👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hagsätra förskolors introduktionsplan 2021

Skapad 2021-05-27 16:32 i 200161 Förskolan Kosmos Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

[Hagsätra förskolors introduktionsplan 2021]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

[Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

 • Introduktionsplan (juni-september)
 • Utbildningsplan (oktober-december)
 • Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[Instruktioner till förskolans arbetslag

Den här mallen ska fungera som ett stöd för arbetslag i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor i att skriva en introduktionsplan för avdelningens utbildning och undervisning. När den är färdig kommer vårdnadshavare få ta del av den. Ta hjälp av instruktioner och stödfrågor nedan.

Gör såhär:

 • Kopiera denna mall i PoB:en och döp den till ”Introduktionsplan förskoleenhetens namn förskolans namn avdelningens namn 2021 (Exempel: Introduktionsplan Stureby förskolor förskolan Skogsbacken avdelning Näckrosen 2021).
 • Ta hjälp av stöd och instruktioner som står innanför [klamrar]. Anpassa innehållet för vårdnadshavare och ta bort all text som står inom [klamrar]. Om ni inte är färdiga och vill fortsätta vid ett annat tillfälle kan ni spara utkast.
 • Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till er planering.
 • När ni skrivit färdigt er introduktionsplan och fått feedback från ledningsgruppen tilldelar ni den till er barngrupp i PoB:en så den blir tillgänglig för vårdnadshavare. v 33 16-20 mars.
 • I fältet reflektion under planeringen skriver ni reflektion och uppföljning kring introduktionsplanen med kopplade lärloggar.
 • Obs! Det får inte förekomma några personuppgifter på barn i planering eller grupplärloggar.
 • Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare.
 • Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, ta hjälp av en kollega eller fråga den som är skolplattformsansvarig.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Introduktionsplan för avdelningen [skriv avdelningens namn här] på förskolan [skriv förskolans namn här] i [förskoleenhetens namn här]

[Använd meningarna som utgångspunkt för att skriva er introduktionsplan:

 • Beskriv kortfattat hur ni strukturerar och organiserar utbildningen under introduktionsperioden.
 • Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar utifrån förskolans styrdokument och arbetslagets tidigare utvärdering och analys.
 • Beskriv kortfattat hur ni förbereder de pedagogiska undervisningsmiljöerna och vad barnen kommer få ta del av.
 • Beskriv kortfattat hur ni planerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur ni undersöker risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[Stycket till vårdnadshavare om lärlogg för barngruppen nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar]

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

[Lärloggar används i flera steg i samband med undervisningstillfällen; för planering, dokumentation, reflektion och eventuellt kommunikation till vårdnadshavare. Obs! Här får inga personuppgifter förekomma.

Gör så här:

1. Planera ett undervisningstillfälle i en lärlogg i PoB:en och koppla den till er introduktionsplan. (Beskriv med vilket intervall detta ska göras i er enhet, en gång per vecka?). Ett tips är att kopiera och använda samma undervisningsplanering vid flera tillfällen.

 • Vad? Hur? Vem/Vilka? Var/När?
 • Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen
 • Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

 

2. Dokumentera i den lärlogg där ni redan gjort planeringen för undervisningstillfället.

 • Vad? Hur? Vem/Vilka? Säger/Gör?

 

3. Reflektera kring undervisningstillfället (i fältet reflektion) under lärloggen i PoB:en

 • Vad/hur blev det? Vem/vilka blev det?

 

4. Publicera en lärlogg för vårdnadshavare i PoB:en. Arbetslaget väljer ut och anpassar lärloggar som publiceras med ungefär samma intervall som utskick av informationsbrev (1-4 ggr/månad).]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[Stycket till vårdnadshavare om individuell lärlogg nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar]

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet.

 

[Skapa minst en ny eller kopiera en befintlig lärlogg och tilldela den till barnet inför samtalet. Här infogar du även dokumentation i form av text, bild, röstinspelning och/eller video på barnets utveckling och lärande. Obs! Här får inga personuppgifter på andra barn än det aktuella förekomma.