👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 22 Jordgubben Kompisböcker / Sinnena

Skapad 2021-06-01 07:54 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
Fortsättning av dramatiseringen av kompisboken dela med sig. Fortsätta utforska sinnena ute och följa odlingens utveckling

Innehåll

Mål:

1. Dramatisera kompisboken (boken: dela med sig). Fokusera på hur man är en bra kompis.

2. Barnen ska få använda sina olika sinnen i olika aktiviteter. Vi ska diskutera de olika sinnena och utveckla barnens lärande kring dem.

Syfte:

1. Barnen visade stor intresse för förra veckans dramatisering och dramatiserade även sagan under veckan spontant själva. Vi vill fortsätta utveckla barnens upplevelse genom teater och ge dem olika tillväga gångsätt på hur de kan göra. Vi kommer att använda oss av en annan konstform som uttrycksform där vi ska dramatisera och gestalta sagan samtidigt som den spelas upp via projiceringen. Med detta vill vi förmedla samspel, empati och kommunikation. Vi vill fortsätta förmedla vikten av hur  viktigt det är att alla kompisar i gruppen inkluderas i barngruppen. Barnens språkförståelse och fantasi utvecklas samt samspel med varandra. skapa 

Vi vill vidare utveckla bokens innehåll genom en skapande aktivitet. Barnen ska erbjudas material så som saxar och pennor samt färger för att skapa karaktärer utifrån boken. Sedan ska vi reflektera bokens innehåll och föra in barnens reflektioner i dessa karaktärer(bilder). Dessa ska sedan dokumenteras på väggen så att barnens reflektioner kan fortlöpa. 

2. Den här veckan vill vi fördjupa kunskaperna och förståelserna för de olika sinnen och hur de kan använda sig av dem. Vidare är syftet att barnens kroppsuppfattning och sinnena utvecklas.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18