👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov åk 3 - kunskapsprofil 2021

Skapad 2021-06-02 21:52 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 3 Matematik Svenska Svenska som andraspråk
Sammanställning av nationella prov i svenska och matematik åk 3, 2021.

Innehåll

Svenska och svenska som andraspråk

Det nationella provet är gemensamt för de båda svenskämnena och består av ett antal delprov. Det finns både uppgifter som eleverna löser individuellt och i grupp. Genom de olika uppgifterna ska eleverna få möjlighet att visa sin kunskap inom områdena tala, samtala, läsa och skriva.

 

Matematik

Det nationella provet i matematik består av olika delprov med skriftliga uppgifter som eleverna löser individuellt och muntliga uppgifter som eleverna löser i mindre grupper. Både i de skriftliga och i de muntliga uppgifterna ges eleverna möjlighet visa att de kan förklara och argumentera för hur de tänker matematiskt.

Matriser

Sv Ma SvA
Nationella prov åk 3 - kunskapsprofil

Svenska och svenska som andraspråk åk 3

Ej nått kravnivån
Grön markering visar att eleven inte nått kravnivån för delprovet
Innehåll
Vad de olika delproven avser att pröva elevens grundläggande kunskaper gällande.
Når kravnivån
Grön markering visar att eleven nått når kravnivån.
Delprov A – gruppuppgift
Prövar elevens förmåga att tala och samtala i grupp.
Delta i samtal, ställa frågor, framföra egna åsikter, lyssna på andra och bygga vidare, kunna ge korta responsen och instämmanden Kravnivå: tre av fyra aspekter ska vara uppfyllda.
Delprov B – läsa berättande text
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå berättande text.
Läsförståelse i berättande text Hitta svar i texten där svaret med viss omformulering kan hämtas direkt i texten. Hitta svar i texten där svaret finns inbyggt i textens sammanhang och där informationen måste tolkas och/eller integreras. Kravnivå 13 av 18 poäng
Delprov C – läsa faktatext
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå faktatext.
Läsförståelse i beskrivande text Hitta svar i texten där svaret med viss omformulering kan hämtas direkt i texten. Hitta svar i texten där svaret finns inbyggt i textens sammanhang och där informationen måste tolkas och/eller integreras. Kravnivå 14 av 18.
Delprov D – individuell högläsning
Prövar elevens förmåga att läsa elevnära texter med flyt genom individuell högläsning.
Högläsning: - ska kunna läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning, dvs läsa med flyt. - ska kunna korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. - ska kunna utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
Delprov E – individuellt textsamtal
Prövar elevens förmåga till grundläggande läsförståelse i form av ett kort textsamtal med varje elev.
Textsamtal: - ska kunna återge huvuddragen av händelseförloppet i, kommentera och föra enkla resonemang, - ska kunna relatera den lästa texten till egna erfarenheter.
Delprov F – skriva berättelse
Prövar elevens förmåga att skriva berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
Skriva berättande text: - ska kunna skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. SVA: - ska kunna skriva berättande text med enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Delprov G - stavning och interpunktion
Prövar elevens förmåga att skriva berättande text.
Enklare stavning och interpunktion. - kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. - kan på minst tre ställen i sin berättande text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
Delprov H – skriva faktatext
Prövar elevens förmåga att skriva faktatext.
Skriva beskrivande text: - ska kunna återge grundläggande delar av informationen i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. - kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår (SVA -blir begripligt). - kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Minst 10 av de 14 stödorden ska finnas med i texten och användas korrekt.

Matematik åk 3

Ej nått kravnivån
Grön markering visar att eleven inte nått kravnivån för delprovet
Innehåll
Vad de olika delproven avser att pröva elevens grundläggande kunskaper gällande.
Når kravnivån
Grön markering visar att eleven nått når kravnivån.
Delprov A
Delta i samtal och lösa problem, resonera samt använda begrepp.
Prövar elevens förmåga att lösa problem, kommunicera och resonera matematik muntligt samt att använda matematiska begrepp om tal i bråkform. Kravnivå minst tre av fyra kriterier
Delprov B
Prövar elevens grundläggande kunskaper om tals inbördes relation, positionssystemet, förståelse för räknesätten samt udda och jämna tal.
Algebra samt taluppfattning och tals användning - Mönster, instruktioner och likhetstecknets betydelse. Kravnivå 12 av 16 poäng
Delprov C
Prövar elevens grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten.
Taluppfattning och tals användning - De fyra räknesätten. Kravnivå 12 av 18 poäng
Delprov D
Prövar elevens grundläggande kunskaper om tid, volym och att lösa enkla problem.
Geometri - Lägesord, mätning, jämförelse och uppskattning av tid och massa samt att lösa problem. Kravnivå 11 av 16 poäng
Delprov E
Prövar elevens grundläggande kunskaper i att lösa enkla problem.
Taluppfattning och tals användning samt samband och förändring. - Lösa problem. Kravnivå 9 av 15 poäng
Delprov F1
F1 Prövar elevens grundläggande kunskaper om att välja och använda skriftliga räknemetoder, addition.
Taluppfattning och tals användning - Positionssystemet Kravnivå 9 av 12 poäng
Delprov F 2
F2 Prövar elevens grundläggande kunskaper om att välja och använda skriftliga räknemetoder, subtraktion.
Taluppfattning och tals användning - Att välja och använda skriftliga räknemetoder. Kravnivå 8 av 12 poäng
Delprov G 1
G 1 Prövar elevens grundläggande kunskaper om mönster och matematiska likheter.
Taluppfattning och tals användning - Ordningstal, uppdelning av tal, uppskattning. Kravnivå 12 av 17 poäng
Delprov G 2
G2 Prövar elevens grundläggande kunskaper om huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
Taluppfattning och tals användning - Huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Kravnivå 9 av 12 poäng