👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 2a: Hur man kommunicerar historia

Skapad 2021-06-08 07:23 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Historia
Syfte: Att genom virtuella museibesök få en bild av hur och varför olika museer kommunicerar historia samt få kunskap om hur man själv utformar en museiutställning.

Innehåll

Hur man kommunicerar historiaKurser: Historia 2, Kommunikation

 

Tid: v. 15 - v. 22

 

Ansvariga lärare: Magnus, Johan, Maria

 

Kurs: Kommunikation, Historia 2a

 

Syfte: Att genom  virtuella museibesök få en bild av hur och varför olika museer kommunicerar historia samt få kunskap om hur man själv utformar en museiutställning. 

 

Examinationn: 1. DIGITAL GUIDNING I LINKÖPING, inlämning söndag v. 20, visas v. 21

 

2. SKRIFTLIG REFLEKTIONSUPPGIFT, v. 22

 

Studiebesök: Om museer öppnat upp sin verksamhet ska ni enskilt eller i mindre grupper (ej fler än fem elever) besöka ett museum med historiskt innehåll. Vidare finns friluftsmuseer (ex. Gamla Linköping, hembygdsgårdar etc.)

 

 

Arbetsprocess: 1. Uppstart tisdag den 13:e april. 

2. Inspiration genom virtuella museibesök och museibesök (i den mån Corona-läget tillåter).

3. Källkritiskt granska utställningarna. Reflektera över innehållet i de utställningar du sett. Perspektiv, källkritik, historiebruk.

4. Hur kommunicerar muséerna för att besökarna ska lära sig något.

5. Börja utforma en egen digital historisk utställning kring temat  ”makt, påverkan och förändring” med lokal förankring. 

 

Muséer på nätet: https://www.sverigesmuseer.se/nyheter/2020/05/besok-museer-digitalt/

https://historiska.se/kalendarium/2021/04/14/haxor-barnamord-sedlighet-14-apr/

 

https://historiska.se/skola/ur-hst-bakom/

 

https://www.levandehistoria.se/utstallningar https://www.armemuseum.se/oppet_digitalt/rundvandring_i_museet/

 

https://www.sfhm.se/forsvarshistoria_pa_distans/

 

https://www.internetmuseum.se/

 

https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project

 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne (kräver Flash)

 

https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/

 

http://www.linkopingshistoria.se/ 

 

https://www.timeout.com/travel/virtual-museum-tours - Länkar till museer

 

https://www.expressen.se/allt-om-resor/nyheter/12-varldsberomda-museer-du-kan-besoka-fran-soffan-/ - Länkar till museerKällor: http://www.historia2.se/historia123/?p=1065

https://www.youtube.com/watch?v=DSqJA1N9bb4

http://visualiseringscenter.se/?type=6

https://www.arbetetsmuseum.se/

https://www.norrkopingsstadsmuseum.se/

http://www.linkopingshistoria.se/ 

http://ostergotlandsmuseum.se/subsites/2

https://lsdm.se/?page_id=30

https://digitaltmuseum.se/owners/S-BL

 

Information om examinationer

 

Examinationerna i arbetsområdet består av två delar. Dels en egentillverkad digital historisk utställning i någon form, dels en skriftlig reflektionsuppgift kopplad till ditt dina museibesök och de reflektionsdokument du skrivit.

 

EGEN DIGITAL UTSTÄLLNING. Ni ska gruppvis utforma en digital historisk utställning utifrån ett gemensamt ämnesområde, ”makt, påverkan och förändring” med lokal förankring.
Syftet med utställningen är att ni ska presentera området för en specifik målgrupp. Under förberedelsearbetet får ni handledning.  Utställningen ska vara informativ. Utställningen ska introduceras muntligt och därefter visas den digitala presentationen och avslutas med kamratrespons.

 

SKRIFTLIG REFLEKTIONSUPPGIFT. I din reflektionsuppgift ska du utgå från de reflektionsdokument som du använt i koppling till de olika virtuella museibesöken. I reflektionsuppgiften ska du besvara följande frågor:

 

 1. Hur tänker ett museum när den utformar en utställning om historia på nätet? Vilket syftet/mål har utställningen (historiebruk)? Vilket perspektiv ges? Vilket urval görs? Till vem riktar sig utställningen (målgrupp)? Hur sann och korrekt är bilden av historien som ges i utställningen (utgå från de källkritiska kriterierna i din diskussion)? Besvara dessa frågor genom att ge exempel från er utställning, eller från olika utställningar du besökt. 

 

Reflektionsuppgiften besvaras skriftligt i Inspera tisdag  v.22. Uppgiften får inte överskrida 1000 ord. Till reflektionsuppgiften får du ta med dig reflektionsdokumenten, som du använt dig av vid de virtuell museibesöken. I övrigt är inga hjälpmedel tillåtna.


b. Gruppvis utvärdering utifrån kunskapskraven i kommunikation, sker på lektionstid vecka 22.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

 

Vecka

tisdag

(historia)

tisdag

(komm.)

fredag

(historia)

torsdag

(komm.)

Kommentar

15

(Distans)

Introduktion av arbetsområdet kl. 9:.20 i Meet.

Reflektionsdokument - reflektera kring digitala museiutställningar

Kunskapskrav i kommunikation samt förbereda Stockholm.
Grupparbete regler

Val av gruppmedlemmar

Repetition och introduktion av historiebruk., källkritik kopplat till denna uppgift.

Inläsning - texthäfte

Fundera över utställningstema

Genomgång: Utforma utställning

Grupprocesser

“Konsten att sabba ett grupparbete”

Introduktion av kunskapsområdet på historia tisdag 13/4.

16

(Närundervisning)

Rekap. kunskapsomr.dok.

Övn digitalt museum/reflektionsdok.

Gruppindelning presenteras. 

Brainstorming kring - ämne för utställning i grupperna

Handledning syfte

Inläsning av material

17

(Distans?)

Fundera över utställningstema
Vilket syfte har den?

Informations-

sökning kring utställning

Handledning 1: syfte och mål

Arbete med
utställning

Informations-

sökning kring utställning

 

18

(Närundervisning?)

Arbete med
utställning

Arbete med
utställning


Handledning 2

Arbete med
utställning

Arbete med
utställning

 

19

(Distans?)

Utforma egen utställning

Utforma egen utställning

Handledning 3: identifiera kritiska moment, vad kan gå fel?

LOV

LOV
20

Repetition historiebruk,/
historiska perspektiv

Genrep

 

Reflektion och utvärdering

 

21

 

Digital guidning. Återkoppling på andra gruppers digitala utställningar.

     

22

Examination Reflektions-
uppgift historiebruk

       

23

         

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
  His  -
 • Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.
  His  -
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
  His  -
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
 • Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  E
 • Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
  His  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  E

Matriser

His
Historia 2a: Hur man kommunicerar historia

F
E
C
A
1
Händelser, processer, personer
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
2
orsaker och konsekvenser
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
3
Personers betydelse för skeenden
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
4
samband mellan det förflutna och nutiden
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
5
Historiens och nutidens betydelse för framtiden
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
6
Historiska begrepp och förklaringsmodeller
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
7
Söka, granska tolka, källors relevans
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
8
Källkritiska kriterier
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
I värderingen utgår du från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Ny aspekt
9 Skeenden som använts och varför
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
Ny aspekt
10 Historiebrukets betydelse för nutiden
Kunskapskraven för E är ej uppnådda.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.