👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2022 Hållbar utveckling och teknik Sylvester Delfinen Projektplan

Skapad 2021-08-19 10:14 i 213021 Förskolan Sylvester Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få möjlighet att utforska, konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. Det ska ges tid, rum och ro till eget skapande samt möjlighet att reflektera kring och beskriva sin omvärld.

Innehåll

Mål och syfte

       Stödja barns lärande i språk- naturvetenskap och teknik

Synliggöra det demokratiska uppdraget. Respekt för olikheter och allas lika värde.

 

Frågeställningar

       Hur närmar sig barn naturvetenskap/teknik?

Vi Vi ser att det finns ett stort intresse för naturvetenskap och teknik.

 

     Hur kommer barns utforskande av naturvetenskap /teknik till uttryck?

 vBarnen visar nyfikenhet och glädje att utforska olika naturvetenskapliga fenomen.

      Hur kan vi se att barn har lärt sig demokrati?

genom att barnen samarbetar. turtagning, röstning, att barnen lyssnar, och att alla får talutrymme. hur man är en bra kompis.

 

Undersökning (Fas 1)

Hur ska ni väcka barnens lust och intresse för naturvetenskap och teknik ? Med vilket material?

Magnatiles Mekano Lego bluebot göra skogsutflykter, ta in löv och annat naturmaterial och undersöka dessa samt måla av, bygga på ljudbordet mm

Vi kommer att erbjuda barnen olika material inom naturvetenskap och teknik i smågrupper.

Vattenlek, Naturmaterial, Skapande i olika former, bygg och konstruktion, Digitala verktyg, litteratur mm.

Detta kommer att möjliggöra att vi ser barnens behov och intressen och utifrån det kan vi planera och arbeta vidare.

Hur ska det synas i miljön att ni arbetar med naturvetenskap och teknik? Vad kan det bli en intressant ingång för just vår barngrupp?

Via dokumentation på väggarna och där barnen kan följa sitt lärande. Förändra miljön efter barnens behov och barnens intressen och utifrån projektet.

Hur skapar ni en demokratisk grund på er avdelning?. En demokratisk grund som vilar på allas lika värde. 

Lyssnar på barnen, barnen får rösta, pratar hur är man som kompis, bra sätt är tre stegs metoden förhållningsätt, människosynen. vara bra förebilder. Arbeta inkluderande med varje barn utifrån deras förutsättningar.

Arbetssätt (ämnesöverskridande) 

Inomhus/utomhus 

Vi erbjuder målstyrda planerade undervisnings situationer i smågrupper både inne och ute

Uppföljning - Lärloggar 

Projektformulering (Fas 2)

Hållbar utveckling och teknik.

Vad är teknik?

Hur använder vi teknik i vår vardag?

Vad är framtid? Hur ser det ut i framtiden?

Hur skapar vi en hållbar framtid? Hur tar vi hand om vår jord?

 

Utifrån barnens intresse kommer vi arbeta med dessa frågor till en början. 

Fas 3 Fördjupning

Vi fortsätter att arbeta med våra skräpplockarvagnar som vi fick i uppdrag av Robot Robotta. Vi kommer också att utforska hur man får något att rulla, genom att låta barnen få göra små bilar av toarullar o dylikt.  Vi utforskar även hur olika föremål åker och rullar nedför ett lutande plan. 

Vi fortsätter att läsa böcker och ser filmer på UR som handlar om Teknik för förskolebarn. Tex Tiggy testar och Veta och teknik patrullen. Vi fördjupar genom att låta barnen rita något de lärt sig av tex filmen.
Vi kommer att fördjupa lärandet kring digitala verktyg med hjälp av stop motion film, Blue-Bot arbeta koder.

Tanken är att vi kommer att använda Skräpplockarvagnarna i film inspelning.

I femårsgruppen fortsätter med hållbar utveckling med hjälp av Energi agenterna och Kapten Reko. 
I fyraårsgruppen kommer de att arbeta med projektet.

Vi har sett ett stort intresse för bokstäver och siffror och skapat en skrivar hörna med pennor, randiga papper mm och ljusbord Vi kommer att fördjupa arbetat med bokstäver och siffror genom att använda oss av olika uttrycksformer. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt (ämnesöverskridande) 

Vi kommer arbeta i smågrupper både åldersindelat och åldersblandat på ett ämnesöverskridande sätt Vi erbjuder utforskande, konstruerande och skapande på många olika sätt och uttrycksformer, drama, lera, film, måleri, bygg och konstruktion, naturvetenskap experiment mm

Utforska vatten i vårt vattenrum, leka robotar genom att barnen programmerar varandra (analog programmering). Även arbeta med digital programmering med vår bluebot och på ipaden. Vi kommer att ta hjälp av vår hjälpfigur Ankan som har en kompis som heter Robotta och är en Robot. Robotta kommer att ge barnen uppdrag kopplade till matematik, språk, naturvetenskap, normer och värden. Våra hjälpfigurer är ett sätt att hålla magin och nyfikenhet i projektet.

Torsdagar åldersindelat 5-årsutflykt som går till parker och skogar. 4-åringarna är då kvar på förskolan och arbetar med projektet.

· 

Inomhus/utomhus 

Vi kommer att ta tillvara på naturens skiftningar och arbeta med naturens material både inomhus och utomhus som tex skapa med olika skogsmaterial, lövtavlor, lövtryck, skapa med lera då vi trycker med löv m.m

Vi kommer då att arbeta med detta i smågrupper både ute och inomhus. ex ta med sig det vi startat med i skogen och ta med in för att fortsätta utforska el skapa med.

När vintern sen kommer med snö och is kommer vi ta vara på detta på olika sätt. Där vi vill att barnens intresse ska leda oss i detta. 


Gå på utflykter i närområdet och utforskar olika parker och skogsområden.

 

 

 

Ordlista/Språkmål 

Rulla, Sätta fast, ta loss, sammanfoga, magnetism, robot, programmera, återvinna, återbruka, nutid, dåtid, framtid, bränsle, solceller, vindkraft, spik, skruv, mutter , framåt, bakåt, energi, elektricitet, vatten, värme.

 

Uppföljning 

lärloggar utvärdering och analys 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18