👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Nallen - Äppelspåret.

Skapad 2021-06-07 13:34 i Skarsjö förskola Norrtälje
Ett projekt som handlar om vänskap, samarbete, social kompetens och gruppdynamik. Målet är att stärka barnens självkänsla och att utveckla samspelet i gruppen.
Förskola
Vi har valt att i temat utgå från boken "Vad ska lilla nallen göra nu?". Den handlar om Nallen och dennes funderingar om hens känslor och vad hen ska göra under dagen. Genom olika samarbetsövningar utvecklar vi en barngrupp som har ett gott förhållningssätt mot varandra.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Syftet är att utveckla det sociala samspelet mellan barnen i gruppen och stärka barnets egna identitet. Vi vill ge barnen möjligheter, verktyg och redskap för att känna sig trygga i sig själva och bli en del i gruppen. Känna samhörighet, stärka tron på sig själv och sin egen förmåga och upptäcka nya färdigheter hos dem själva.  De ska få uppleva det positiva med att samarbeta, inkluderas, hjälpas åt och känna glädjen med att vara i ett sammanhang.

Syfte:

Genom rörelseglädje och samarbetsövningar skapa goda kompisrelationer och värna om sitt eget välbefinnande.

Visa respekt och förståelse för alla människors lika värde, utveckla barnens vänskapsband och vara hjälpsamma till varandra.

Mål ur Lpfö 18: 

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Barnens intressen, initiativ och behov: 

Barnen har ett stort rörelsebehov och tycker mycket om att vara ute och röra på sig. Genom att arbeta med detta tema utvecklar vi bland annat barnens motorik, kroppsuppfattning och barnens egna känsla av trygghet i sin egna identitet. Genom olika samarbetsövningar skapar vi rörelseglädje samt en god gruppdynamik. Vi pedagoger ser att flera av barnen visar vilja att hjälpa varandra genom att de uttrycker det muntligt men även genom handling. Det finns ett stort behov bland barnen att tillhöra ett sammanhang, en grupp av kamrater. Som barnen är en del utav.

Specifika mål

Förståelse:

Att upptäcka glädjen i alla former av rörelse.

Känslan av att vara trygg i sin identitet.

Vara en god kamrat.

Lyssna på varandra när någon säger stopp och respektera detta. 

Förmågor:     

Förmåga att känna tillit till sina egna förmågor och hitta rörelseglädje.           

Förmåga att bjuda in andra barn till lek.

Förmåga att vid behov erbjuda andra barn hjälp och hjälpa varandra.

Begrepp:

Samarbete, hjälpsam, tillsammans och stopp.

                

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi pedagoger ställer öppna frågor utan något rätt eller fel. Vi förstärker och uppmuntrar barnen då de hjälper varandra eller bjuder in till lek, samt då de  samarbetar med varandra. Vi pedagoger är förebilder i olika situationer då barn lär och ser av våra handlingar. Vi skapar och ger förutsättningar för samarbete och lek, där vi finns närvarande. För att ge barnen begrepp i ämnet kommer pedagogerna att aktivt använda ord som samarbete, hjälpa, stopp, kompis mm. Vi kommer att ha olika planerade aktiviteter kopplade till temat. Hjälpa barnen bli stärkta i sin integritet genom att ge dem verktyg, som tex att säga stopp om  man inte vill något. Tex, genom bilstöd eller genom kroppsspråk. 

Vetenskaplig grund:

Scaffoldingstöttande förhållningssätt. Vygotskij. 

 

2. UTVÄRDERING

Vi vet att barnen fått en ökad förmåga och förståelse när de är hjälpsamma, lyssnar på varandra och är goda kamrater mot varandra och när de visar rörelseglädje.

Utvärderingssätt:

Genom att observera barnens samspel, motorik och kroppsuppfattning.

Genom reflektion varje vecka samt analys när temat avslutats. 

 

Aktiviteter:

I vårt tema kommer vi att utgå ifrån boken "Vad ska lilla Nallen göra nu? . Parallellt med detta tänker vi på vårt förhållningssätt och ställer öppna frågor. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och ta hand om varandra och bjuda in varandra till lek. Vi kommer också introducera gruppstärkande lekar, kompiskort, namnlekar, språklåda kopplad till sagan och göra samarbetsövningar.

 

Formativ uppföljning: 

De aktiviteter som sker dokumenteras antingen med ipad eller genom anteckningar. Vid pedagogernas veckoreflektion används reflektionsfrågor för att synliggöra barnens tankar och vilket lärande som sker samt tillsammans planera hur vi går vidare. 

 

Lärmiljö och aktiviteter:

Vi kommer starta upp temat genom att läsa boken för barnen och ha samtal om innehållet. Denna bok finns även på Polyglutt och vi kan då arbeta med sagan digitalt på storskärm. Vi läser sagan tillsammans, reflekterar och diskuterar.

Genom att ha olika samarbetsövningar, lägga grunden för bra gemenskap i barngruppen.

Namnlekar.

Göra iordning en sagolåda med rekvisita ur boken.

Bilder ur boken sätts upp på förskolans väggar.

Vi sätter upp dokumentationen synligt för barnen och vårdnadshavare samt skriva lärloggar på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18