👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 2: Fördjupning om aktuella samhällsfrågor EK19b

Skapad 2021-06-08 08:46 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Under nästkommande veckor ska vi fördjupa oss inom olika aktuella samhällsfrågor.

Innehåll

Fördjupning aktuella samhällsfrågor - EK19b

Instruktion

1.     Välj individuellt inriktning på din fördjupning. Det ska vara ett nytt ”fräscht” ämne, inte något som du jobbat med på något sätt tidigare t.ex. i samband med FN-rapporten.
- Välj En aktuell samhällsfråga att jobba med och som passar in i några av punkterna i centralt innehåll ovan.

2.     Läs in dig på ämnet, förbered dig. Du får jobba enskilt eller i par, men det ska vara tydligt vem som bidrar med vad och vem som drar olika slutsatser osv. om man är två.

3.     Jobba med tre eller fler av uppgifterna och kunskapskraven i matrisen nedan. Minst tre av kunskapskraven nedan ska behandlas, du kommer i förväg få tala om vilka kunskapskrav du vill ska bedömas via ett dokument på Google Classroom.

4.    Examination/Redovisning: (se även punkt 1 ovan)

 Seminariediskussion och/eller muntlig redovisning eller debatt tisdag 1/6 vecka 22 eller inlämning av podcast eller liknande senast måndag 31/5 vecka 22 kl 23:59. På seminariet kommer du få berätta om dina slutsatser om samhällsfrågan du har valt samt förväntas delta i diskussion utifrån de ämnen som kommer upp och jämföra slutsatser etc. Väljer du muntlig redovisning i till exempel en podcast väljer du själv vilka aspekter och slutsatser du vill presentera.

 

b)     Alla varianter av fördjupningen kan kombineras med inlämning av källkritik om två källor man använt skriftligt på totalt max 750 ord senast måndag 31/5.

Kunskapskrav och uppgifter kopplade till de utredande delarna av uppgiften

 

Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.

Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.

·   Jämför vad två eller fler teorier eller ideologier säger om eller förklarar den samhällsfråga du studerar.

·   Hur har dessa teorier eller ideologier påverkat ditt ämne och vår nutid på olika sätt?

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.

·   Analysera den samhällsfråga du valt. Vilka är orsakerna och konsekvenserna? Använd relevanta begrepp, teorier, modeller och/eller metoder

Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

·   Diskutera orsaker, konsekvenser och lösningar av samhällsfrågan ur olika perspektiv

Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

·   Ge argument för och emot en eller flera ståndpunkter om ditt ämne.

·   Bemöt andra motsatta argument. Vilka svagheter och styrkor finns med dem?

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.

·   Gör en källkritisk reflektion om två av dina källor. Behandla de fyra källkritiska kriterierna äkthet, beroende, tid och tendens samt även relevans. (Skall lämnas in skriftligt)

·   I din muntliga redovisning, i t.ex. en podcast, eller seminariediskussion ska du referera och hänvisa till dina källor. (Till exempel: Enligt X så…,) Dessutom ska du göra en källförteckning skriftligt och lämna in i samband med seminariet eller redovisningen.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

·   Tydlig röd tråd, strukturerad framställning muntligt. I seminariet tar du del i diskussionen och för analysen och samtalet framåt. Dra egna slutsatser och var tydlig med när du gör det och när du refererar någon annans slutsatser.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Vecka 16: Introduktion till uppgiften, nyhetsbevakning och diskussion.

Vecka 17-21: Jobba med faktasökning, analys och förberedelser för podcast eller presentation.

Vecka 22: Inlämning/framförande

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
  Sam  -
 • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -
 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E

Matriser

Sam
Samhällskunskap 2 (SAMSAM02): FN-rapport

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskapskrav 1
Redogöra för centrala teorier
Kunskapskravet för E är inte uppnått.
Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter.
Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter.
Kunskapskrav 2
Använda centrala teorier
Kunskapskravet för E är inte uppnått.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Kunskapskrav 3
Analysera komplexa samhällsfrågor med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder
Kunskapskravet för E är inte uppnått.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Kunskapskrav 4
Diskutera orsaker, konsekvenser och åtgärder
Kunskapskravet för E är inte uppnått.
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Kunskapskrav 5
Argumentera
Kunskapskravet för E är inte uppnått.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Kunskapskrav 6
Söka, granska och tolka information, källhänvisa samt reflektera källkritiskt
Kunskapskravet för E är inte uppnått.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Kunskapskrav 7
Uttrycka kunskap i olika presentationsformer
Kunskapskravet för E är inte uppnått.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.