👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hägerstensåsens förskolor - Undervisningsplan för EKORREN

Skapad 2021-05-31 16:04 i 233191 Förskolan Åsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Avdelningens undervisningsplan beskriver hur ni ska lägga upp undervisning utifrån målen i förskolans läroplan, Hägerstensåsens förskolors utbildningsplan, enhetens övergripande projekt Hållbar framtid, samt övriga relevanta styrdokument.

Innehåll

Inledning

Hägerstensåsens förskolors undervisning bygger på Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Skollagen, Barnkonventionen, Stockholms stads skolprogram, Verksamhetsplan 2020, Utbildningsplan för Hägerstensåsens förskolor samt personalens pedagogiska yrkeskompetens. Vi arbetar även utifrån Planen med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling, samt stadens kulturplan. Vår undervisning vilar på enhetens gemensamma vision:  

Hägerstensåsens förskolor - där delaktighet, mångfald och samarbete ger en likvärdig utbildning där trygga barn med lust lär och utvecklas.

Vår främsta utgångspunkt är att erbjuda barnen en trygg, rolig och lekfull, men också omväxlande och meningsfylld utbildning. Barnsynen präglas av en tilltro till barns kapacitet att utvecklas och lära i sin takt och på sitt sätt. Därför är vår övergripande målsättning att utveckla varje barns tillit till sig själv och sina egna speciella förmågor. För att detta ska kunna uppnås krävs att vi pedagoger är lyhörda, delaktiga och flexibla. I den dagliga samvaron med barngruppen eftersträvar vi att varje barn ska uppleva att vi tar det på allvar, att barnet är en betydelsefull person och en viktig gruppmedlem. Vår ambition är också att vårdnadshavarna ska känna förtroende för vår utbildning och att de ska uppleva att deras barn lär, trivs, utvecklas hos oss.

Utbildningen dokumenteras kontinuerligt och genom reflektion och analyser i dokumentationerna, får vi kunskap om barnens intressen, förförståelse och behov i olika situationer. Vi söker och efterfrågar även barnens tankar kring, och synpunkter på våra aktiviteter och vår miljö. Genom att använda oss av pedagogiska dokumentationer möjliggörs vi att tillsammans i arbetslaget, med barnen och med vårdnadshavarna reflektera över utbildningen. Dessa pedagogiska dokumentationer syftar till att föra barnens lärande och utveckling framåt, liksom avdelningens pedagogiska verksamhet.

Vi använder oss av V. Tuomelas fem språkpedagogiska principer (se bilaga 1) i syfte att stödja barns tillägnande av språket under hela dagen. Vi delar upp gruppen i grupper om färre barn med närvarande pedagoger i syfte att optimera kommunikationsutrymmet. Vi använder oss även av öppna frågor och utmaningar (se bilaga 2). Barnen möjliggörs att uttrycka sina tankar och idéer samt att ta del av varandras åsikter, strategier och kunskaper. De öppna frågorna och utmaningarna bidrar även till att stärka barnens tillit till sitt eget tänkande och det möjliggör för oss pedagoger att ta fasta på barnens förförståelse och anpassa verksamheten så det utgår ifrån barnens beröringspunkter, intressen och referensramar. Vi skapar möjligheter för barnen att möta och upptäcka matematik och matematiska begrepp under hela dagen och göra matematik konkret för barnen genom att samla, jämföra, sortera, klassificera, dela, och räkna i för barnen lustfyllda och meningsfulla sammanhang, där vi pedagoger benämner matematiska begrepp och använder oss av ett i övrigt rikt och nyanserat matematiskt språk (se bilaga 3).

Den fysiska lärmiljön (se bilaga 4) på avdelningen är utformad för att möjliggöra kommunikativa möten och dialog och syftar även till att utmana barnens utforskande. Materialet i lärmiljöerna är därför synligt, lättillgängligt, signalstarkt och undersökningsbart och har skapats utifrån följande ledord: Utforskande, Kommunikation, Lättillgänglighet, Interaktivitet, Glädje, Inflytande, Likheter/Olikheter och Fantasi. Genom vårt arbetssätt och vårt bemötande av alla barn vill vi uppmuntra, stödja och utveckla barnens lärande via undervisning i lek och utforskande.

I det följande presenteras de arbetssätt ekorren valt att, utifrån utbildningsplanen och uppdragen i övriga styrdokument, fokusera på under ht/20.

