👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Minihjältar 2021

Skapad 2021-06-15 07:59 i Trombonen Haninge FSK/GR
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp Trombonens gemensamma projekt Minihjätar under HT 2021 som är ett fördjupande arbete kring hållbarutveckling utifrån trygghetsskapande planen, avdelnings projekten samt traditioner i Brandbergens förskolor.

Innehåll

Fokusområde som vi valt:

Natur levande icke levande

Syfte:

Att varje barn ska få med sig när de slutar i förskolan: hur man är mot medmänniskor, djur och natur för en hållbar framtid både på individuell men också global nivå. 

Uppstartsfråga:

Vilka är skräpmumsarna och vad har de för uppgift?
Vi startar vecka 36.

 

Minihjältars egna värdeord.

 • Tillsammanhet
 • Hälsa och kost
 • Jämställdhet
 • Odling, hållbarutveckling.

Så här planerar vi att arbeta med Raster.

(Språk, kommunikation​ och förhandling; Digitalt och ​analogt; Normkritik och Normkreativitet; Barns rättigheter)

Att arbeta med sagor ,analoga så som digitala, är i sig språkutvecklande, då man får ett ökande ordförråd. Att sedan få reflektera kring bokens eller teaterns handling leder både till en ökad kommunikation och förhandlingsförmåga. Vi kommer använda oss av digitala medel för att avbilda barnens tankar och frågeställningar exempelvis: iMOVIE, Puppets Pals.

Det leder också till ett normkreativt och källkritiskt arbete då man kan få syn på andars tankar och i samband med dessa utveckla sina egna. Genom att arbeta på detta sätt tillsammans med barnen får vi trygghetsskapande planen för verksamheten levande och mer begriplig för barn och pedagoger. Barnen utvecklar sin självkänsla och de lär sig både sina rättigheter och skyldigheter. 

 

Att få syn på sig själv och att våga uttrycka detta i olika estetiska former bild, drama, dans, sång och musik bidrar till att barnen utvecklas sin hundraspråklighet. 

 

Gruppindelning: Tisdagar är minihjältarnas "fasta dag" men tanken är att arbetet ska prägla hela trombonens projektarbete även inne på avdelningar varje dag. Minihjältarnas projekt tillsammans med avledningarnas individuella projekt ska vävas samman och bilda en helhet. Vi kommer planera öppna stationer utifrån barnens tankar, frågeställningar och önskemål varje vecka där alla barn är allas. Vår vision är att gruppindelningarna på tisdagar ska vara blandade grupper med barn i alla åldrar och utvecklingsnivå från alla avdelningar.

 

Det här blir vårt observationsfokus: Vi har samma fokus i en hel månad och följer vårat års hjul. Så vi får in traditioner, och projekt i arbetet med minihjältarna. Vår uppstarts observation är barnens tankar kring skräpmumsarnas uppdrag och funktion samt hur vi kan "hjälpa" skäpmumsarna att sortera skräp. 

Så här dokumenterar vi: Senast varje onsdag ska en lärlogg med tisdagens minihjältararbete publiceras för vårdnadshavarna. Dokumentationerna kommer finnas tillgängliga framförallt på gemensamma miljöer i förskolan för att även barnen ska få ta del av dem. Vår vision är även att barnen ska dokumentationerna och att vi ska lyckas förmedla barnens tankar och analyser utan att tolka barnen.

Vi kommer även att dokumentera minihjältarnas arbete genom SKA utifrån månades utvärderingar och analyser från både pedagogerna, barn och till och med vårdnadshavare.

Tid. Planera tiden: Schemalagd reflektionstid samt vid behov på förskolans val där vi tittar på vad som hänt och vad vi ska fokusera på kommande månad och erbjuda barnen i kommande moment.

 

Så här reflekterar vi: Barnen får möjlighet tillsammans med pedagoger och reflektera kring månadens fokusområde varje tisdag, samt i vardagen på avdelningen.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18