👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2021-05-26 14:44 i Bergsjö skola Nordanstig
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 1-5
Grundskola 5 Matematik
Vi fortsätter att arbeta med läroboken Matteborgen i årkurs 5. Denna planering visar mål, undervisning och bedömningstillfällen för Matteborgen 5b som vi arbetar med under vårterminen. Utöver arbetet i matteborgen kommer vi att arbeta med problemlösning och olika strategier för att lösa problemen.

Innehåll

Mål för eleven:

TAL:

Kunna...

 • att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex.14+8*4
 • räkna med division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10-5=?+2

BRÅK:

Kunna...

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal

 

PROCENT:

Kunna...

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att den fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp hela 100% i olika procentsatser
 • veta på hur många sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

 

DECIMALTAL:

Kunna:

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

 

GEOMETRI:

Kunna...

 • att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90°
 • hur många grader ett halvt och ett helt varv är
 • mäta och rita vinklar med gradskiva
 • räkna med vinkelsumma i en triangel
 • rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Arbete med problemlösning
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor
 • Mattespel och kluringar
 • Färdighetsträning 
 • Diagnoser till varje kapitel.
 • Matteprov 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

Matris till Matteborgen 5B

Behöver träna mer på
Visar godtagbara kunskaper
Visar säkerhet
6:1 Kapitel 6 Tal
Du ska veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex.14+8*4
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex.14+8*4
Du vet att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex.14+8*4
Du vet med säkerhet att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex.14+8*4
6:2
Du ska kunna räkna med division med minnessiffror
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska kunna räkna med division med minnessiffror
Du ska kunna räkna med division med minnessiffror
Du kan med säkerhet räkna med division med minnessiffror
6:3
Du ska förstå vad som menas med negativa tal
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska förstå vad som menas med negativa tal
Du kan förstå vad som menas med negativa tal
Du kan med säkerhet förstå vad som menas med negativa tal
6:4
Du ska kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
Du kan jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
Du kan med säkerhet jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
6:5
Du ska kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10-5=?+2
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10-5=?+2
Du kan byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10-5=?+2
Du kan med säkerhet byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10-5=?+2
7:1 Kapitel 7 Bråk
Du ska kunna skriva en halv med olika bråk
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska skriva en halv med olika bråk
Du kan skriva en halv med olika bråk
Du kan med säkerhet skriva en halv med olika bråk
7:2
Du ska kunna jämföra och storleksordna bråk
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska jämföra och storleksordna bråk
Du kan jämföra och storleksordna bråk
Du kan med säkerhet jämföra och storleksordna bråk
7:3
Du ska kunna räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
Du kan räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
Du kan med säkerheträkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
7:4
Du ska kunna skriva bråk med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska skriva bråk med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal
Du kan skriva bråk med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal
Du kan med säkerhet skriva bråk med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal
8:1 Kapitel 8 Procent
Du ska kunna att en hel är 100%, en halv är 50% och att den fjärdedel är 25%
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska att en hel är 100%, en halv är 50% och att den fjärdedel är 25%
Du kan att en hel är 100%, en halv är 50% och att den fjärdedel är 25%
Du kan med säkerhet att en hel är 100%, en halv är 50% och att den fjärdedel är 25%
8:2
Du ska kunna avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då ska avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
Du kan avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
Du kan med säkerhet avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
8:3
Du ska kunna dela upp hela 100% i olika procentsatser
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska dela upp hela 100% i olika procentsatser
Du kan dela upp hela 100% i olika procentsatser
Du kan med säkerhet dela upp hela 100% i olika procentsatser
8:4
Du ska kunna veta på hur många sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska veta på hur många sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor
Du kan veta på hur många sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor
Du kan med säkerhet veta på hur många sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor
9:1 Kapitel 9 Decimaltal
Du ska kunna avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
Du kan avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
Du kan med säkerhet avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
9:2
Du ska kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
Du kan med säkerhet addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
9:3
Du ska kunna avgöra om dina uträkningar är rimliga
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska avgöra om dina uträkningar är rimliga
Du kan avgöra om dina uträkningar är rimliga
Du kan med säkerhet avgöra om dina uträkningar är rimliga
9:4
Du ska kunna avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor
Du kan avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor
Du kan med säkerhet avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor
10:1 Kapitel 10 Geometri
Du ska kunna veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90°
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90°
Du vet att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90°
Du vet med säkerhet att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90°
10:2
Du ska kunna veta hur många grader ett halvt och ett helt varv är
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska veta hur många grader ett halvt och ett helt varv är
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är
Du vet med säkerhet hur många grader ett halvt och ett helt varv är
10:3
Du ska kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska mäta och rita vinklar med gradskiva
Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva
Du kan med säkerhet mäta och rita vinklar med gradskiva
10:4
Du ska kunna räkna med vinkelsumma i en triangel
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna med vinkelsumma i en triangel
Du kan räkna med vinkelsumma i en triangel
Du kan med säkerhet räkna med vinkelsumma i en triangel
10:5
Du ska kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska rita symmetriaxlar och symmetriska bilder
Du kan rita symmetriaxlar och symmetriska bilder
Du kan med säkerhet rita symmetriaxlar och symmetriska bilder