Planering

så här planerar vi att undervisa för att uppnå målen inom Normer och värden:

 

Vi kommer sträva efter att barnen ska respektera varandra. Vi arbetar nära barnen för att hjälpa barnen att se och förstå att man kan delta i leken på olika sätt efter sina egna förutsättningar. Vi pratar med barnen och visar hur de kan leka tillsammans och komma vidare i leken genom att respektera varandras olikheter. Vi pedagoger ska vara förebilder för barnen och vi samtalar tillsammans för att ha ett likvärdigt förhållningssätt till barnen. 

 

Vi ska utveckla barnens empatiska förmåga och lära dem finna lösningar till konflikter som kan uppstå.

 

Vi pedagoger ska vara förebilder för barnen och vi samtalar tillsammans för att ha ett likvärdigt förhållningssätt till barnen.

 

Pedagogerna ska tänka på sitt förhållningssätt gentemot barnen. Försöka säga ja istället för nej, vid ett nej ska anledningen motiveras.

 

Barnkonventionen jobbar vi aktivt med genom materialet "Kompisböckerna"

 

 

Deluppföljning:

Slutanalys: Vi delar medvetet in oss i mindre grupper om dagarna där vi tar hänsyn till gruppdynamiken så att alla barn får utrymme att synas och höras. Vi har dock ej arbetat med kompisböckerna, istället har vi fokuserat på att skapa olika lek och lärmiljöer för barnen att mötas i.

Så här planerar vi att undervisa för att uppnå målen inom Omsorg, utveckling och lärande:

 

Barnen ska känna trygghet på förskolan. De ska i lugn takt få lära känna oss pedagoger och våra lokaler. Vi jobbar nära barnen i små grupper och introducerar dem i våra lärmiljöer.

 

Matematiken kommer att behärskas och drivas medvetet av oss pedagoger genom alla vardagliga rutiner och aktiviteter. Medvetet arbeta med matematiska begrepp genom språket i barnens meningsskapande situationer tex form, längd, tyngd.

 

Naturvetenskap och teknik är sammanflätad i vår verksamhet. Barnen bygger med naturmaterial, kartong, kottar och stenar samtidigt så de använder sig av olika tillbehör som hjälp i byggen från ateljén. Utomhus kommer naturen användas för observationer av växter, djur, naturfenomen. Vi samlar in naturmaterial för våra skapandeprojekt och fortsätter arbeta transdisciplinärt så barnen får en förståelse för naturens kretslopp samt bygger upp inleder ett arbete med hållbar utveckling.

 

Språk och kommunikation på avdelningen kommer att arbetas med genom att erbjuda barnen rik litteratur som vi läser tillsammans, högläsning och dialogläsning. Stödja barnens erövring av litteraciteten genom att erbjuda en rik och varierad språklig miljö.

 

Våra ateljéer är inbjudande med material som är tillgängligt för barnen. Vi erbjuder barnen skapande aktiviteter med olika material både inköpt och naturmaterial som vi samlat själva. 

 

Bygg och konstruktion utforskar barnen genom varierat material som utmanar barnens kreativitet.

 

Genom digitalisering ska vi förstärka och förtydliga undervisningsmiljöer och undervisningssituationer med hjälp av digitala verktyg.

 

Vi försöker skapa lärmiljöer där flera barn kan mötas kring ett material. Det är viktigt för oss att miljöerna ser tilltalande ut med färg, ordning och tydlighet, därför har allt material sin egen plats. Den tydliga strukturen i lärmiljöerna underlättar för barnen att göra aktiva val. 

 

Deluppföljning:

Slutanalys: Barnen har erbjudits att få vistas mycket i naturen där vi samlat material som vi bland annat använt i vårt vattenprojekt som pågått över den senaste terminen. Vi har aktivt arbetat med miljön för att göra den mer tillgänglig och inbjudande för barnen genom att skapa olika lekmiljöer i våra lokaler. 

Så här planerar vi att undervisa för att uppnå målen inom Barns delaktighet och inflytande:

 

Vi ska ge barnen inflytande över verksamheten och vi vill att de ska känna sig delaktiga över de beslut som tas genom att vi är lyhörda för det barnen säger, dvs. ta oss tid att lyssna och sedan ge barnen positiv respons.

 

Barnen ska ges möjlighet att diskutera, argumentera och rösta i olika sammanhang.

