👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och rörelse.

Skapad 2021-06-08 14:27 i Hobergets förskola Bollnäs
Vi vill få in mer lek och rörelse i barnens vardag, för att mycket forskning visar på att barn inte rör på sig lika mycket i dag, som barn gjorde förr. Detta kan vi göra genom att erbjuda barn lek och rörelsemiljöer där barnen utmanas att utföra olika rörelser som främjar barnets grovmotoriska utveckling.
Förskola
Alla barn har ett stort rörelse behov, och uttrycker stor glädje då vi rör oss i lek, både ute och inne samt till sång och musik.

Innehåll

Nuläge

Alla barn behöver träna sina fin och grovmotoriska färdigheter så som hoppa, springa, gå, krypa/åla, hänga, stötta, kasta, fånga och balans. Detta för att ha en god rörelseförmåga genom hela livet. Vi vill att varje barn ska bli så tryggt som möjligt och känna gemenskap och trygghet i gruppen. Sång och rörelser ger mycket glädje och en gemensam sångstund ger också en känsla av samhörighet i gruppen. 

Mål

Syftet är att vi ska erbjuda barn olika lek och rörelsemiljöer att träna de grovmotoriska grundformerna. Genom planerade rörelsestunder få alla barn att känna samhörighet och en trygghet i gruppen. 

Metod, genomförande

Vi pedagoger erbjuder barnen olika miljöer, både inne och ute, där barnen får använda sin kropp i lek och rörelse. Vi uppmuntrar till olika aktiviteter, både planerade och oplanerade, som främjar barnens fysiska förmågor. Vi har planerade rörelsesamlingar en gång i veckan där vi även leker lekar som främjar samspelet och gemenskapen i barngruppen. Vi är närvarande pedagoger som stöttar barnen i sin motrotriska utveckling.

Dokumentation

Dokumentationen görs löpande i Unikum genom bilder, video och text. Vi sätter även upp på väggarna så det blir lätt att samtala kring det vi gör.

Ansvar, uppföljning

Vi utvärderar och reflekterar kontinuerligt vid planeringar och annan reflektionstid. All personal ansvarar.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18