👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna Nyhedsbacken ängen ht 21 vt 22

Skapad 2021-06-30 20:23 i Nyhedsbackens förskola Bollnäs
Förskola
Vi har valt att prova ett helt nytt arbetsmaterial som heter Väpplarna. Materialet riktar sig emot läroplanen när det gäller att undervisa och inspirera inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik och det sociala samspelet.

Innehåll

 

Nuläge

Barngruppen består av  barn som går sitt sista år på förskolan. Vi arbetar skolförberedande och vi vill bidra till att barnen får en bra grund att stå på inför skolan. Väpplarna  behandlar hela läroplanen och är indelat i ovannämnda områden och tar avstamp i att lära känna varandra genom socialt samspel.

 

Vi har börjat jobba med sagan om bockarna bruse och utifrån ett specialpedagogiskt arbetssätt . Vi har valt att göra detta med femårsgruppen barn födda 2016 detta läsåret ht 2021/ vt 2022.

Christina och Linn går utbildningen och vi vill i praktiken få en inkluderande undervisning och ett inkluderande arbetssätt , en förskola för alla. Genom dokumentation, loggbok, observation och film kommer vi att kunna se vårat eget arbetsätt, synliggöra tankar och processer som sker i vårt förhållningssätt vid undervisningstillfället. Vi kommer att få se vad som sker i barngruppen via filmen, då kan man gå tillbaka och se vad behöver utvecklas, eller jag kanske var för snabb med att svara etc. Finns inga rätt eller fel.

Mål

Vi vill att barnen ska bli trygga i gruppen och att de ska få empati för andra människor. Att de ska få kunskaper inom språk, matematik, naturkunskap/teknik och det sociala samspelet. Barnen ska få förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. Att barnen ger varandra talutrymme och lyssnar på varandra.

 

Syfte

 • Barnen ska få en grundläggande uppfattning om sitt eget jag. Vem de är och och vilka åsikter de har.  
 • Att barnen ska våga använda språket och att de ska få ett större ordordförråd och förståelse samt att de behöver hjälp att sätta ord på sina upplevelser,och känslor

 

 • Barnen  ska få en grundläggande kunskap om sortering, antal, lägesord samt mönster och former med mera

 

 • Barnen ska få en grundläggande kunskap om hur olika saker i naturen påverkar varandra samt hur våra val påverkar naturen.

 

Genomförande

Vi kommer att följa läromedlet Väpplarna med viss revidering. Materialet är nytt för oss pedagoger och utvärderas löpande för att se om vi uppnår det vi önskar genom detta material eller om vi vi ska använda oss av något ytterligare. Vi anpassar undervisningen utifrån barnens olika utvecklingsnivåer.

Socialt samspeldå kommer vi att arbeta med att stärka barnens självförtroende och att fungera i grupp och bli en del av en helhet. Skapa förståelse för sin omgivning och våra olika kulturella bakgrunder. På så sätt beskriva sig själv och sin familj och att samtala om barns rättigheter.

Matematik - vi kommer att arbeta med matematiska begrepp så som sortering, antal, former, mönster och lägesord. Använda oss av räkneramsor, spel och att lära oss om former och lägesbegrepp i vardagen.
Tanken är att alla barn ska kunna delta efter sina förutsättningar och förmågor hela detta läsår.

Naturvetenskap- lära barnen om vår natur och naturens förändringar hur vi människor påverkar vår natur. Lära sig om djur- och växtlivet som finns i världen och i Sverige. Använda oss av olika experiment, sånger och att återvinna/sopsortera genom att se och genomföra olika saker på olika sätt.

Vi kommer att gå till skogen 1 gång i veckan för att barnen ska få mötas av olika miljöer som i sin tur ger de erfarenheter vilket generar i samtal mellan barnen.

Språk- genom att använda oss av rim, ramsor, sånger, ord, bilder och boksamtal mm får barnen jobba med språk på ett lustfyllt och lärorikt sätt.

vi vill språkduscha  barnen med många olika ord och begrepp

Vi kommer även använda oss av digitala verktyg som t.ex. projektor, Blue bot och ipads 

Dokumentation under lärprocessen

Unikum - förskollärare och arbetslaget

Anteckningar- samtal med barnen- förskollärare och arbetslaget

Barnens eget skapande- förskollärare, arbetslaget och barnen

Ansvar

Förskollärarna på Skogen/Ängen

Uppföljning

Vi dokumenterar löpande i Unikum

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18