 

Vi utformar miljö och aktiviteter för att varje barn ska kunna delta utifrån sin egen förmåga. Aktiviteterna är inte prestationsinriktade utan glädje och nyfikenhet ska vara drivkraften fram för varje barn. 

 

Deluppföljning:

Slutanalys: Vi lyssnar på barnen och är observanta på vilka uttryckssätt de använder sig av då en del av barnen inte har språket ännu. På så vis ges barnen inflytande över sin situation på förskolan.

Så här planerar vi att undervisa inom enhetens gemensamma projekt Hållbar Framtid:

 

Undervisningen i projektet pågår under hela läsåret och tar olika riktningar utefter barnens intressen. Undervisningstillfällena sker i mindre grupper. Vi respekterar varandra genom att inte kliva in och störa undervisningen.

 

Vi planerar för att alla delar i läroplanen ska ingå i projektet under läsåret.

 

En kontinuerlig dokumentation och reflektion i arbetslaget och barngruppen för projektet framåt.

 

Deluppföljning:

Slutanalys: Vi delar vi in oss i mindre grupper och arbetar kring hållbar utveckling på olika sätt.  För att nämna några exempel har vi plockat skräp och gått till återvinningen, vi har vistats mycket i naturen och barnen har även fått så och plantera olika fröer och på så sätt fått ta del av naturens kretslopp. Vidare har vi även skapat och barnen har fått tolka och rita ärtskottens rotsystem.

Så här planerar vi att arbeta enligt Språkplanen:

 

Utifrån kartläggningen via språkdomäner kommer vi enligt upprättad plan med vårdnadshavarna arbeta med barnens språkutveckling

 

Deluppföljning:

Slutanalys: Vi har inte arbetat med språkdomäner. 

  

Så här ska vi arbeta med kulturaktiviteter utifrån Stockholms stads kulturplan:

(Hur många barn har erbjudits att ta del av någon professionellt arrangerad kulturaktivitet?)

Vår verksamhetsplanering utgår från det vidgade kulturbegreppet i enighet med Stockholms stads kulturplan: kultur för, med och av barn. Utöver detta kommer vi att använda oss av kulturpengen samt att ta del av stadens kostnadsfria kulturerbjudanden. Vi planerar att besöka teatrar, museer samt bibliotek. Vi integrerar eget kulturskapande i lärandet tillsammans med barnen i form av drama, musik, sång, måleri, teater, dans, bokläsning/samtal samt eget skrivande. Utbildningens utformning utgår även från barnens populärkultur.

Deluppföljning:

Slutanalys: Vi arbetar kontinuerligt med sångsamlingar, bokpåsen, flanosagor och har även påbörjat ett sidoprojekt med Babblarna. Vi har genom digital teknik tagit del av danser från olika delar av världen. Vi har också jämfört olika lekar från andra länder med våra egna. Vi har dock inte haft möjlighet att besöka bibliotek eller teatrar pga rådande pandemi men vi har bjudit vernissage på gården för vh att ta del av.

 

Dessa samverkansformer ska vi genomföra med vårdnadshavarna:

Vi erbjuder ett ”Möte för Vårdnadshavare” under höstterminen. Vi bjuder in till Vernissage i slutet på varje termin. Vårdnadshavarna erbjuds introduktions-, mellanliggande-, samt avslutningssamtal. Vi erbjuder även extra samtal vid behov och önskemål. Vårdnadshavarna är välkomna att besöka verksamheten under en dag. Vi har ett interkulturellt förhållningssätt där vi efterfrågar vårdnadshavarnas delaktighet i utbildningen. Genom att synliggöra och involvera barns hemkulturer möjliggörs skapandet av trygghet och självtillit hos barnen.

Deluppföljning:

Slutanalys: Vi har en god dialog med vårdnadshavarna på Ekorren och upplever att vi dagligen följer upp barnens utveckling och lärande. Vi kan bli bättre på arbeta interkulturellt. 

 

Så här ska vi arbeta miljöeffektivt:

Vi arbetar enligt planen för kemikaliesmart förskola. Samtliga pedagoger ska genomgå den Webbaserade utbildningen som planen erbjuder. Genom enhetens gemensamma projekt Hållbar framtid, ska enheten utveckla arbetet med källsortering. På avdelningarna pågår även ett papperssorterings- samt emballageåtervinningsarbete. Vi strävar efter att alltid släcka belysning i utrymmen som vi inte befinner oss i. Vi undviker stand-by-lägen på elektronisk utrustning och strävar efter att packa torkskåpen torkeffektivt. Miljöarbetet ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och barnen ska ges möjlighet att aktivt delta i arbetet. Vi uppmärksammar internationella dagen för Moder jord. Vi deltar i Skräpplockardagar i samarbete med ”Håll Sverige rent”. Vår undervisning ska ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de kan bidra till en hållbar framtid och de ska även ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt

Deluppföljning:

Slutanalys: Vi arbetar aktivt och systematiskt med att sopsortera och även göra barnen uppmärksamma på detta. 

 

Så här ska vi arbeta med digitalisering:

Arbetet med digitalisering i förskolans utbildning ska utvecklas. Alla barn ska ha likvärdig tillgång till digitala verktyg och ska ges möjlighet att utveckla en digital kompetens. Barnen ska erbjudas och utmanas att använda sig av digitala verktyg som en integrerad del i utbildningen där de inte blir passiva konsumenter utan är aktiva producenter. Barnen utmanas att med hjälp av digitala verktyg och olika medier söka information utifrån behov och intresse. Vi ska möjliggöra för barnen att själva med hjälp av olika digitala verktyg dokumentera sina lärprocesser. Vi ska använda ändamålsenliga digitala redskap för att följa upp barnens utveckling och lärande för att genom reflektion och analys förbättra undervisningen.

Deluppföljning:

Slutanalys: Barnen erbjuds att få ta del av olika digitala lärmiljöer som iordningsställs av oss vuxna, vi projicerar på väggar och på kuben där barnen får ta del av olika miljöer tex djungel, skog och tåglandskap. Vi kan absolut bli bättre på att använda oss av digitala hjälpmedel genom att planera in detta på ett bättre sätt i undervisningen framöver. Den digitala biten där barnen själva är producenter handlar oftast om den analoga biten då de pärlar och noppisplattor.

 

Så här ska vi arbeta med samtal med vårdnadshavare:

(antal erbjudna, antal genomförda, genomförande)

Inför samtalen sitter hela arbetslaget tillsammans och diskuterar barnen kopplat till utbildningen, dvs. hur utbildningens hela organisation samt vårt arbetssätt/förhållningssätt möjliggör för barnen att bli. Detta syftar till att möjliggöra att alla i arbetslaget står beredda att genomföra samtalen samt att transparensen kring synen på det enskilda barnet maximeras. När vi sedan påbörjar samtalet meddelar vi vårdnadshavarna att det som tas upp under samtalet är grundat på arbetslagets gemensamma syn på barnet kopplat till utbildningen samt att den som genomför samtalet är ett ”språkrör” för arbetslagets samlade tankar. Då flera pedagoger reflekterar kring- och samtalar om barnet kopplat till utbildningen uppnår vi en så objektiv och rättvis bild av barnet som möjligt är. Under samtalen efterfrågas även vårdnadshavarnas bild av barnet. Samtalen utgår från, ett inom enheten för ändamålet särskilt framtaget samtalsunderlag. Samtalen genomförs dagtid och en pedagog deltar i varje samtal om inte särskilda önskemål eller omständigheter föreligger. Samtliga samtal dokumenteras enligt underlaget. Efter genomförda samtal återkopplas och analyseras det som framkommit av arbetslaget gemensamt i syfte att informera varandra och planera hur utbildningen skall utformas i för att möta varje enskilt barns intresse och behov. Alla vårdnadshavare erbjuds ett mellanliggande samtal under vårterminen. Introduktions- och avlutningssamtalen erbjuds utöver de mellanliggande. Språkkartläggningen genomförs i samband med Introduktionssamtalet. Avslutningssamtalet erbjuds alltid under november-december, terminen innan avslut.

Deluppföljning:

Slutanalys: Samtal med vårdnadshavarna har förberetts och genomförts men vi har inte lyckats att sitta tillsammans hela arbetslaget och gå igenom samtalen innan. Detta kan vi bli bättre på. 

 

Så här ska vi arbeta med introduktion under året:

Vi arrangerar visningar av förskolorna för vårdnadshavare och barn, som enhetens pedagogiska utvecklingsledare ansvarar för. Före introduktionsstart skickas information om introduktionen och utbildningen till hemmen. Vi använder oss av familjeaktiv introduktion. Vi använder oss av ett inom enheten framtaget introduktionsdokument. 

