👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling; Solberga/Sjöängens förskolor. Projektplan Ängen Blå

Skapad 2021-08-23 14:53 i 213011 Förskola Äppelängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få möjlighet att utforska, konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. Det ska ges tid, rum och ro till eget skapande samt möjlighet att reflektera kring och beskriva sin omvärld.

Innehåll

 

Undersökning (Fas 1)

Hur ska ni väcka barnens lust och intresse för naturvetenskap och teknik? Med vilket material?

Hur ska det synas i miljön att ni arbetar med naturvetenskap och teknik? Vad kan bli en intressant ingång för just vår barngrupp?

 I vår miljö erbjuder vi  barnen möjlighet att utforska naturvetenskap och teknik.

Barnen kan utforska det lutande planet med olika föremål som rullar och glider, magneter som fastnar på magnettavlan, sin egen balans på balansbanor, jämvikt och tyngdpunkt med sin egen vikt, kliva upp och ner på olika höjder. Bygga, stapla olika klossar och naturmaterial tills de välter.

Möjlighet att undersöka vattnets egenskaper både ute och inne.

Vårt projekt ska ta avstamp från olika naturvetenskapliga verb, tekniska upptäckter i barnens vardag och i litteraturen.

Hur skapar ni en demokratisk grund på er avdelning? En demokratisk grund som vilar på allas lika värde.

Vi arbetar för att alla barn ska känna sig som en del av gruppen, göra sina röster hörda och bli lyssnade på. Skapa goda relationer mellan barn- barn och barn- vuxna. 

 

Arbetssätt (ämnesöverskridande) 

Inomhus/utomhus 

Uppföljning - Lärloggar (Koppla lärloggarna till projektplanen )

 

 

 

Arbetsplan HT2021-VT2022

Projektformulering (Fas 2)

Naturvetenskap, teknik och språk

Projektbeskrivning:

I vårt projekt utgår vi i från olika verb i ett tekniskt och naturvetenskapligt undersökande.

Genom att få möta olika verb i litteraturen och undervisningen ges barnen möjlighet att få syn på fysikaliska fenomen, teknik, naturvetenskap och kemiska processer som de möter i sin vardag.

Verb som snurra, rulla, glida, balansera, välta, lysa, skugga, frysa, smälta, sjunka, flyta och blanda är naturvetenskapsverb vi ska arbeta med och som barnen själva kan vara med om att utforska och utföra.

Vi vill utveckla barns språkförmåga och kommunikation genom att skapa olika möten och mötesplatser i vår undervisning och miljö samtidigt som vi pedagoger ger barnen de rätta begreppen när de undersöker och utforskar.

Vi vill väcka barns frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta dem i praktiken genom att undersöka, utforska, jämföra och pröva olika tillvägagångsätt samt dra slutsatser.

Detta arbetssätt ger barnen möjlighet att få förståelse för varandra och materialet och på så sätt upptäcka och utveckla kunskap enskilt och tillsammans.

Vilken förståelse, vilka intressen och förmågor ska barnen utveckla?

Barnen ska få ett intresse och en nyfikenhet för hur naturvetenskap, teknik , olika kemiska processer och fysikaliska fenomen som de möter i sin vardag fungerar.

Vår frågeställning:

•       Hur närmar sig barn naturvetenskap/teknik?

•       Hur kommer barns utforskande av naturvetenskap /teknik till uttryck?

•       Hur kan vi se att barn har lärt sig demokrati?

Mål och syfte

       Stödja barns lärande i språk-naturvetenskap och teknik.

       Synliggöra det demokratiska uppdraget. Respekt för olikheter och allas lika värde.

 

Arbetssätt (ämnesöverskridande) 

Normer och värden/barns inflytande 

Mål : Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

Förväntat resultat 

 • Barn samarbetar och förhandlar med varandra.
 • Barn visar omsorg och empati för varandra. Tröstar och hjälper varandra.

Arbetssätt:

      • Vi uppmuntrar barnen till att samarbeta, kommunicera och förhandla med varandra.

      • Pratar om och visar barnen hur man är en bra kompis.

