👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår undervisning och utbildning v.35-38 2021

Skapad 2021-08-23 06:47 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Vår undervisning och utbildning v.35-38

Innehåll

Samplanering för undervisning

 

Datum: 

 

Varför

Läroplansmål

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”.

 

Ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen”

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.”

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Undervisning och utbildning kommer ske i att introducera allt som sker under en dag på förskolan för barnen, vårdnadshavarna tillsammans och av pedagogerna.

Barnen kommer få introduktion och utforska allt material, lära känna varandra och oss, rutiner samt vara med i den dagliga undervisningen i lek, samspel, ämnen som matematik, teknik, språk m.fl och olika estetiska uttryckssätt. 

 

Var

(rum, plats, situation)

I förskolans olika miljöer ute och inne, i samtliga rutinsituationer och i övriga aktiviteter under hela förskoledagen.

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi strävar efter att alla barnen visar delaktighet, trygghet och vill utforska sin omgivning tillsammans med både barn och vuxna. På sikt att alla känner varandra så väl att hemvisterna kan arbeta mer i tvärgrupper både inne och ute.

Detta gör vi genom att erbjuda olika slags undervisning samt att vi vuxna alltid har ett medvetet nära förhållningssätt samt observerar vad som behövs just då för det enskilda barnet samt gruppen.

Den planerade undervisningen utförs i planerade aktiviteter som erbjuds barnen att delta i ute på gården i form av samlingar med sång och rörelse, musik och rörelse till högtalare, rörelsebana, rita, högläsning och leken björnen sover. Undervisningen kommer ske vidare när vi kommer in strax innan lunch i form av samlingar, planerad lek, planerad undervisning inom socialt samspel, högläsning, IKT m.m.

Vi lägger en grund för fortsatt samarbete med vårdnadshavarna i den dagliga kommunikationen och använder Unikum som grund i vår dokumentation samt systematiska kvalitetsarbete. 

När

Tid för genomförande

Undervisningen kommer att sträcka sig under hela dagen då den utförs både i planerade och spontana situationer. Undervisningen utförs även under utbildningen i rutinsituationer som är återkommande och sker dagligen. Den planerade undervisningen utförs i planerade aktiviteter som erbjuds barnen att delta i ute på gården i form av samlingar med sång och rörelse, musik och rörelse till högtalare, rörelsebana, yoga, rita, högläsning och leken björnen sover. Undervisningen kommer ske vidare när vi kommer in strax innan lunch i form av samlingar, planerad lek, planerad undervisning inom socialt samspel, högläsning, IKT m.m.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

  Hela arbetslaget kommer bedriva undervisningen i rutinsituationer under ledning av förskollärare. Detta kommer att kommuniceras om på avdelningsmöte samt under tiden på avdelningen i dialog med varandra, då detta sker i samarbete på avdelningen under hela dagen. Vi delar upp arbetslaget på att leda aktiviteter utomhus i förväg med tid och dag.

Reflektion

(gör ni vecka 4)

-Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

-Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

-Hur har barnens delaktighet sett ut?

Hur går vi vidare?

Vi har gjort observationer vad barnen leker och intresserar sig för, både ute på gården och inne och tittat särskilt på vad det enskilda barnet intresserar sig för. Vi har utefter det diskuterat och reflekterat kring våra ut-och innemiljöer. Grodan skapat nya lär/lekstationer med våra observationer som grund. På Myran har vi inte förändrat miljön ännu men har några idéer om vad vi ska göra och när/ hur vi ska få in lässtunder med barnen. Vi ska ha en fixarkväll på gården där vi tillsammans med all personal på Tallsättra har bestämt vad vi ska prioritera, det kommer bland annat skapas en aktivitetsvägg och kiosken på gården kommer att göras om.  

Under v.34 fick vi in 3 nya barn på Myran och 3 nya barn på Grodan.

Grodan har efter sina observationer fått syn på ett stort intresse för fordon hos barnen och introducerat "trafikleken", ett material som även Myran kommer att använda.               På Grodan finns det många som är intresserad av djur som vi även valt lägga lite fokus på så inte fordonen tar över allt då vissa barn nästan blir maniska och inte kan koncentrera sig på något annat än just fordon. Vi sjunger mycket och har många rörelser till vilket även syns hemma hos de yngsta som vh återkopplat. 

På Myran har barnen visat intresse för bland annat sång/musik och rörelse vilket vi har använd oss av i samlingar och ute på gården då vi har satt på musik och haft rörelsesånger till.

Vi har i stort sett gjort det vi planerade men har också behövt vara flexibla och ändra planerna efter hur barngruppen har varit och tagit hänsyn till att vi har haft nya inskolningar. Fokus har varit barnens lek och samspel, delaktighet och trygghet för barnen vilket vi har gjort vårt allra bästa för att alla barn ska uppleva.