👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering Geografi 1

Skapad 2021-08-10 10:44 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Geografi
Här ser du en övergripande planering över kursen Geografi 1 Mer information kommer att läggas ut fortlöpande!

Innehåll

Innehåll

Vi kommer jobba med grundläggande och avancerad kartkunskap, befolkningsgeografi, natur- och kulturgeografi samt hur man använder olika källor för att inhämta och värdera information. 

Vi har lektion på onsdagar och fredagar.

Vi kommer att blanda genomgångar med diskussionsuppgifter samt inlämningar och prov. 

Upplägg - de delkurser du kommer att läsa

 • Kartkunskap v. 33-37
 • Jordens befolkning v. 39-41

Examinationer

 • Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga prov och inlämningsuppgifter. 

Resurser

 • kartböcker
 • Vår planet 1 av Sandelin och Andersson - bok och som ljudbok på inläsningstjänst
 • Youtube-länkar
 • SO-rummet
 • google - presentationer 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller.
  Geo
 • Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö.
  Geo
 • Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.
  Geo
 • Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.
  Geo
 • Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.
  Geo
 • Kunskaper om samhällets behov av rumslig information och hur det kan tillgodoses.
  Geo
 • Färdigheter i att använda digitala geografiska verktyg för att analysera och visualisera rumsliga förhållanden.
  Geo
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.
  Geo  -
 • Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling.
  Geo  -
 • Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden.
  Geo  -
 • Globaliseringens drivkrafter och konsekvenser avseende ekonomiska verksamheter och lokal och regional utveckling samt intressen och mönster i en global värld. Geografisk arbetsdelning, transnationella företag, industriella distrikt, transporter och kommunikation.
  Geo  -
 • Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan befolkningsutveckling, resurstillgång, resursanvändning och intressekonflikter. Etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar utveckling.
  Geo  -
 • En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor.
  Geo  -
 • Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor.
  Geo  -
 • Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering och kartan som modell av verkligheten. Skala och generalisering. Kartframställning. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta.
  Geo  -