Språkmål i form av begrepp: Samarbeta, kompis, hjälpa, stopp

 

 

Högläsning: Vi involverar sagoberättande, högläsning och barnlitteratur i alla våra projekt.

Arbetssätt: 

 • Vi delar in barnen i mindre grupper efter individ och mognad vid planerade Bokstunder.
 • Genom händelser i litteraturen väcker vi barnens nyfikenhet för att upptäcka och utforska utifrån olika verb.
 • Vi har planerade boksamtal utifrån valda böcker.

Språkmål i form av begrepp: författare, bok, läsa

 

 

Utveckling och lärande 

Mål: Varje barn i Solberga- Sjöängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/ struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner. Mål i WKI : 3,6

 

 

Förväntat resultat /Språk 

 • Barn utvecklar förmåga att uttrycka åsikter, beskriva, instruera, jämföra, resonera, reflektera, ifrågasätta, förklara, benämna berätta/återberätta och argumentera.

Språkmål i form av begrepp: 

Berätta, beskriva, jämföra, teckna.

 Arbetssätt: 

 • Vi vuxna använder ett medvetet språkbruk tillsammans med barnen som hjälper dem att sätta ord på händelser de upplever.
 • Vi involverar litteratur och planerad högläsning/boksamtal i våra projekt.
 • Vi reflekterar tillsammans kring dokumentation med barnen spontant och planerat.
 • Vi förstärker det talade språket med Takk-tecken.
 • Vi fokuserar på att utforska utifrån olika verb i våra projekt.

 

 

Förväntat resultat /Matematik 

 • Barn testar olika sätt att lösa problem, sorterar, klassificerar 

Språkmål i form av begrepp: 

Triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, tung, lätt, full, tom, lång, kort, liten, mellan, stor

 Arbetssätt: 

 • Att praktiskt få uppleva, göra och reflektera.
 • Sortera material efter färg, form och storlek
 • Att undersöka, jämföra och dra slutsatser
 • Begreppsbildning och analog programmering

 

 

Förväntat resultat /Naturvetenskap

 • Barn fortsätter sitt utforskande av olika fenomen i olika sammanhang och kan sätta ord på det

·             Barnen värnar om miljön.

Språkmål i form av begrepp: 

Snö, is, frysa, smälta, rulla, glida, varmt, kallt

 Arbetssätt: 

 • Vi arbetar med praktiskt undersökande i mindre grupper både inne och ute.
 • Barnen får uppleva olika naturvetenskapliga fenomen med alla sina sinnen.
 • Med ett medvetet språkbruk hjälper vi barnen att sätta ord på det undersökande som pågår.
 • Vi gör regelbundna besök i naturen, skapar goda relationer till naturen.
 • Vi utgår ifrån litteratur där barnen får möta olika verb och tekniker som vi sedan kan omsätta i praktiken. 

 

 

Förväntat resultat /Digitalisering 

 • Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i sitt lärande

Språkmål i form av begrepp: 

 Programmera, Qr-kod, länk, kamera, i-pad

Arbetssätt: 

 • Analog programmering
 • Vi skapar QR koder med sagor och sånger
 • Vi läser och lyssnar till böcker på Polly Glutt
 • Vi använder oss av projicering i reflektion, sagoberättande och skapande
 • Reflektioner med barnen kring bilder från vårt projekt/undervisning.

 

 

Förväntat resultat /Kultur

 • Barnen tar del av och möter olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Av barn, med barn och för barn.

Språkmål i form av begrepp: 

saga, författare, bibliotek, teater, språk

 Arbetssätt: 

 • Barnen ska få möta lek, drama, skapande, rörelse, musik och kultur genom vårt projekt.
 • Vi har en medveten mångfald i vår litteratur, både på olika språk och olika genrer.
 • Vi leker lekar, sjunger sånger, uppmärksammar ord och räknetal från andra kulturer.

 

 

Förväntat resultat /Rörelse

 • Öka graden av fysisk aktivitet och rörelse

Språkmål i form av begrepp: 

balans, balansera, hoppa, springa, krypa, åla, dansa, rulla

Arbetssätt: 

 • Planerade och spontan undervisning med rörelse både inne och ute varje dag.
 • Regelbundna skogsbesök i ojämn terräng och närområden året runt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18