👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enskede Gårds Förskolan Mall för introduktionsplan 2021

Skapad 2021-06-01 13:09 i 143241 Musikförskolan Plantan Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

Gör såhär:

 

 Kopiera denna mall i PoB:en och döp den till ”Introduktionsplan förskoleenhetens namn förskolans namn avdelningens namn 2021” (Exempel: Introduktionsplan Stureby förskolor förskolan Skogsbacken avdelning Näckrosen 2021). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

  •          Introduktionsplan (juni-september)
  •         Utbildningsplan (oktober-december)
  •          Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelningen [skriv avdelningens namn här] på förskolan [skriv förskolans namn här] i [förskoleenhetens namn här]

Använd meningarna som utgångspunkt för att skriva er introduktionsplan:

·         Beskriv er sommaruppgift, syfte, mål och varför den är vald.

·         Beskriv kortfattat vilken undervisning, aktiviteter och projektarbeten ni planerar utifrån er valda sommaruppgift, förskolans styrdokument och arbetslagets tidigare utvärdering och analys.

·         Beskriv kortfattat och konkret hur ni förbereder de pedagogiska undervisningsmiljöerna och vad barnen kommer få ta del av, inomhus och utomhus. Vad behöver ni förbereda redan innan sommaren hur ni förbereder miljöerna?

·         Beskriv kortfattat och konkret hur ni strukturerar och organiserar utbildningen under introduktionsperioden.

·         Beskriv hur ni synliggör ert arbete för en välkomnande förskola där vi ser mångfald som en tillgång. Beskriv kortfattat och konkret hur ni planerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur ni undersöker risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Sommaruppgift

 

Undervisning under introduktionsperioden

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

 

Organisation och struktur

 

 

Välkomnande förskola

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

1.       Planera ett undervisningstillfälle i en lärlogg i PoB:en och koppla den till er introduktionsplan.

 

Ett tips är att kopiera och använda samma undervisningsplanering vid flera tillfällen.

·          Vad? Hur? Vem/Vilka? Var/När?

·          Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen

·          Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

Klipp ur denna kursiverade text och klistra in i en lärlogg, så att ni har en konkret uppstart som är kopplad till vald sommaruppgift.