👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fripp Tema Världen

Skapad 2021-08-20 12:23 i Norrgärdsskolan Södra Fritidshem Norrtälje
Grundskola F – 6
Vi kommer under oktober titta närmare på olika kulturer och legender runt om i världen. Vi kommer också titta närmare på FN:s barnkonvention.

Innehåll

Tema Världen

 

Tidsperiod: Oktober 2021

 

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

 • Vi utvärderar tillsammans med eleverna under ett fritidsråd i slutet av temat samt planerar för ktiviteter under kommande tema.
 • Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.” - Skolverket, 2011.

Förmågor och Centralt innehåll 

 • Se nedan

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Pyssel 
 • Diskussioner
 • Film
 • Läsa sagor och legender från olika delar av världen.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi utvärderar tillsammans med eleverna under ett fritidsråd i slutet av temat.
 • Vi utvärderar i personalgruppen under temats gång.
 • Vi lägger upp lärloggar på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -