👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, längd, area och symmetri

Skapad 2021-06-02 11:06 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 5 – 6 Matematik
Ett större arbetsområde där vi tittar närmare på area, omkrets, vinklar, symmetri och längdenheter.

Innehåll

Du kommer i detta arbetsområde lära dig mer om: 

 • Längdenheter: delar av längd och omvandling mellan olika längdenheter.
 • Area och omkrets: att beräkna omkrets och area av regelbundna och oregelbundna figurer. 
 • Namnge och beskriva olika figurer och deras egenskaper.
 • Olika enheter för längd och yta.
 • Namn på och beräkningar av vinklar samt vinkelsumman av trianglar och fyrhörningar.
 • Symmetriska och asymmetriska figurer.

Du kommer utveckla din förmåga att: 

 • använda matematiska begrepp och se sambanden mellan dem.
 • använda olika uttrycksformer för att beskriva olika begrepp och deras samband.
 • välja och använda anpassade och effektiva metoder för att lösa rutinuppgifter och problem av olika slag. 
 • kunna uppskatta, jämföra och bestämma längden på olika föremål.

Så har kommer vi att arbeta: 

 • Genomgångar/EPA där ni är aktiva genom era whiteboardtavlor, diskuterar och förklarar för varandra. 
 • Rutinuppgifter i Ma-boken: Koll på matematik
 • Mattestationer: samarbete och tänka tillsammans
 • NOMP: färdighetsträning digitalt
 • Mattekollen: en koll varje vecka att du hängt med under veckan.

Detta kommer att bedömas: 

 • hur väl du använder matematiska begrepp och sätter in dem i rätt sammanhang. 
 • hur väl du kan uppskatta, jämföra och bestämma längd.
 • hur väl du använder och behärskar olika metoder för att räkna ut area, omkrets, vinklar etc.
 • hur väl du väljer lämpliga metoder i förhållande till problem/uppgift.

Bedömningsunderlag:

Se matris.

Matriser

Ma
Längd, area, symmetri, vinklar

Problemlösning/Metod

 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Behöver träna mera
Godtagbara kunskaper
formulera och lösa problem
formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
tolka information
tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
tolka resultat
tolkar resultatet och drar en relevant slutsats.

Begrepp

 • Ma  4-6   Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6   Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Behöver träna mera
Godtagbara kunskaper
visa, använda och uttrycka begrepp
att visa, använda och uttrycka kunskaper om begrepp som: -symmetrilinjer, rektangel, kvadrat, liksidig triangel. -skillnaden mellan symmetriska och asymmetriska figurer. -trubbig, spetsig och rät vinkel. -skillnaden mellan area och omkrets. -använda standardiserade enheter t.ex. cm2.
beskriva
beskriva geometriska objekt.
känna igen och namnge
känna igen och namnge tvådimensionella geometriska objekt. känner igen spetsig, trubbig och rät vinkel. känna igen och namnge rätvinklig-, liksidig- och likbent triangel.
jämföra utifrån egenskaper
jämföra geometriska objekt utifrån egenskaper som form och vinklar samt använda jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder.
hantera enhetsbyten
hantera enhetsbyten inom längd. reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda.

Metod

 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Behöver träna mera
Godtagbara kunskaper
jämföra och storleksordna
jämföra och storleksordna längder jämför och storleksordnar areor och vinklar
rimliga uppskattningar
göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang. gör rimliga uppskattningar av area och vinklar i olika sammanhang.
använda lämpliga metoder
använder formella metoder för att bestämma area och omkrets för tvådimensionella figurer, t.ex. rektanglar och trianglar. mäta längd med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter t.ex m, cm, dm. skapar symmetriska figurer genom att vika, klippa eller rita spegelbilder.
undersöka
undersöker om geometriska former eller bilder av föremål är symmetriska.

Kommunikation och resonemang

 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Ma  E 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Behöver träna mera
Godtagbara kunskaper
beskriva/redovisa
beskriva/redovisa kunskaper om längd, area, omkrets, symmetri och vinklar med olika uttrycksformer, t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och kunna växla mellan dessa.
föra resonemang
föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
ställa frågor, framföra och bemöta resonemang
ställa frågor, framföra och bemöta resonemang om längd, area, omkrets, symmetri, vinklar och geometriska objekt.