Deluppföljning:

Slutanalys: Vi kontaktar och välkomnar nya vårdnadshavare genom mail och telefonsamtal.

 

Så här ska vi arbeta med överintroduktion mellan avdelningarna:

Inför en flytt mellan avdelningar besöker barnet/barnen den nya avdelningen. Under vårterminen ansvarar personalen för att så ofta som tillfälle ges erbjuda barnet/barnen att besöka den nya avdelningen. Barnets individuella dokumentation följer med till nya avdelningen.

Deluppföljning:

Slutanalys: Vi har sett till att barn som ska byta avdelning i god tid fått besöka den nya avdelningen och bekanta sig med den i sin egen takt. Det har så skett vid olika tillfällen för att säkerställa att de får ta del av de olika rutinerna på den nya avdelningen.

 

Så här ska vi arbeta med de blivande skolbarnen: 

På enheten följer vi handlingsplan för övergång mellan förskola och skola. Alla blivande skolbarn i enheten ingår i Flyttfågelgruppen där de under gemensamma träffar med focus på processen och genom utforskandet tillsammans förbereder sig inför skolstart. Skolbarnsansvariga pedagoger på varje förskola i enheten ansvarar för gruppen och aktiviteterna. Hägerstensåsens förskolor har samarbete med Hägerstensåsens skola samt med Västertorpsskolan. Vid önskemål från vårdnadshavare deltar ansvariga lärare i trepartssamtal med informationsöverföring. Vårdnadshavare måste vara närvarande under samtalet och besluta om att släppa på förskolans sekretess gällande barnet.  Under vårterminen erbjuds de blivande skolbarnen olika aktiviteter i tvärgrupper både på den egna förskolan men också inom enheten. Besök i samarbetsskolornas matsalar genomförs och vi arrangerar en enhetsövergripande gemensam avslutning med bl.a. utdelning av diplom.

Deluppföljning:

Slutanalys:

 

Så här ska vi arbeta processinriktat i projektform och med pedagogisk dokumentation:

Barnens tankar, idéer och erfarenheter är i fokus och styr verksamheten. Deras frågor, nyfikenhet och lust styr projektens längd, takt och riktning. Projekten har inget färdigt slutmål eller datum, det är processen inte produkten som är viktig. Det som under arbetets gång väcker barnens intresse tas fasta på och leder oss vidare i arbetet. Pedagogerna är medforskande och processerna dokumenteras för att efter reflektion och analys föra arbetet framåt. Vi ska se pedagogisk dokumentation som ett förhållningssätt, och som kommunikation samt som motor i uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla förskolans utbildning. Vi dokumenterar utbildningen för att ta vara på barnens idéer, förförståelse och intressen. Vi observerar, dokumenterar, reflekterar och analyserar i syfte att stödja barnens möjligheter att se, hitta strategier, göra upptäckter, minnas, förstå och få syn på sina egna lärandeprocesser. Arbetet syftar även till att möjliggöra ett samlärande mellan barnen. Barnen ska göras delaktiga i dokumentationsarbetet genom tillgänglig dokumentation som erbjuder återbesök i densamma samt att de utmanas att själv dokumentera. Vi har olika reflektionsforum; Lärarforum där avdelningsansvariga lärare en gång i månaden träffas för att reflektera och analysera kring utbildningsfrågor, Avdelningsreflektion där pedagogerna i arbetslaget veckovis träffas och Nätverksgrupper där pedagoger från alla förskolor i enheten träffas och reflekterar kring specifika ämnen. Den pedagogiska dokumentationen ska möjliggöra för vårdnadshavarna att bli delaktiga i vad barnen intresserar sig för i utbildningen. Dokumentationen från verksamheten utgör även grund för det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs på enheten. Dokumentationen syftar även till att möjliggöra för oss i förskolan att nå ut till samhället i stort.

Deluppföljning:

Slutanalys: Vi använder oss av lärloggar som görs en gång i veckan. Vi har nu uppmärksammat och börjat arbeta med medvetet med dokumentation som vi sätter upp på väggarna och som också är synliga för barnen. Vi har inte lyckats reflektera och analysera dokumentationen med barn och vuxna som kanske hade varit önskvärt. Vi har dock varit medvetna om detta och påbörjat ett förändringsarbete.

