lärande- och undervisningssituation kopplat till förbedömning på individnivå : 

Vi räknar på olika vis t.ex. 1-2-3, första, andra, tredje. Övar läges prepositioner som över/under, på/i, framför/mitten/bakom, längs fram/ längst bak, upp/ner. Olika ord och begrepp befästs som stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång. Längd, vikt och volym såsom meter, centimeter, millimeter, kilo, gram, dl, ml, cl matsked, tesked och kryddmått.

Genom Litteraturläsning, sång, rim, ramsor, talspråk, bak, vattenlek och andra uppdrag främjas barnets lärande.

Med faktabaserad lek och utforskande i våra vardagliga situationer övas problemlösningar i vardagen, t.ex. om jag inte når mössan på min hylla - hur gör jag då?

 

Vem/vilka(aktörer)?

Barn och pedagoger- Lärmiljön som ska vara tillgänglig och lärorik med inspirerande material.

Analogt och med digitala medel

 

Var(ute-inne-rum-plats)?

Plats/situation- Ute som inne och i spontana situationer och i planerade situationer. I varierande miljöer.

När? Vi  pratar/utforskar ständigt matematik i barnets vardag.

Varför dessa val? Förbereda barnen för mer avancerad matematik och för att kunna implementera begreppen i ett reellt sammanhang 

 

För- och efterbedömnin

Varför(mål)? Nuläge: Vi har uppmärksammat att barnen visat ett intresse av siffror och räkning. Detta vill vi ta tillvara och bygga vidare på.

Pedagogerna har uppmärksammat att barnen kan räkna siffror i följd som en ramsa, men vet barnen vad siffrans betydelse är i antal? Tex. hur mycket är siffran fyra i antal? 

Vad(beskrivning av valt lärandeobjekt)?

Barnen får bearbetat sina erfarenheter och upplevelser. 

Syfte: Barnen ska få möjlighet att utöka sin kunskap om matematik. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande-logiskt. I de olika aktiviteterna får barnen möjlighet att träna samarbete och även möjlighet att försöka själva med stöd av oss pedagoger.

Hur(planering) Genomföra planerade aktiviteter med stimulerande material. Ta vara på barns delaktighet/inflytande spontant för att uttrycka sina tankar och hypoteser inom området matematik.

Vem/vilka?I olika gruppkonstellationer och i små och stora undervisningsgrupper.

Var? Ute som inne och i spontana situationer och i planerade situationer.

När? Spontana och planerade aktiviteter under vistelsetiden på förskolan.

 

Dokumentation 

- Fotografera det vi leker, upptäcker, upplever och undersöker.       

 -Pedagogerna för kontinuerligt analyser och reflektioner kring undervisningstillfällena .

- Vi kommer att reflektera och dokumentera genom samtal tillsammans med barnen för att de ska ges möjlighet till att få syn på sitt eget lärande

- Läroplansmålen och barnens utveckling står i fokus kring diskussionerna.    

-Lärloggar I Unikum

 

Uppföljning/Samvärdering

 Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?


Andra frågor att ha med i sin reflektion:

Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen. 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18