👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck

Skapad 2021-06-17 09:33 i Kämpetorpsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Teknik Fysik
Vi ska lära oss om luft och tryck genom att göra egna konstruktioner och enkla experiment.

Innehåll

Undervisning:

Läraren inleder arbetsområdet med att ta reda på vad eleverna vet om luft och vad teknik och fysik är. Eleverna får skriva en egen tankekarta om luft. Läraren samlar deras tankar och förslag i ett gemensamt samtal. Läraren berättar om arbetsområdet och att eleverna själva ska få pröva, fundera och konstruera saker som flyger.

Under arbetets gång samlar vi ord som hör till arbetsområdet. Orden finns centralt i klassrummet så att eleverna ser dem.

Vi kommer att se filmer och klipp som handlar om luft, göra en enkel skiss av hur en ballongraket fungerar och konstruera en ballongraket. Vi ska pröva några enkla experiment med luft. Några experiment kommer läraren att visa i helklass. Eleverna ska få tillverka egna pappershelikoptrar och pappersflygplan och prova dem samt se hur långt de kan flyga.

Material som behövs är: Petflaskor i olika storlekar, glasburk, sugrör, snöre, plastpåsar, tape, fiskelina, vitt papper, färgat papper, ballonger och penna.

 

Bedömning av lärandemålen:

Läraren bedömer hur eleven:

 • Deltar aktivt och visar att hen vill lära sig genom att lyssna, räcka upp handen och arbeta med de uppgifter som läraren ger.
 • Samarbetar med sina kamrater i grupparbeten.
 • Kan hjälpa till att konstruera en raketballong.
 • Kan göra en skiss med förklarande text, som visar hur raketballongen fungerar.
 • Kan vika ett pappersflygplan.
 • Känner till att luft väger något och består av något (luftmolekyler).
 • Vet hur man kan få ett papper att falla snabbt eller långsamt och varför det blir så.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Fy  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6