👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2021-06-15 09:19 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska:

 • skriva för hand och med digitala verktyg
 • samtala, lyssna, ställa frågor
 • känna till språkets struktur med stor och liten bokstav samt punkt
 • känna till alfabetet och alfabetets ordning
 • känna till sambandet mellan ljud och bokstav
 • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • muntligt presentera intervjuer och egna berättelser
 • delta i olika aktiviteter som t.ex. rim, ramsor och sånger
 • skriva berättelse med inledning, händelse och avslutning

Undervisningens innehåll

Du kommer att:

 • titta på olika filmer kopplat till en bokstav varje vecka
 • arbeta med olika stationer där du tränar läsning, skrivning och finmotorik
 • skriva olika texter bl.a. utifrån ASL (Att skriva sig till läsning) och kombinera texten med en bild
 • samarbeta med andra
 • ha läsuppdrag där du tränar läsning hemma
 • delta i textsamtal
 • använda olika appar som tränar läsning, t.ex. polyglutt, bornholmslek, skolplus
 • samtala kring olika texter, fotografera och berätta, 
 • skriva olika texter och rita bilder till
 • träna på att skriva meningar med stor och liten bokstav samt punkt, både för hand och på iPad

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • skriva enkla texter, både med papper och penna och med iPad
 • kombinera dina texter med en bild som passar till innehållet
 • börja använda små bokstäver när du skriver
 • börja använda stor och liten bokstav samt punkt när du skriver
 • kunna läsa med hjälp av ljudningsstrategier och helordsläsning
 • korrigera dig och läsa om vid behov med hjälp av bilder eller frågor
 • muntligt återge någonting du läst
 • skriva berättelser med inledning, händelse och avslutning
 • delta i samtal om elevnära frågor och framföra egna åsikter
 • berätta med ett tydligt innehåll
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner
 • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer samt jämföra med egna erfarenheter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1