👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i bosniska år7-9

Skapad 2021-06-02 21:59 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Målet med tema MIN RESA TILL HEMLANDET är att: - skriva och grammatiska regler och följa s.k. röd tråd - utveckla ord och begrepp som uttrycker kännslor och kunskap och din eget åsikter. Ord och begrepp som du kommer att använda i vardagliga liv. - att läsa med karakteristisk intonation, inlevelse och sammanfatta skriven text - att förberädda en muntlig presentation med Powerpoint - diskutera och reflektera över, jämföramed egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och hemlandet

Innehåll

Innehåll

Detta ska vi arbeta med:

 • Läsning
 • Att diskutera
 • Skriva
 • Grammatik
 • Geografi
 • Historia

 

 

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi ska arbeta med fakta texter från olika medier och litteratur 
 • Vi ska skriva egen text
 • Ord och begrepp
 • öva på muntlig prsentation

 

Bedömning

Eleven bedöms utifrån aktiv deltagande på lektionstid men även på de uppgifter som lämnar in. Din insats, diskussioner och aktivitet under lektionstid. Sättet att läsa. Hur begripligt du kan uttrycka dig i skrift (röd tråd). Hur korrekt du kan uttrycka dig både vad gäller ordval, stavning och grammatik. 

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Central  innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och motta
 • Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Konkretiserade mål för eleven

 • Du ska stärka din förmåga att planera ditt arbete så du aktivt kan delta i undervisningen.
 • Utöka ditt ordförråd och förståelse för det bosniska språket.
 • Utöka din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt (använda stödord, sträva efter att ha inledning, fakta innehåll och avslutning) i de ovan nämnda syftena.

Arbetsformer och materiel

 • Muntliga diskussioner.
 • Läsning och förståelse av innehållet i olika texter.
 • Olika former av hörförståelse.
 • Skriftlig produktion (med frågor och uppgifter)
 • Redovisningen i muntlig presentation /Power Point

Bedömning

Din insats, diskussioner och aktivitet under lektionstid. Sättet att läsa. Hur begripligt du kan uttrycka dig i skrift (röd tråd). Hur korrekt du kan uttrycka dig både vad gäller ordval, stavning och grammatik

 •  
 

Matriser

Ml
Skriftlig omdömesmatris modersmål åk 7-9

Skriftlig omdömesmatris modersmål åk 7-9

Att läsa och förstå en arsanpassad nivå
Läser delvis så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.
Läser så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår. Gör enkla sammanfattningar.
Läser med god intonation, inlevelse och gott uttal. Sammanfattar och förstår helhet och vissa detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar tydliga budskap i texter.
Läser med mycket god intonation, inlevelse och mycket gott uttal. Sammanfattar och förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap i texter.
Att använda ord och begrepp som uttrycker känslor, kunskaper och åsikter på årskursanpassad nivå
Känner till ord och begrepp
Förklarar ord och begrepp på ett förenklat sätt och använder dem delvis i rätt sammanhang.
Förklarar ord och begrepp och använder dem i rätt sammanhang
Förklarar ord och begrepp nyanserat och använder dem i rätt sammanhang med säkerhet.
Att analysera skönlitteratur och andra texter på årskursanpassad nivå
Beskriver innehållet.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande budskap på ett förenklat sätt.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande och dolda budskap utifrån olika samband på ett övergripande sätt.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande och dolda budskap. Ser samband och generella mönster.
Att förbereda och muntligt presentera på årskursanpassad nivå
Blandar svenska och modersmålet. Genomför en enkel presentation.
Håller sig delvis till ämnet, har en i huvudsak fungerande inledning, innehåll och slut. Anpassar språket delvis till syfte och mottagare.
Håller sig mestadels till ämnet, har fungerande inledning, innehåll och slut. Anpassar språket till syfte och mottagare. Visar ett varierat ordförråd.
Håller sig till ämnet, har välfungerande inledning, innehåll och slut. Anpassar språket till syfte och mottagare. Visar ett avancerat ordförråd.
Att tala och samtala
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kommentera det andra säger.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan inleda och avsluta samtal samt ställa frågor till övriga.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa, utveckla och nyansera samtal. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämnet.
Att skriva texter på
Skriver för det mesta på modersmålet, blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar modersmålet inte förstår.
Skriver begripligt så att en person som talar modersmålet förstår efter en eller ett par genomläsningar. Använder en kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Använder till viss del strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Anpassar texten till viss del till syfte och sammanhang.
Använder strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Anpassar också texten till syfte och sammanhang. Använder en fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Reflektera över
Deltar i en diskussion om en aktuell samhällsfråga.
För enkla resonemang och jämför med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
För underbyggda resonemang och jämför med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
För väl underbyggda resonemang och jämför med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.

111212 Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Gott flyt: Intonation, inlevelse, gott uttal Begrepp: ett ord som kräver en definition, exempelvis saga och myt Analysera: Undersöker texten för att få information om person, händelse, tid, plats och miljö och budskap. Sätt in informationen i ett jämförande sammanhang.