👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-05-27 10:24 i Arthur Engbergskolan Nordanstig
Hållbar utveckling
Grundskola 6 Geografi Kemi Teknik Samhällskunskap Biologi Religionskunskap
Det här kapitlet handlar om hållbar utveckling och vad det är. Vi börjar med att definiera själva begreppet och de tre perspektiven av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att jordens resurser ska kunna nyttjas även av människor i framtiden måste de användas förnuftigt. Då kan vi få en hållbar utveckling. Ett sätt att mäta hur mycket resurser en människa eller ett land använder är ”det ekologiska fot-avtrycket”. För att nå en hållbar utveckling måste vi minska de rika ländernas fotavtryck. Vi ska också titta på hållbar utveckling i ett samhällsperspektiv. Hur ska vi nå en socialt och ekonomiskt jämlik jord. Vi utgår från Agenda 2030:s mål.

Innehåll

Ekologiska fotavtryck

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologiskt_fotavtryck

Testa dig själv: https://www.wwf.se/om-oss/goda-resultat/ny-klimatkalkylator-haller-koll-hur-manga-jordklot-lever-du-av/

Agenda 2030 - de globala målen

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

 

Exempel på typer av frågor/kunskaper du ska kunna svara på eller redogöra för:

 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
 • Vad vill UNDP att vi ska uppnå med de globala målen?
 • Hur kan man i samhällsplaneringen minska risker och hot mot människa och miljö?
 • Hur kan vi i Sverige minska vårt ekologiska fotavtryck?
 • Vad kan du göra för att minska negativ miljöpåverkan, som till exempel klimatförändringar?
 • Hur kan du bidra till en jämlik jord?

 

 

 Arbetsområdets centrala begrepp:

 • klimatförändringar
 • växthuseffekten
 • hållbar utveckling
 • naturresurser
 • överkonsumtion
 • industrialisering
 • konkurrens
 • ändliga och förnybara resurser
 • ekologiskt fotavtryck
 • fossila bränslen
 • kärnkraft
 • biobränslen
 • linjär ekonomi
 • cirkulär ekonomi

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntlig diskussion, laborationer och skriftliga uppgifter, ritningar och tankar. 

 

 

 

Uppgifter

 • Det här är bara ett test igen :)

 • Testuppgift av Wille

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6

Matriser

Re Sh Bi Tk Ke Ge
Hållbar utveckling - enskilt arbete

Godkänt
Mer än godkänt
Mycket väl godkänt
Hållbar utveckling (ge)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan föra relativt väl underbyggda resonemang om miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring (ge)
Du kan föra enkla resonemang om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen. Du ger också enkla och till viss del underbyggda förslag på förbättringar.
Du kan föra utvecklade resonemang om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen. Du ger också utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på förbättringar.
Du kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen. Du ger också välutvecklade och väl underbyggda förslag på förbättringar.
Undersöka samhällsfrågor (sh)
Du kan undersöka enkla samhällsfrågor i din närhet. Du beskriver enkla samband.
Du kan undersöka komplexa (sammansatta) samhällsfrågor i din närhet. Du beskriver enkelt dessa samband.
Du kan undersöka komplexa samhällsfrågor i din närhet. Du beskriver dessa samband mer ingående.
Människors & barns rättigheter (sh, re)
Du kan kort berätta om innebörden av de mänskliga rättigheterna /barnets rättigheter och ge något exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan berätta om innebörden av de mänskliga rättigheterna /barnets rättigheter och kan ge flera exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan berätta om innebörden av de mänskliga rättigheterna /barnets rättigheter och resonerar om vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Samtala och diskutera (bi)
Du kan skriva om och diskutera enkla frågor som hör till hållbar utveckling. Du fördjupar ditt resonemang med någon fråga och ett annat perspektiv.
Du kan skriva om och diskutera enkla frågor som hör till hållbar utveckling. Du fördjupar ditt resonemang med flera frågor och några olika perspektiv.
Du kan skriva om och diskutera enkla frågor som hör till hållbar utveckling. Du fördjupar ditt resonemang med flera frågor och flera olika perspektiv.