👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygg lärmiljö

Skapad 2021-07-05 13:52 i Förskolan Järnet Falun
Förskola
Tydlig, trygg, inspirerande lärmiljö som passar barngruppens behov

Innehåll

Bakgrund:

Sparven har den här terminen bland annat valt utvecklingsområdet God och tillgänglig miljö. Detta utvecklingsområde blir en viktig del av vår verksamhet under terminen eftersom det blir ett åldersskifte där de äldre barnen flyttar och många nya yngre kommer in. I och med detta så kommer vi behöva tänka om i hur vi skapar en miljö som är tillgänglig, inspirerande och trygg för vår nya grupp. Vi kommer arbeta en del med det som står i Katinka Vikingsens bok “Rum för lärande” när vi utformar och kontinuerligt förändrar vår lärmiljö utifrån barnens behov och intressen. 

Syfte:

Syftet är att arbeta med lärmiljön kontinuerligt för att den ska passa den nya gruppsammansättningen och bjuda in till både lek och lärande samt ge trygghet tydlighet och lugn

Mål: Miljön skall vara tydlig, trygg och inspirerande så att:

 • Barnen kan förstå vad som förväntas av dem 
 • Barnen kan få lekro
 • Barnen kan få utvecklas i stimulerande, planerade, pedagogiska lekmiljöer
 • Barnen kan utveckla samhörighet med varandra och bli en sammansvetsad grupp

Metoder: 

 • Vi studerar barnen individuellt och gruppen som helhet i det första skedet.
 • när vi ser hur gruppens och individernas behov ser ut så utgår vi från detta i samklang medläroplansmålen och målen i vår arbetsplan och planering för samspel för att forma och uppdatera lärmiljön.
 • vi utvärderar kontinuerligt vecka för vecka hur miljön fungerar och vilka faktorer som spelar in.
 • vi arbetar med tecken som stöd, bildstöd, och "uppdukade" rum och bord.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18