👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska ÅK 1-3, HT-21

Skapad 2021-06-11 10:37 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola F – 1
Modersmål är inte bara språket utan identitet också. Att läsa på ditt modersmål krävs att lär dig att samtal hemma och i lektionen på ditt modersmål om olika vardagliga saker. det krävs också att lär dig bokstäver och kunna läsa ord och enkla meningar och det vi ska jobba med.

Innehåll

Vad ska vi jobba med?

- lära bokstäver genom att kunna de och koppla ihop dem till ett ord

- lär oss mer ord genom att vi ska ha olika tema

årstider, bondgårds djur, skogs djur, kroppsdelar, veckodagar, känslor

- läsa en bok

Hur ska vi jobba med?

Genom att

- Skriva bokstäver i häftet, hitta ord som innehåller bokstaven som vi jobba med, koppla temat till bokstäver och ord vi jobba med.

-sjunga bokstävers sång, årstidersång, djurssång

- högläsning boken av mig och vi diskuterar nya ord , begrepp och innehållet för att ha bra förståelse

- titta på filmer i ur eller spela ordspel och bokstäver

- samtala om bilder som läraren delar

 

Matriser

Nya språket lyfter, Lgr11 - uppföljning av läs- och skrivutveckling, modersmål

LÄSA OCH SKRIVA

A1
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
A2
Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord
Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver av bokstäver och ord
A3
Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och börjat ljuda när jag läser själv
Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter
A4
Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig
Jag prövar att skriva till bilder
A5
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv korta texter
Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver
AVSTÄMNING A
TJÄNSTEGARANTI - efter ditt första skolår. Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet Avspeglar kunskapskraven i åk1 sv/sva
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser
B1
Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få lite flyt när jag själv läser
Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet
B2
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt
B3
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter
B4
Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt
Jag skriver så att andra kan läsa och följa med i mina texter
AVSTÄMNING B
Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning
Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande
C1
Jag läser för att uppleva och lära
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så att de blir bättre
C2
Jag läser ofta och regelbundet
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår
C3
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter
C4
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre
AVSTÄMNING C
Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter Avspeglar kunskapskraven för åk3 sv/sva
Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa
D1
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
D2
Eleven använder varierade sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Eleven använde ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd
D3
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare
AVSTÄMNING D
Eleven läser obehindrat med förståelse
E1
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som neingsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
E2
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
E3
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare
AVSTÄMNING E
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelse-strategier beroende på såväl som typ av text
F1
Eleven använder kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt
Eleven behärskar användningen av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
F2
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter
Eleven behärskar användningen av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
F3
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagre
AVSTÄMNING F
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelse-strategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form

TALA OCH SAMTALA

Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar