👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i Åk 4-6

Skapad 2021-06-02 21:57 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Ett stark modersmål leder till ett stark identitet. Undervisningen i modersmål ska hjälpa dig att behålla och utveckla bosniska språket.

Innehåll

Mål:

Undervisningen i BSK-språk ska hjälpa dig att utveckla och berika dina kunskaper i språket, om landets kultur, historia, geografiska lägget, seder och vanor, och mm. Undervisning ska hjälpa dig att kunna använda språk både muntligt och skriftligt.

Vi ska arbeta med:

- Att läsa olika typer av texter (litteratur, fakta osv.) och jobba med frågor som handlar om innehållet och med nya ord som dyker upp. Samtidigt vi kommer att lära känna dem författare som har lämnat avtryck i kroatisk litteratur historia.

- Vi skriver olika typer av texter (brev, fakta, inbjudan berättelse osv.)

- Bosniska seder och bruk

- Landets huvud stad, om kända städer, berg, sjöar, havet

- Landets national dag och flaga

- Stavnings och grammatiska övningar - substantiv, adjektiv, verb, subjekt, objekt samt vokaler och konsonanter

- Presentation med frivillig tema. Power Point

 

 Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera sig i modersmålet i både tal och skrift samt läsförståelse 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte

 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 •  MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 •  MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 •  MlSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 •  MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 • Centralt innehåll

 •  Ml  4-6Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 •  Ml  4-6Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 •  Ml  4-6Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

 •  Ml  4-6Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 •  Ml  4-6Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 •  Ml  4-6Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.  

Matriser

Ml

 Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 4-6

 
         

Att läsa och förstå elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar på årskursanpassad nivå

Läser delvis så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.

Läser så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.

Gör enkla sammanfattningar med viss koppling till sammanhanget.

Läser med intonation.

Sammanfattar och kommenterar centrala delar.

Läser med god intonation, inlevelse och gott uttal.

Sammanfattar och förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap i texter.

Att samtala genom att använda ord och begrepp på årskursanpassad nivå

Svarar på direkta frågor.

Känner till ord och begrepp.

Samtalar om bekanta ämnen, använder ord och begrepp, ställer frågor och framför egna åsikter.

Samtalar om bekanta ämnen, använder passande ord och begrepp, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.

Bidrar till att fördjupa, utveckla och nyansera samtalet genom ett anpassat ord och begreppsförråd. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämnet.

Att berätta om vardagliga händelser på årskursanpassad nivåNy aspekt

Berättar med ofull- ständiga meningar.

Berättar så att det mesta av innehållet framgår.

Berättar så att det mesta av innehållet framgår med tydlighet.

Berättar så att det mesta av innehållet framgår på ett välutvecklat sätt.

Att skriva texter på årskursanpassad nivå

Skriver för det mesta på modersmålet, blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar modersmålet inte förstår.

Skriver begripligt så att en person som talar modersmålet förstår efter en eller ett par genomläsningar. Använder vardagsnära ord och begrepp med samt en del ämnesrelaterade ord och begrepp. Använder delvis grundläggande grammatiska regler.

En person som talar modersmålet förstår både helhet och detaljer, vid första genomläsningen.

Använder grundläggande grammatiska regler med viss säkerhet.

Skriver välutvecklat med god disposition. Skriver utförligt med varierat språk och anpassad ordföljd. Använder grundläggande grammatiska regler med god säkerhet.

120229

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper.


Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.

Gott flyt= god intonation, inlevelse och gott uttal. Elevnära ord och begrepp= ord och begrepp som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.


God disposition= god planering av texten utifrån den specifika uppgiften (texten), exempelvis en berättande text behöver en början, ett mitt och ett slut.

Text= skriftliga uttryck

Uttrycket ”Grammatiska regler” i matrisen innefattar även stavning.