👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK RÄVAR 2021/2022

Skapad 2021-08-17 16:42 i Skogsgrinden Hajom PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
Ett av Skogsgrindens tre prioriterade mål. En upplevelsebaserad undervisning kring vardaglig matematik.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL

 

Barnen ska få möjlighet att, på ett lustfyllt sätt, få upptäcka och undersöka matematik i vardagen genom sagans värld. 

 

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 

Ht-21

Undervisning kring matematik sker dagligen på förskolan genom lek, samling, matsituationer etc både inomhus och utomhus. Barnen utvecklar ständigt sina matematiska förmågor och kunskaper i vardagen.

För att lyfta den vardagliga matematiken och göra den än mer tydlig för barnen, kommer vi att starta upp undervisning kring vardagsmatematik via sagans värld och den välkända sagofiguren Pippi. Under tidiga hösten genomför vi en uppstart med en enkel teater, med oss pedagoger som skådespelare. Då med ett innehåll kring matematik. Detta för att väcka intresse och nyfikenhet och därigenom få en tydlig start på projektet. Vi kommer vidare skapa vår undervisning med hjälp av barnlitteratur via boken ”Pippi Sakletare”.

Vår planering kommer inte vara mer detaljerad än så till en start, då vi vill bygga vidare på barnens intresse och nyfikenhet samt delaktighet.

 

Hur gick det?

Vi startade inte upp matematiken med hjälp av Pippi. Vi har heller inte använt oss av den bok vi tänkt oss; "Pippi sakletare". Vi valde i stället att invänta de tidiga utvecklingssamtalen och vad barnen samt vårdnadshavare visade för intresse inom matematiken. Vi startade med sortering med hjälp av naturen. Det kändes naturligt att gå vidare med mönster. Här undervisade vi både med hjälp av naturen samt konkret material. Vidare landade undervisningen i geometriska former. Arbetet med former startades med ett besök av Formmonstret (mjukisfigur). Monstret gav barnen olika uppdrag där fokus var att lära känna grundformerna. Detta kopplades sedan till vardagsformer.

Pippi kom på besök under en förmiddag, då i samband med Nallens dag. Hon gav barnen ett matematikuppdrag, där det var fokus på att räkna. Vi valde vid flera tillfällen att dela gruppen för att kunna möte varje barn på sin nivå.

 

Varför blev det så?

Anledningen till att Pippis uppstart uteblev var att vi pedagoger inte fann den inspiration kring boken som vi trott och hoppats på. Vi valde i stället att invänta barns och vårdnadshavares tankar och idéer efter de tidiga samtalen. De matematikområden som lyftes på samtalen var just sortering, former och mönster.

 

Hur går vi vidare VT - 22?

Vi märker att barnens intresse och engagemang ökar när innehållet presenteras eller leds framåt med hjälp av t.ex. en figur, ett brev eller ett uppdrag. Vi upplever det som positivt att det inte är en och samma figur som står för matematiken hela terminen, då intresset troligen skulle svalna.

Vi planerar att fortsatt dela gruppen när vi känner att behovet finns, för att kunna möta varje barn.

Vi har en ambition att under våren arbeta mer tematiskt. Att utgå från gruppens och barnens visade intressen och därifrån bygga undervisningen kring t.ex. matematik.

 

Hur gick det?

Vi har inte arbetat med ett tematiskt arbetssätt som vi hade ambition att göra.

Vi har introducerat ett nytt material; "Rutan och Randan". Vi valde att arbeta med två olika titlar under våren; mängd och läge. Vi har under arbetets gång ibland delat barngruppen i skogen när vi arbetat med matematik.

 

Varför blev det så?

Vi hade svårt att se hur vi skulle starta upp och genomföra ett arbete kring ett eller flera teman, vi kände osäkra på hur vi skulle lägga upp den undervisningen.

I o m att vi såg ett tydligt engagemang i barngruppen när vi använde oss av figurer eller olika uppdrag, har detta varit en tydlig del av vår matematikundervisning under vårterminen genom "Rutan och Randan". Vi valde att arbeta med mängd då innehållet i sagan inspirerade oss att utforska myror tillsammans med barnen. Sagan kring läge valde vi då vi inte arbetat med den undervisningen tidigare.

Vi delade ibland barngruppen för att kunna möta barnen där de befinner sig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18