👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1, Bf1b 21/22

Skapad 2021-08-17 15:48 i BALDERGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Svenska
I kursen kommer vi att utgår vi från kursplanens centrala innehåll vilket kortfattat kan sammanfattas under rubrikerna: Referat, fiktivt berättande, språksociologi, muntlig presentation, argumentation och språkriktighet. Här får du på olika sätt möta svenskämnets två huvudgrenar - språk och litteratur. Varje arbetsområde har sin egen detaljplanering i Unikum.

Innehåll

Läsårsplanering

Vecka 34-36:Introduktion till svenskämnet Gå till momentet: Introduktion

v.36-37: Fiktivt berättande (dikt) 

Vecka 38-40: Referat, examination: Argumenterande sammanställning

Vecka 41-43: APL, ingen svenskundervisning. 

Vecka 45-47:  Fiktivt berättande (film), examination: Analys 

Vecka 48-51: Språksociologi, examination: Muntlig presentation i grupp.

Vecka 2-6: Argumentation, examination: argumenterande text, Romanläsning.

Vecka 8-12: Fiktivt berättande (skönlitteratur), examination: Prov samt muntlig presentation av en egenskriven novell. 

Vecka 13-16: Förbereda och genomföra NP, delprov A.

Vecka 17: Nationella prov i svenska. Delprov B onsdag 27e april kl. 9.00. Delprov C fredag 29e april kl.9.00. 

Vecka 18-22 Språkliga begrepp och språkriktighet. Här finns också utrymme för arbete med  eventuella rester samt tid för att redovisa romanläsningen

Vecka 23-24: Betyg på kursen, skolavslutning

 

Under kursens gång kan tid för områdena i kursen ändras samt examinationsformer omprövas.

 

Uppgifter

 • Reflektionsfrågor till sista avsnittet ur serien "Störst av allt".

 • Skrivuppgift "Störst av allt"

 • Störst av allt, kapitel 4

 • Störst av allt - prolog och kapitel 1

 • Reflektionsfrågor till sista avsnittet ur serien "Störst av allt".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
  Sve  C