👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse språk och kommunikation, Gunghästen

Skapad 2021-06-03 13:33 i 184391 Förskolan Fölet Stockholm Farsta
Förskola
Projekt - språk och kommunikation

Innehåll

 

Projektberättelse:

 

Syftet med vårt projektarbete denna termin var att vidareutveckla höstens arbete med språk och kommunikation, detta för att ta till vara på barnen intresse för litteratur i form av drama och berättelser men även då vi såg ett behov hos barnen att utveckla ett rikare verbalt språk och förståelse för att underlätta i samspelet och kommunikation till varandra samt underlätta vid konflikter. Vi tog vara på det lyckade konceptet som vi utformade i vårt tidigare projekt nämligen integrera två ämnen, exempelvis språk och drama, då detta startar läroprocesser hos barnen som resulterar i en djupare förståelse samt kunskap i det vi ämnar utforska.

 

Detta projekt är något som har genomsyrat hela vår verksamhet, vilket vi har sett i barnens lek samt hört i våra dagliga samtal med barnen. Vi pedagoger har intagit en medforskande roll i vårt utforskande och barnen har getts inflyttande över vårt arbetssätt och varit drivande i projektets utveckling genom spontana samtal och reflektion likväl planerad i samband med aktivitet. 

 

 

Lustfyllt lärande har vart ett stort fokus som har genomsyrat vårt utforskande i alla våra aktiviteter. Vi har arbetat med små teman under året exempelvis årstider, litteratur och känslor. 


 

Barnen har visat stort intresse och vilja att använda sig av digitala verktyg och det har vi tagit i beaktning när vi utvecklat de olika undervisningssituationer. Vår robotvän Bee-bot har vart ett stort stöd på vår väg att utveckla kunskap om nya ord och begrepp men detta arbetssätt har också skapat tillfälle till att utveckla vår programmerings och lokaliseringsförmåga. När vi skapade egna dörrar med inspiration från boken "knacka på" använde vi oss av Green screen, vilket ledde till flera många spännande samtal och berättelser. Vi fick även möjlighet att utveckla vårt källkritiska öga, dvs. kritiskt kunna granska information. 

 

 

Under detta projekts gång har vi inte bara erövrat ny kunskap kring språk och kommunikation, utan även utvecklat vår fantasi samt stärkt vårt självförtroende individuellt samt i gruppen i både sagoberättande samt i leken med varandra.

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18