👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål arabiska F-1

Skapad 2021-06-01 20:46 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola F – 1 Modersmål
I åk F-1 arbetar vi med bokstavskännedom och att kunna föra samman enskilda bokstäver till ord i både tal och skrift.

Innehåll

Material

Vi jobbar med boken "Mitt språk är arabiska 1" som innehåller vardagliga glosor på Modern Standardarabiska något som arabisktalande barn inte självklart får hemma då talspråk i hemmet inte är det språk som används i skrift. Denna bok ger således barnen möjlighet att utveckla sina färdigheter i att uttrycka sig korrekt i skrift på arabiska.

Den viktigaste egenskapen hos denna bok att boken strävar efter att vara varierande i sitt innehåll och anpassad efter barnets vardagliga miljö.

 

Modersmål

Kursplan i ämnet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika område.

 

Arbetssätt och undervisning

 

I undervisningen kommer eleven att på olika sätt få öva sig på att forma, ljuda och skriva bokstäver och enkla ord.

Eleven tränar på att läsa genom att arbeta i sin bokstavsbok, träna på att läsa enskilt och tillsammans med lärare.

 

Under arbetet kommer jag att bedöma:


Elevens förmåga att att se sambandet mellan ljud och bokstav.

Elevens förmåga att kännar till bokstäverna namn.

Elevens förmåga att skriva bokstäver.

Elevens förmåga att skriva enkla ord.

Elevens förmåga att svara på direkta frågor.

Elevens förmåga att använda enkla ord och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 1

Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 1

Att läsa och förstå
Känner igen vissa bokstäver.
Känner till bokstävernas namn.
Kan bokstävernas namn och vet hur de låter på modersmålet, ljuder enstaviga ord.
Att samtala genom att använda ord och begrepp
Lyssnar när andra samtalar.
Uttalar orden på modersmålet, svarar på direkta frågor och använder enkla ord och begrepp.
Svarar på enkla frågor och ställer enkla frågor, samt använder enkla ord och begrepp.
Att skriva texter
Kopierar bokstäver.
Skriver sitt namn och några enkla ord på modersmålet.
Skriver enkla ord och meningar. Använder delvis grundläggande grammatiska regler.

Ny rubrik

120229 Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Elevnära ord och begrepp= ord och begrepp som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Text= skriftliga uttryck Uttrycket ”Grammatiska regler” i matrisen innefattar även stavning.