👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema färger HT21

Skapad 2021-06-14 19:18 i Svalbo Dibber Sverige AB
Förskola
Under hösten kickar vi igång ett nytt projekt där vi i olika smågrupper kommer utforska, reflektera och upptäcka färgerna omkring oss. Projektet kommer pågå så länge vi ser ett intresse men ca 1 år för att ta vår tid att experimentera med varje grundfärg samt vilka färger som uppstår vid blandning.

Innehåll

Vad ska läras ut? Vilka läroplansmål siktar ni mot?

Några av de mest centrala läroplansmålen kommer utgå från att varje barn får förutsättningar att utveckla

”sin fantasi och föreställningsförmåga,” 

”förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,” samt

”ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,”

Lpfö18, s. 9

Detta är dock endast en handfull vi kommer arbeta kring, och fokuserar även mycket under delmålen av barnens demokratiska arbete i sina smågrupper och hur de stärks tillsammans i sina relationer.

Varför?

Syftet med temat är att skapa förståelse och uppfattning från färger till färgblandning. Vi ser också att detta tema kan knytas an till våra lärvänner på olika sätt och skapa en levande utvecklingsprocess hos barnen från hela läroplanen. 

Hur ska undervisningen genomföras?

Främst kommer undervisningen utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektiv där vi lär med och av varandra; att interaktioner och samspel, lärande och utveckling är sammanflätat i varandra för att gynna varje barns individuella utveckling som kollektiva. Här blir även teoretikerns proximala utvecklingszon central eftersom lärandet utmanar varje barn att inspireras och stöttas av andra barn som knäckt koden, och där de själva också blir utmanade ytterligare.

Även den poststrukturella ingången blir central i detta tema då vi i undervisningens lärande stund också observerar barnens behov, intressen och vilka erfarenheter de uppvisar. På det här sättet kan projektet stärkas och formas av vad barnen själva är intresserade av. Denna teori använder sig exempelvis av begrepp som sociomateriella relationer där tinget kan starta igång en läroprocess hos barnet och där båda kan förändras i stunden (exempelvis färgblandning av barnet, eller konkreta upplevelser med sina sinnen och ett materiellt verktyg).. Även begreppet rhizomatiskt lärande är centralt då lärandet inte är en linjär linje där barnen bara får ny kunskap att gå vidare från, utan där olika faktorer påverkar och skapar intressen omkring som vi inte kan förutse innan. 

Undervisningen kommer genomföras centralt ett par dagar i veckan, med fokus att kunna återbesöka och utforska aktiviteter eller sidospår resterande dagar av veckan. Vi kommer arbeta i våra smågrupper: filosoferna, utforskarna, och äventyrarna, där varje grupp har en ansvarig mentor som dokumenterar arbetet från sin grupp. Med detta tema och fokus kommer vi ständigt reflektera i arbetslaget för att synliggöra vår användning och utveckling av varje lärvän, och kunna se hur vi kan arbeta med våra lärvänner på nya och händelserika sätt med barnen.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Med hjälp av dokumentation för varje smågrupp under aktivitetens stund så kan materialet användas på olika sätt för att främja barnens återberättande och reflektioner i efterhand. Väggar kommer tydligt fokusera, dela upp och visa barnens alster eller upplevelser, där vi också kan sortera och skapa olika färgfokus för att utmana barnen vidare i efterhand. Vi kommer också agera medupptäckare till de aktiviteter som fokuserar på ett utforskande perspektiv och på så sätt uppmuntra barnens tankar och idéer att diskutera och reflektera tillsammans i en trygg grupp.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Primärt är undervisningen för barnen och här kommer vi arbeta i smågrupper för att gynna varje barns individuella utveckling samtidigt som de också utvecklas i en lagom kollektiv grupp av diverse intryck och tankar omkring dem. 

 

Av vem?

Av varje smågruppsansvarig pedagog har denne ansvaret att genomföra aktiviteter som planerats av förskolläraren. Här är det samtidigt individuellt i varje smågrupp att arbeta och följa barnens sidospår för att förhöja värdet av utvecklingen och följa barnens intressen i stunden. På så sätt kan vi säkerställa en kvalitativ undervisning med fokus på barngruppens påverkan. Den som är ansvarig för sin smågrupp är också ansvarig att dokumentera med foton, alster, ljudinspelningar, barns gruppdiskussioner samt egna barnobservationer i aktiviteterna. Detta reflekteras sedan vidare till Unikum för att förskolläraren tillsammans med sin smågruppsansvariga pedagog kan se vart intresse och utveckling ligger, för att vidare planera undervisning som har barnets nyfikna lärande som grund.

Vad är målet med undervisningen?

Målet med undervisningen är att barnen ska få god utveckling och förståelse i temat att de kan på olika nivåer:

-       Benämna grundfärger

-       Sortera färger

-       Blanda färger

Delmål av detta tema är också att fortsätta utvecklas i smågrupperna där vi i god miljö kan utmana barnens respekt mot varandra, tålamod, att lyssna på varandra, uttrycka sig själva men reflektera över andras åsikter, samarbeta samt utvecklas individuellt och stärkas i gruppen.