👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REGNBÅGEN - NORMER OCH VÄRDEN 2021/2022

Skapad 2021-08-03 13:16 i Skogsgrinden Skene PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
ETT AV SKOGSGINDENS TRE PRIORITERADE MÅL Samhällsundervisning genom ett lustfyllt, upplevelsebaserat lärande med barnkonventionen som grund.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL:

Att skapa och bibehålla trygghet i gruppen. Stärka barns jag-uppfattning och arbeta med barnkonventionen där undervisningen utgår från barnens bästa. Alla barn har rätt till delaktighet och inflytande. Vi följer förskolans läroplan, I Ur och Skurs mål och Skogsgrindens verksamhetsplan

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

HÖSTEN 2021

I början av terminen kommer vi att arbeta med projekt kompis. Där får barnen tillsammans rösta fram vilka regler som ska gälla på förskolan. Reglerna kommer att sättas upp på förskolans gemensamma kompisträd så att de finns synligt för alla. För att stärka barnens gruppkänsla kommer pedagogerna undervisa genom lekar och samarbetsövningar. 

På samlingen sjunger vi namnsånger, presenterar veckans stjärna och har hemliga kompisar, som ger barnen möjlighet till gemenskap i gruppen. Hemliga kompisarna kommer istället för att hålla varandra i hand få hålla i varsin ögla jämte varandra på ett promenadrep.

Regnbågen kommer att ha regelbundna barnmöten där barnen får mer kunskap om barnkonventionen, genom ett lustfyllt lärande ligger undervisningens fokus på att alla är lika mycket värda

Mot slutet av terminen kommer vi arbeta med berättarskatten där barnen ges möjlighet att prata för en grupp och lyssna på när kompisarna pratar. Berättarskatten kommer att handla om olika platser som barnen har någon koppling till eller ska/vill besöka. Vi hoppas därigenom få lära oss mer om Sveriges kulturarv och andra länders kulturer.

 

Våren 2022

Eftersom att samlingen och veckans stjärna fungerar bra fortsätter vi med samma upplägg på detta. Vi kommer komplettera ”hemlig kompis” med bildstöd för att barnen lättare ska ha koll på vilken ordning de ska gå i.

Regelbundna barnmöten planeras, dessa genomförs i mindre grupp och oftast med dramatisering och/eller skapande utifrån materialet. 

 

Berättarskatten kommer fortsätta under vårterminen,för att öka uppmärksamheten till den som berättar genomförs den helst i mindre grupper. 

Vi kommer fortsätta arbeta kring känslor då vi tex kollar på ett kort filmklipp om någon känsla och pratar sedan om den.

Analys och reflektion vt-22

Hur blev det?

Hemlig kompis har blivit en grund till konflikt i gruppen och det bild vi introducerade mottogs inte väl av barnen, de ledde bara till extra arbete och konflikt. 

Barnmöten har fortsatt genomföras i stora gruppen dock med ett nytt upplägg: genom en lärande promenad vilket har fångat barnens intresse bättre.

Även berättarskatten har genomförts i hela gruppen.Vi valde att byta berättarskatten från en plats man har anknytning till, till att barnen fick ta med en favorit sagobok hemifrån och presentera inför gruppen.

Vi har följt en serie på UR play som beskriver känslor och dramatiserar dem. Efteråt har vi pratat i grupp om känslan och hur,när och varför man kan få känslan. 

 

Varför blev det så?

Hemlig kompis ledde till konflikter då barnen vägrade acceptera att gå med någon annan än de själva ville, det ledde till fula ord och många kände sig sårade när någon sa att den inte vill gå med henne eller honom. Nu får istället alla välja valfri ögla i promenadrepet och kan då påverka vem de går med, då behöver ingen känna att den blir bortvald. De bildstöd vi hade för ordningen i repet blev ratade då även dessa innebar att slumpen bestämde vem man gick med och korten kastades och lektes bort då barnen inte ansåg sig vilja ha den siffran eller den kompisen som hade samma siffra. 

Vi har inte haft möjlighet till att dela gruppen och därför har vi arbetat med ”lärande promenad” . Då har själva barnmöte aktiviteten skett längs med promenaden till skogen med kortare stopp. Detta för att vi sett att vi fångar barnens intresse och fokus lättare eftersom att gruppens fokus tappas när vi kommit fram till skogen och inbjuder till lek. 

Berättarskatten har genomförts både i hela gruppen och i mindre grupp när tillfälle funnits.

 

Vi har arbetat mycket med känslor under vårterminen då vi sett att många av barnen behövt bli bättre på att hantera sina känslor och prata om dem. Detta tycker vi har gett effekt och mer förståelse och empati i konflikthantering i vardagen på förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18