👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else och Lek-Levi - VT22, Solen

Skapad 2021-08-24 11:08 i Dibber Valpebo Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Planering för Rör-Else och Lek-Levi för VT22

Innehåll

Rör-Else och Lek-Levi VT22

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2–3 mål per pedagogisk planering)

Utifrån läroplanen;

·       Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

·       Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

·       Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

Varför? (Syfte med undervisningen)

·       Vi vill ge varje barn möjlighet att uppleva rörelseglädje och väcka intresset för fysisk aktivitet utifrån olika estetiska former, såsom dans, teater och rytmik. Detta för att öka barnens förståelse för kroppens välbefinnande. Vi vill ge barn förutsättningar att bli sitt bästa jag på så vis att ge dem trygghet och rätt verktyg för att utvecklas både enskilt och i grupp. Vi ser att leken är en central del av barns utbildning där barn får möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Barn kan på så vis bilda en fantasi, inlevelse och därmed skapa en uppfattning om sig själv och andra. Det är via leken som vi ser att barn stimulerar motorik, samarbete, kommunikation och problemlösning.

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

·        På Solen uppfattar vi barn som kompetenta individer, vi vill ge barn förutsättningar för att utvecklas både i lek och lärande. Vi vill erbjuda barn aktiviteter som främjar barns motoriska och lekfulla utveckling. Detta gör vi genom en allsidig rörelseförmåga och barn får då uppleva en rörelseglädje för att utveckla ett intresse för fysisk aktivitet. Samt uppmuntra barn till lekens betydelse för att kunna ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

·       Vi reflekterar tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten, exempelvis vid samling och pedagogisk måltid. Vi vill även ha dokumentation i barnens höjd i form av bilder och kortare text för att barnen tillsammans ska kunna processa lärtillfället, tillsammans spinner vi vidare på barns intressen.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

·       För Solens barn utifrån deras förmåga.

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

·       Av pedagogerna på Solen. 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

·       Målet med undervisningen är att ha två rörelsetillfälle i månaden där barns intresse står i fokus samt att ha minst en planerad lekaktivitet tillsammans i veckan, exempelvis hunden och benet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18