👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan Enskede Gårds förskolor, förskolan Blå kullen avdelning blåa 2021

Skapad 2021-06-04 12:51 i 143211 Förskolan Blåkullen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

  •          Introduktionsplan (juni-september)
  •         Utbildningsplan (oktober-december)
  •          Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelning Blå på förskolan Förskolan Blåkullen, Enskede gårds förskolor.

 

Sommar uppgift: 

Ta med en sten från en plats du valt. Det kan exempelvis vara från skogen, promenaden till mataffären, en badplats eller gångvägen till ditt hem.

Varför har vi uppgift över sommaren?

Uppgiften har till syfte att ge barnen möjlighet att visa något eget. Samt att barnen ska ha något gemensamt att samlas runt som leder till ett utbyte mellan barnen som främjar gruppens gemenskap. Syftet är även att barnens sommarminnen ska inspirera till att hitta ämnen att gå vidare med i höstens projekt.

Sommaruppgiften är ett verktyg för att inkludera barn och vårdnadshavare i projektets uppstart och Blå kullens utbildningsfokus 2021-2022: naturvetenskap, språk och hållbarhet.

 

·        Beskriv kortfattat vilken undervisning, aktiviteter och projektarbeten ni planerar utifrån er valda sommaruppgift, förskolans styrdokument och arbetslagets tidigare utvärdering och analys.    Beskriv kortfattat och konkret hur ni förbereder de pedagogiska undervisningsmiljöerna och vad barnen kommer få ta del av, inomhus och utomhus. Vad behöver ni förbereda redan innan sommaren hur ni förbereder miljöerna. Beskriv kortfattat och konkret hur ni strukturerar och organiserar utbildningen under introduktionsperioden.

Vi  Vi kommer att planera undervisningen utifrån barnens intressen. Undervisningen ska vara mångsidig och utgå från läroplanens alla mål. Den kommer att ske spontant under dagen men även planerad utifrån ett specifikt ämne eller aktivitet. Undervisningen kommer äga rum både i helgrupp och mindre grupp, men grund i barnens intressen och behov. Projektuppgiften utgår från barnens medhavda naturföremål. De intresseområden som uppmärksammas under presentationerna av sommaruppgiften kommer lägga grunden till vårt fortsatta projekt och utbildning. Vi kommer erbjuda en mångfald av olika aktiviteter både inomhus och utomhus, där barnen ges möjlighet att pröva nytt.

     Mycket av vårt inledande fokus kommer ligga på att bygga relationer och skapa en tydlighet kring våra rutinsituationer, då både barngrupp och arbetslag är nytt. Relationsskapandet kommer stå i centrum och barnen kommer ges tid och stöttning i att söka kontakt och interagera med varandra.

     Vi har en grund i undervisningsmiljöerna som kommer vara föränderlig utefter barnens intressen och behov. Vi kommer vartefter introducerar nya material och arbetsmetoder. Materialet kommer att ges under en tydlig introduktion och vara tillgänglig för barnen under hela dagen så de kan arbeta självständigt. Gränsen mellan utomhus och inomhusmiljön vill vi ska vara flytande. De materialet som finns ska kunna nyttjas både ute och inne. Vi kommer arbeta för att få en funktionsduglig arbetsbod med varierat material. Med hjälp av barnen vill  vi måla en föränderlig aktivitetsruta ute som kan locka till olika typer av utforskande. Inför uppstarten kommer vi förändra och anpassa miljön efter vår målbild av hur barnen ska välkomnas efter sommaren samt se över vilka inköp som behöver göras. Vi kommer att ha ett tydligt förhållningsätt för att stötta barnen i dagens alla övergångar. Exempelvis genom att göra en veckoöversikt där rutiner och aktiviteter synliggörs för barnen med hjälp av bilder och färger.

ö.

·        Beskriv hur ni synliggör ert arbete för en välkomnande förskola där vi ser mångfald som en tillgång. Beskriv kortfattat och konkret hur ni planerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur ni undersöker risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Vi kommer arbeta för att öppet, tillåtande och inkluderande klimat mellan barn samt barn och pedagoger. Vår strävan är att varje barns unika förmågor och egenskaper tas tillvara och får komma till uttryck. Vi reflekterar över vårt sätt att välkomna barnen, deras vårdnadshavare och andra besökare och strävar efter att alla får ett enskilt välkomnande. Vi kommer arbeta med att inkludera olika typer av texter, material, föremål etc. Allt för att visa på den stora variation som finns och hur berikande olikheter är. Vi vill skapa ett fritt och lustfyllt klimat där varje individ ges utrymme att vara sig själv. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

1.     Planera ett undervisningstillfälle i en lärlogg i PoB:en och koppla den till er introduktionsplan.

 

Ett tips är att kopiera och använda samma undervisningsplanering vid flera tillfällen.

·          Vad? Hur? Vem/Vilka? Var/När?

·          Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen

·          Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

Klipp ur denna kursiverade text och klistra in i en lärlogg, så att ni har en konkret uppstart som är kopplad till vald sommaruppgift.