 

Så här ska vi arbeta med "plan med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling": 

Planen med aktiva åtgärder ska ses som ett levande dokument och dess innehåll ska alltid ställas mot aktiviteter inom ramen för utbildningen. Planen är också ett arbetsredskap i situationer som uppstår inom ramen för dess innehåll. Planen arbetas aktivt med under avdelningarnas reflektionsforum, lärarforum, förskolemöten samt under avdelningsmöten.

Deluppföljning:

Slutanalys:

 

Traditioner på Hägerstensåsens förskolor:

Påsk: Traditionell lunch samt skapande aktiviteter med anknytning till påsk och vår.

Internationella dagen för Moder jord/skräpplockardagen med "Håll Sverige rent" 22 april: Vi uppmärksammar med bl.a. skräpplockaraktiviteter

Förskolans dag: Firas med lekar, maskerad, hattparad/karneval. Aktiviteterna ska kopplas till Förskolans läroplan och uppdrag. Lunch med efterrätt serveras i långbord

Vernissage VT: Hålls något datum under de två första veckorna i juni. Bubbelvatten och salta pinnar serveras. Tid. 15-17. Under vernissagen visas dokumentation samt alster från den gånga terminen med koppling till läroplan och projekt. Utställningen ska stå uppe ca. en vecka. Tipspromenad är valbar.

Midsommarfirande: Firas med traditionella ringlekar. Lövad stång är valbar. Lunch i långbord med jordgubbar och grädde till efterrätt.

FNdagen 24oktober: Firas med samtal och aktiviteter som har fokus på barnkonventionen. Under veckan serveras maträtter från olika länder och kulturer. vi tillverkar ljuslyktor som använd vid manifestation som äger rum i anslutning till FNdagen.

Lucia och Jul: Luciadagen firas tillsammans på förskolorna genom att de äldre barnen lussar för och tillsammans med  de yngre barnen. Luciatåget och eller luciasamlingen filmas och visas för vårdnadshavare under vernissagen. Barnen bjuds på pepparkaka och clementin. Under december smyckas avdelningarna med ljusslingor, sker skapande aktiviteter med koppling till vinter och jul samt bakning av pepparkakor. Nedräknings-/julkalendrar med koppling till läroplansmålen och projektet kan användas. 

Vernissage HT: Hålls något datum under de två första veckorna i december. Pepparkakor och ljummen saftglögg serveras. Tid. 15-17. Under vernissagen visas dokumentation samt alster från den gånga terminen med koppling till läroplan och projekt. Utställningen ska stå uppe ca. en vecka. Tipspromenad är valbar.

Födelsedagsfirande: Födelsedagsbarnet uppmärksammas under dagen med t.ex. speciell stol, sång, findukat till lunch. De barn som fyller år under helgen uppmärsammas nästkommande vardag. Om barnet fyller år under sommaruppehållet ges ett grattiskort till berörd vårdnadshavare då barnet går på sommarledighet.

Valbara traditioner:

Nobeldagen: Firas med trerätters lunch, dans och diplomutdelning. Under dagen kan olika experiment och aktiviteter, kopplade till läroplansmålen, genomföras.

Rockasockandagen: Aktiviteter under dagen uppmärksammar likheter och olikheter som tillgång.

TAKKdagen: Uppmärksammar genom olika aktiviteter tecken som kommunikationsmedel.

Tipspromenader under vernissagerna: Ska alltid kopplas projektet/utbildningen

Lövad stång vid midsommarfirandet.

Höstfest under något datum vecka 44: Vi erbjuder maskerad, dans, skapande aktiviteter kopplade till höst och läroplan samt eventullt någor rolig maträtt.

 

Följande uppföljningsmetoder använder vi oss av:

 • Reflektioner/Lärloggar
 • Observationer
 • Pedagogiska dokumentationer
 • Pedagogiska promenader
 • Vårdnadshavares synpunkter på utbildningen
 • Dagliga samtal med barnen
 • Barnintervjuer
 • Introduktionssamtal/mellanliggande samtal/avslutningssamtal
 • Förskoleenkäten
 • Deluppföljning av Undervisningsplan
 • Slutanalys av Undervisningsplan
 • WKI
 • Lärarforum

 

Ord att förhålla sig till vid planeringen:

 • Organisering
 • Förhållningssätt
 • Arbetssätt
 • Lärmiljö
 • Tid
 • Pedagogisk dokumentation