👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder åk 7

Skapad 2021-08-02 11:52 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Grundskola F – 7 Kemi
Du själv och allt du ser omkring dig består av olika ämnen. Genom att studera deras egenskaper kan vi förklara hur världen är uppbyggd. Kemi är vetenskapen om ämnens egenskaper, hur de förenar sig med varandra, hur de påverkar varandra och hur de är uppbyggda.

Innehåll

Begrepp/moment: säkerhetssymboler, atom, atomkärna, atomskal, protoner, neutroner, elektroner, grundämne, molekyl, kemisk förening, periodiska systemet, egenskaper, atomslag, kemisk beteckning, fast form, flytande form, gasform, densitet, kondensering, förångning, fysikalisk omvandling, smältpunkt, kokpunkt, fryspunkt, alkemist, blandning, uppslamning, lösning, rena ämnen, svårlöslig, olöslig, lösningsmedel, emulsion, legering, utspädd lösning, koncentrerad lösning, mättad lösning, separationsmetoder, dekantering, filtrering, centrifugering, destillation, sedimentering, kromatografi, indunstning, extraktion.

 

Du ska kunna:

· Förklara hur en atom är uppbyggd.

· Förklara vad ett grundämne är samt kunna ge exempel på några, vilken kemisk beteckning de har.

· Känna till det periodiska systemet.

· Veta vad en molekyl är och hur den kan vara uppbyggd, kunna ge exempel.

· För klara vad en kemisk förening är samt ge några exempel.

· Ge exempel på egenskaper som man kan beskriva ett ämne på eller undersöka.

· Förklara hur de olika formerna fast, flytande och gas är uppbyggda samt kunna ge ett par exempel på något ämne.

· Förstå begreppen kondensering, förångning, smältpunkt, kokpunkt och fryspunkt.

· Berätta lite kort om kemins historia.

· Förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt.

· Förklara vad det är för skillnad på ett rent ämne och en blandning.

· Förklara hur några olika blandningar kan se ut, ge några exempel.

· Ge några exempel på rena ämnen.

· Förklara vad en lösning är och vad man menar med en utspädd, koncentrerad och en mättad lösning.

· Känna till olika separationsmetoder samt vara säker på några stycken t ex filtrering, indunstning och destillation.

· Föreslå en separationsmetod beroende på ämnenas egenskaper.

· Veta vad de olika säkerhetssymbolerna betyder.

· Veta vad laborationsutrustningen heter.

· Laborera säkert samt redovisa hur du gjort och vilket resultat du/ni fått, du ska kunna dokumentera ditt arbete.

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, eget arbete, läxor, laborationer, skriva laborationsrapporter samt se filmer(enligt listan).

 

Lista på filmer och sidor till kemins grunder 

 

Gleerups 

Omfattar grundtexterna i kapitel 1, 2, 3 och 4 samt en del extra texter då är de inskrivna nedan: 

1 vad är kemi?

Text Kemins grunder ID: a393, a646, a469 

 

Begreppsfilmerna 

ID: a6893 

ID: a3075 

ID: a7284 

Sammanfattning ID: a963

Filmer från studi.se som omfattar kapitel 1 

 

2 Ämnenas små byggstenar 

 Extra texterna: Jakten på de minsta byggstenarna ID: a308 

Alkemister försökte göra guld ID: a 822 

Sammanfattning ID: a943 

Filmer från studi.se som omfattar kapitel 2 

 

3 Fast, flytande och gas 

Begreppsfilmer 

ID: a 4580 

Id: a2404 

Extra texterna: Koldioxid hoppar över flytande forma ID: a572 

Sammanfattning ID: a151 

Filmar från studi.se som omfattar kapitel 3 

 

4 Blandningar 

Begreppsfilmer 

Id: a2359 

Id: a2483 

Id: a9750 

Kromatografi kan skilja ut ämnen ID: a203 

Den fantastiska mjölken ID: a409 

Samafattningarna ID: a114 

Filmer från Studi.se som omfattar kapitel 4 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Allmän matris NO-ämnen (från Heja)

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samtal, förklara och diskutera
Du kan diskutera, se skillnad på fakta och åsikter och motivera dina åsikter på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera, se skillnad på fakta och åsikter och motivera dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du kan ställa frågor och bidra till att diskussioner går framåt.
Du kan diskutera, se skillnad på fakta och åsikter och motivera dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du kan ställa frågor och föra diskussioner framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information och granska källor
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan använda informationen på ett enkelt sätt i diskussioner i enkla texter och i andra sätt att redovisa.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan använda informationen på ett utvecklat sätt i diskussioner i texter och i andra sätt att redovisa.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan använda informationen på ett välutvecklat sätt i diskussioner i texter och i andra sätt att redovisa.
Laboration och dokumentation
Du kan genomföra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar. Du kan använda utrustningen på ett sätt som fungerar i undersökningen. Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom ämnet. Du kan diskutera om dina resultat är rimliga och ge förslag på förbättringar.
Du kan genomföra undersökniningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på utvecklade frågor och planeringar som fungerar. Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt i undersökningen. Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning och dra slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom ämnet på ett utvecklat sätt. Du kan diskutera om dina resultat är rimliga och du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan genomföra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på välutvecklade frågor och planeringar som fungerar. Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt anpassat för undersökningen. Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning och dra slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom ämnet på ett välutvecklat sätt. Du kan diskutera om dina resultat är rimliga och du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.