👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 22 Pedagogisk Planering - Språk och Natur & hållbarhet

Skapad 2021-06-14 08:08 i Malsta förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering för VT 22, Mars/April.

Innehåll

Pedagogisk planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Språk/ Natur & Hållbarhet

Tidsperiod: Mars/April 2022

Förskolans namn: Malsta förskola

Grupp: Enbacken

Barnens ålder: 1-3

År och datum:

Planeringen Upprättad av:

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Utforska våra närmiljöer

- Besöka fåren och kossorna

- Använda naturmaterial i skapande verksamhet

- Utforska naturen med hjälp av digitala verktyg

- Promenader för att stimulera språkutvecklingen

Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Uppmuntra barnen till ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

- Barnen ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld.

- Utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.

- Utveckla förståelse för hur olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Öka barnens möjligheter att utveckla sin kommunikationsförmåga och bredda deras ordförråd.

- Utveckla barnens förståelse för hur natur och naturliga fenomen kan fungera.

- Utveckla relationen till naturen för att stimulera förståelsen av hur människor och naturen håller ihop, genom ett hållbarhetsperspektiv.

- Förståelse för naturen och de ting som lever i naturen.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?
- Arbetar med begreppet natur på flera sätt.

- Arbeta i mindre grupper med riktade aktiviteter för att kunna se barnens tidigare erfarenheter och därmed kunna planera för att stimulera och utveckla lärandet.

- Gå på promenader där språkutvecklingen stimuleras, vi hittar nya begrepp och utvecklar våra relationer till naturen.

- Använda ägget och lärplattan för att undersöka ex myror, mossa, kottar, spindlar närmare och söka information om dem.

- Besöka fåren och kossorna i den mån vi kan och får där vi har möjlighet att skapa förståelse för hur djurens liv kan se ut.

Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

- Personalen på förskolan ser till att barnen är med och dokumenterar genom bland annat att fotografera, filma, rita och reflektera över det vi gjort.

- Personalen på förskolan ser att att barnen är delaktiga i synliggörandet av dokumentationen, i den mån de kan, genom att själva få välja bilder till ex. Unikum.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- I Unikum, på informationsvägg i hall och processvägg inne på avdelningen.